Provincie Limburg

www.limburg.nl Home Zoek Contact Links Help Sitemap

Besluitenlijst GS

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 11 maart 2003

Onderwerp

Besluit

1..

Project Europa

Informatie:P. Sels, afdeling Algemene en Juridische Zaken tel. (043) 389 76 08
e-mail:
peh.sels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het projectplan "Limburg volgens Europa", dat tot doel heeft de Provincie Limburg Europaproof te maken.

2.

Jaarverslag 2002 Commissaris van de Koningin

Informatie: J. Leurs, afdeling Kabinet tel. (043) 389 70 98
e-mail:
jfp.leurs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Jaarverslag 2002 van de Commissaris van de Koningin en van het feit dat de Commissaris van de Koningin dit jaarverslag zal toezenden aan de leden van Provinciale Staten.

3.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Wessels (D66) inzake de verwikkelingen rondom burgemeestersbenoemingen

Informatie: J. Kievits, afdeling Kabinet tel. (043) 389 70 16
e-mail:
jmg.kievits@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld op de vragen van de heer P. Wessels (D66) inzake de verwikkelingen rondom burgemeestersbenoemingen. Het college geeft aan dat de CdK als Rijksorgaan adviseert en dat de provincie niet van doen heeft met benoemingsprocedures van Burgemeesters.

4.

Aankoop onroerend goed ten behoeve van project N280 Roermond-Oost

Informatie: E. Kuppens, afdeling GEO- Informatie en Vastgoed tel. (043) 389 79 44
e-mail:
emj.kuppens@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de aankoop van de betreffende onroerende zaken ten behoeve van het project N280 Roermond-Oost.

5.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens (OU55+) over het vraagstuk aanslibbing in het Grensmaasproject

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 42
e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen vastgesteld. Informatie is verschaft over de slibafzetting van de Maas en de wijze waarop hier in het Grensmaasproject mee wordt omgegaan.

6.

Brief van de Stichting Platform vliegveld Laarbruch aan Provinciale Staten van Limburg inzake vergunning vliegveld

Informatie:M. van Ginderen, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie tel. (043) 389 73 68
e-mail:
mrc.van.ginderen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben namens Provinciale Staten een brief beantwoord van de Stichting Platform vliegveld Laarbruch inzake de Duitse legeskosten van bezwaren in het kader van de vergunningverlening civiel luchtvaart-gebruik van het vliegveld Laarbruch.

7.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Zinken (PNL) inzake bijeenkomsten in verkiezingstijd

Informatie: B. Jongen, afdeling Communicatie tel. (043) 389 71 00
e-mail:
hwm.jongen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten antwoorden op vragen ex artikel 21 RvO van de heer Zinken (PNL) dat bijeenkomsten, symposia en dergelijke bijdragen aan rechtstreekse communicatie met burgers en dat er geen redenen zijn om deze bijeenkomsten in een verkiezingsperiode te reduceren.

8.

Toekenning Provinciale GSB-impulsgelden ten behoeve van Venlo-Tegelen

Informatie: P. Witt, coördinatie Grotestedenbeleid tel.: (043) 389 71 37
e-mail:
pch.witt@prvlimburg.nl
M. Siecker, afd. Ruimtelijke Inrichting Noord tel.: (043) 389 71 91
e-mail: mc.siecker@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeente Venlo een provinciale subsidie in het kader van het Grotestedenbeleid te verlenen van in totaal 680.670,00. Door middel van deze provinciale bijdrage zullen in de gemeente diverse projecten worden gerealiseerd in de beleidsaandachtsvelden verkeers-veiligheid en sociale ontwikkeling, cultuurhistorie, cultuur en stedelijke vernieuwing.

9.

Verzoek om subsidie van het Monumenten-huis Limburg voor 2003

Informatie: J. Benders
tel. (043) 389 72 64
e-mail:
jma.benders@prvlimburg.nl

De Stichting Monumentenhuis Limburg ontvangt in 2003 een structureel exploitatiesubsidie van maximaal 187.300,00 voor de ondersteuning van de particuliere monumentenorganisaties, onder de voorwaarde dat vóór medio mei 2003 een sluitende begroting wordt overlegd.

10.

Toon Hermans Huizen deskundigheidsbevordering

Informatie: E. Ritzen, afdeling Zorg tel. (043) 389 99 27
e-mail:
em.ritzen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verzoek van de Stichting Toon Hermans Huizen voor ondersteuning ten bedrage van maximaal 33.250,00 ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die werkzaam zijn in de Toon Hermans Huizen. De Toon Hermans Huizen zijn inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. In de huizen worden zij geholpen zo goed mogelijk om te gaan met hun ziekte. De ondersteuningsopdracht wordt uitgevoerd door Arthur Jansen Advies.

11.

Vragen ex artikel 21 RVO van mevrouw Roling-Scholten (D66) inzake experiment 'Erbij halen erbij houden'

Informatie:C. Dieteren, afdeling Zorg tel. (043) 389 74 23
e-mail:
cpwm.dieteren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld op de vragen van mevrouw Roling-Scholten (D66). Zij geven hierin aan dat de gesprekken van VvGI, Cliëntenadviesbureau N/ML, gemeente en zorgkantoor over concreet te realiseren projecten in het kader van het experiment 'erbij halen, erbij houden', waaronder Den Kerkdijk nog niet zijn afgerond. Gedeputeerde Staten hebben VvGI gevraagd op korte termijn de projectgroep bijeen te roepen om de klokken gelijk te zetten.

12.

Beleids- en jaarplan en begroting 2003 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Informatie: S. Troisfontaine, afdeling Zorg tel. (043) 389 71 39
e-mail:
smj.troisfontaine@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg voor 2003 een subsidie ad 7.760.050,00 te verlenen voor de uitvoering van de taken signalering, toegang en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

13.

Borging uitvoering scenario 4 nota handhavingsbeleid

Informatie: J. Speck, afdeling Handhaving tel. (043) 389 75 37
e-mail:
jpm.speck@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de maatregelen om de uitvoering van scenario 4 uit de nota handhavingsbeleid te borgen. Op basis van dit scenario worden alle bedrijven tenminste 1 maal per jaar gecontroleerd.

14.

Aanpassing van de regels voor grondwater-onttrekkingen t.b.v. beregening ("beregenen op maat")

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 32
e-mail:
hj.ter.heegde@prvllimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben enkele vereenvoudigingen in de regels voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening ("beregenen op maat") aangebracht.

15.

Nationaal bestuursakkoord water

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 32
e-mail:
hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in hoofdlijnen in te stemmen met het Nationaal bestuursakkoord water. In dit Bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het nieuwe waterbeleid ("Waterbeleid voor de 21^e eeuw").

16.

Budgetten maatschappelijke organisaties2003. Inzet via het basisdeel werkplanSymbiose 2003 alsmede de resource centra het Huis voor de Zorg en het Centrum voor Amateurkunsten

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling tel. (043) 389 73 63
e-mail:
tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de maatschappelijke organisaties in kennis gesteld van de budgetten die in 2003 via het basisdeel werkplan Symbiose, danwel het Centrum voor Amateurskunsten of het Huis voor de Zorg voor hun ondersteuning beschikbaar zijn.

17.

Toetreding Stichting Foundation Biotechno Trade Circle

Informatie: J. Maatjens, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 72 68
e-mail:
jppm.maatjens@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten als auditor deel te nemen aan de Stichting Foundation BTCircle en het beschikbaar stellen van een éénmalige donatie aan BTC van 50.000,00. De Biotechno Trade Circle is een euregionaal netwerk van bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen gericht op de versterking van de sector Life Sciences.

18.

Subsidieverlening aan een project inhet kader van het Maastrichtse GroteStedenbeleid (GSB) programma,thema arbeidsmarkt

Informatie: S. Boltong, afdeling Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 78 56
e-mail:
sgwa.boltong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verlenen van een subsidie van 150.000,00 aan een project in het kader van het Maastrichtse GSB programma "Arbeidsmarkt actief en activerend". Het betreft het project "Servicepunten Werkgelegenheid". Het project beoogt via een innovatieve, wijkgerichte aanpak de (nieuwe) werkloosheid in een viertal Maastrichtse wijken terug te dringen en de arbeidsparticipatie in deze wijken te verhogen.

19.

Stuurgroep Interreg III A euregio Benelux Middengebied

Informatie: C. de Jong, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 71 29
e-mail:
cma.de.jong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Stuurgroep Interreg III A van de euregio Benelux Middengebied te adviseren positief te beslissen over de interregbijdrage voor het project "Cluster Toeleveren & Uitbesteden" van 227.500,00.

20.

Provinciale bijdrage aan transnationale Universiteit Limburg

Informatie: J. Maatjens, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 72 68
e-mail:
jppm.maatjens@prvlimburg.nl

Het college heeft een besluit genomen over toekenning van een bijdrage aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL). Bij de toekenning van 5 miljoen euro heeft het college besloten de volgende voorwaarde op te nemen. Gedeputeerde Staten zullen externe deskundigen een aanvullende rapportage laten opstellen over de economische impact van de tUL (en daarbinnen het domein van de life scienses) in de provincie Limburg. De toekenning gaat in na ontvangst van een positieve rapportage. Met betrekking tot de overige voorwaarden is besloten conform de toekenningsbrief. De vraagstelling met betrekking tot de rapportage zal door het college zo snel mogelijk worden gedefinieerd.

21.

Sonderingsnotitie Diensten en Locaties

Informatie: R. Creemers, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme
tel. (043) 389 73 15
e-mail:
rjpjb.creemers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een voorlopig standpunt ingenomen t.a.v. de onderzoeksfase POL-aanvulling Diensten en Locaties. Deze voorlopige standpunt-bepaling is vastgelegd in de Sonderings-notitie Diensten en Locaties. Deze notitie zal breed worden verspreid voor een schriftelijke inspraakronde tot 1 mei 2003.

22.

Afwijzing Wob-verzoek van de heer Dirks om inzage in het advies van de landsadvocaat inzake In de Roes

Informatie: Y. de Man, afdeling Stedelijke Leefomgeving tel. (043) 389 78 51
e-mail:
yhh.de.man@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen inzage te geven in het advies van de landsadvocaat van 14 juni 2002 op grond van art. 10 lid 2 sub b en g van de Wob en op basis van het gestelde in artikel 11 van de Wet Openbaar Bestuur.

23.

NV Luchthaven Maastricht - ingelaste AVvA op 12 maart 2003

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme tel. (043) 389 72 50
e-mail:
pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de heer Bronckers namens de Provincie Limburg af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Luchthaven Maastricht van 12 maart 2003.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 14-3-2003 12:01

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 11-03-2003 '
Lees ook