Provincie Limburg

www.limburg.nl Home Zoek Contact Links Help Sitemap

Besluitenlijst GS

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 11 februari 2003

Onderwerp

Besluit

1.

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 21 februari 2003

Informatie:E.W. Walthaus,Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning tel. (043) 389 72 91
e-mail:
ew.walthaus@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 21 februari a.s.Aan de orde komen o.a. de POL-aanvullingen 't Rooth, bedrijfsterreinen Zuid-Limburg, St. Joost, N-280 oost Roermond en N-293 oosttangent Roermond.De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement en zijn tevens te raadplegen op www.limburg.nl. De vergadering wordt vanaf 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden op L1 TV.

2.

Financiële steun Nationale Toekomstprijs 2003 en volgende jaren

Informatie: mevr. K. Collombon, afdeling Stedelijke Leefomgeving tel. (043) 389 78 59
e-mail:
kmh.collombon@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen extra financiële steun te leveren aan de Stichting Nationale Toekomstprijs voor 2004 en volgende jaren.

3.

Subsidieverlening aan een project in het kader van het Maastrichtse Grote Stedenbeleid (GSB) programma, thema arbeidsmarkt

Informatie: S. Boltong, afdeling Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 78 56
e-mail:
sgwa.boltong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemdmet het verlenen van een subsidie van 106.425,00 aan een project in het kader van het Maastrichtse GSB programma "Arbeidsmarkt actief en activerend". Het betreft het project "bouwstenen voor vakmanschap". Het project bevordert de arbeidsparticipatie van buurtbewoners in prioritaire wijken van Maastricht, in de sector bouw.

4.

Financieel toezicht in een duaal stelsel

Informatie: V. Kruithof,afdeling Gemeentefinanciën tel. (043) 389 75 48
e-mail:
vjcm.kruithof@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten alle Limburgse gemeenten een brief te schrijven over onderwerpen in samenhang met het financieel toezicht van de provincie op de gemeenten. Deze onderwerpen veranderen of zijn al veranderd als gevolg van de invoering van het duale bestel bij gemeenten.

5.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw L. van Soest (Groen Links) inzake woningbouw in het gebied "De Bisselt", gemeente Mook en Middelaar

Informatie: H. Verhooren, Afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord tel. (043) 389 74 02
e-mail:
hjgm.verhooren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord en daarin aangegeven dat de bedoelde woningbouw verenigbaar is met het provinciaal ruimtelijk beleid, zoals weergegeven in de Handleiding bestemmingsplannen c.a. actualisatie 2001.

6.

Vragen ex artikel 21 RvO van de mevrouw Roling-Scholten en de heer Wessels (D66) alsmede een brief van de VVV Noord- en Midden Limburg m.b.t. de RW73-Zuid en toerisch recreatief verkeer

Informatie: B. Achten, afdeling Infra-Projecten tel. (043) 389 99 32
e-mail:
hjm.achten@prvlimburg.nl

Naar aanleiding van vragen van de D66-fractie en een brief van de directeur van de VVV Noord- en Midden-Limburg geeft het college aan dat in de plannen van de RW73-Zuid voldoende rekening wordt gehouden met het toerisch-recreatief verkeer. Het Rijk is verantwoordelijk voor de realisatie van de RW73-Zuid. GS verwachten dat, net als andere grote landelijke infraprojecten, de aanleg van Via Limburg gepaard gaat met grote publieke belangstelling en verzoekt de Directeur van de VVV om in overleg te treden met Via Limburg (projectorganisatie RWS en Provincie) over promotionele activiteiten (o.a. bezoekerscentrum Viascoop).

7.

Uitvoering van door Provinciale Staten aangenomen moties omtrent de herziening van het waterschapsbestel

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 32
e-mail:
hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van bedoelde moties de waterschappen schriftelijk bericht over de wenselijke organisatie van de samenwerking ten aanzien van het zuiveringsbeheer en over de te houden evaluatie van het nieuwe waterschapsbestel.

8.

Samenwerking inlandterminals Zuid-Nederland en België

Informatie: H. Servais, afdeling Mobiliteit tel.: (043) 389 78 41
e-mail:
hpjm.servais@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de rol van de Provincie Limburg als projectverantwoordelijke voor het Incodeltaproject "samenwerking inlandterminals in Zuid-Nederland en België". Tevens hebben zij besloten om aan een bureau opdracht te verlenen om ten behoeve van genoemd project bepaalde werkzaamheden te verrichten.

9.

Project 'Lokaal openbaar vervoer op maat' te Weert

Inlichtingen: L. Dieteren, afdeling Mobiliteit tel. (043) 389 76 01
e-mail:
jml.dieteren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeente Weert een subsidie verleend om een tijdelijke openbaar vervoer verbinding tussen het centrum van Weert en de wijken Keent en Vrakker te starten. In afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling van een openbaar vervoersysteem voor de hele gemeente Weert willen de gemeente en de Provincie met deze verbinding voorzien in de bestaande vervoersbehoefte van de bewoners van beide wijken. Met de verleende subsidie betaalt de Provincie Limburg de helft van de kosten van de verbinding; de andere helft wordt door de gemeente Weert zelf gefinancierd.

10.

Onderzoek punctualiteit en rituitval openbaar vervoer

Informatie: P. Lemmerling, afdeling Mobiliteit tel. (043) 389 88 75
e-mail:
pfme.lemmerling@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 2003 een onderzoek te doen verrichten naar de punctualiteit en rituitval in het openbaar vervoer in Limburg.

11.

Arboned uitwerking Plan van Aanpak Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Informatie: Mevrouw M. Nijholt, afdeling Personeel en Organisatie-ontwikkeling tel: (043) 389 99 84
e-mail:
mjg.nijholt@prvlimburg.nl

De Provincie Limburg heeft in verband met de verplichting voortvloeiend uit de Arbo-wet, in 2002 een Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie uitgevoerd (RIE). Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de opdrachtverlening aan ArboNed voor een aantal maatregelen voortvloeiend uit het Plan van Aanpak RIE, met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels.

12.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw M. Gribling-Gommans (CDA) over de voortgang reconstructie N271 Mook

Informatie: G. Griffioen, afdeling Provinciale Wegen tel: (043) 389 77 29
e-mail:
gab.griffioen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld.

13.

Offerteaanvraag assistentie bij bestandsbeheer

Informatie: R. van Dijk, afdeling Provinciale Wegen tel: (043) 389 78 47
e-mail:
rje.dijk@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om enkelvoudig offerte aan te vragen bij Groenestein en Borst voor de assistentie bij bestandsbeheer.

14.

Verzoek aan de Zuid-Limburgse gemeenten om gronden beschikbaar te stellen voor de aanpak van erosie en wateroverlast

Informatie: G. van der Westen, adeling Groen tel: (043) 389 79 75
e-mail:
gjjm.van.der.westen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verzoeken de Zuid-Limburgse gemeenten om gronden beschikbaar te stellen voor de aanpak van erosie de wateroverlast.

15.

Sportsubsidies 1e tranche 2003

Informatie: P. Orbons, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling tel: (043) 389 73 16
e-mail:
pjgm.orbons@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben voor de 1e subsidietranche 2003 een bedrag van 26.110,75 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in de lijn van het provinciaal sportbeleid. Er zijn 12 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 8 zijn gehonoreerd.

16.

Vragen ex artikel 21 van de heer Schröer (GroenLinks) inzake persbericht voornemen tot verbreding en inbedding alternatieve aanbod Dianova

Informatie:V. Hoedemakers, afdeling Zorg tel: (043) 389 74 36
e-mail:
vmve.hoedemakers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van GroenLinks inzake Dianova beantwoord. Zij onderkennen het belang van zorgvuldigheid bij het stimuleren van een alternatief verslavingszorgaanbod door Dianova. Derhalve is aan Symbiose opdracht verstrekt tot het opstellen van een actiegericht implementatieplan ter onderbouwing hiervan.

17.

Intentieverklaring Uitvoeringsprogramma wonen welzijn en zorg Westelijke Mijnstreek

Informatie: L. Meijer, afdeling Zorg tel: (043) 389 71 15
e-mail:
lgdc.sijstermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de intentieverklaring gericht op de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma wonen, welzijn en zorg Westelijke Mijnstreek mede te ondertekenen en gedeputeerde Eurlings daartoe te machtigen. De intentieverklaring wordt verder ondertekend door de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, door de Samenwerkende Woningcorporaties Westelijke Mijnstreek, Partners in Welzijn en het Zorgkantoor Zuid-Limburg en vindt plaats op 14 februari 2003.Genoemd Uitvoeringsprogramma geeft een opgave tot 2010 weer voor betrokken partijen in deze regio om het aanbod van wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoefte.

18.

Aanvalsplan wachtlijsten Stichting Zorgcircuits

Informatie: J. op den Camp, afdeling Zorg tel: (043) 389 71 21
e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten willen de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening in de provincie Limburg wegwerken. Stichting Zorgcircuits heeft hiervoor haar "Aanvalsplan wachtlijsten jeugdhulpverlening" opgesteld.Voor de uitvoering van dit plan, met als einddoel het aantal wachtenden op 1 januari 2004 tot nul te reduceren, hebben Gedeputeerde Staten eenmalig een subsidie van maximaal 610.622,00 aan Stichting Zorgcircuits toegekend. Hieraan wordt een bonus-malusregeling verbonden.

19.

Oplegging van een last onder dwangsom aan verhuurbedrijf Swentibold

Informatie: mevrouw V. Snackers, afdeling Handhaving en Monitoring tel: (043) 389 75 31
e-mail:
vjgesnackers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben verhuurbedrijf Swentibold gelast binnen 1 maand het reclamebord, geplaatst op de afrastering van een perceel naastgelegen aan de N-294 (Bergerweg), blijvend te verwijderen.

20.

Oplegging van een last onder dwangsom aan Aannemersbedrijf Knoors

Informatie: mevrouw V. Snackers, afdeling Handhaving en Monitoring tel: (043) 389 75 31
e-mail:
vjgesnackers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben aannemersbedrijf Knoors gelast binnen een maand ter reclamebord geplaatst op de afrastering van een perceel naastgelegen aan de N-294 (Bergerweg) blijvend te verwijderen.

21.

Gemeenschappelijk Actieprogramma Diffuse Bronnen

Informatie: H. van Huet, afdeling Landelijke Leefomgeving tel: (043) 389 76 34
e-mail:
hjwj.van.huet@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het Gemeenschappelijk Actieprogramma Diffuse Bronnen vastgesteld. Het Actieprogramma doet sterk een beroep op diverse betrokken organisaties om samen te zorgen voor schoon water in de Limburgse beken en in de Maas. In het Actieprogramma zijn daartoe veel uitvoeringsgerichte maatregelen opgenomen.

22.

Huisvesting praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Informatie: H. de Jong, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 74 78
e-mail:
h.de.jong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bedrag van 225.000,00 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de praktijkschool in Parkstad Limburg. Beschikbaarstelling van het bedrag wordt o.a. ingegeven door het nieuwe concept waarmee de school de zwakste leerlingen in het voortgezet onderwijs wil voorbereiden op een plekje op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 14-2-2003 11:59

Engels
Actueel - Besluiten - Besluitenlijst GS

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 14-02-2003 '
Lees ook