Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 28-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Expositiekalender 2001-2002

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
jhw.albersen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de expositiekalender 2001-2002 vastgesteld. Tijdens deze periode worden een zevental exposities gehouden in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas.


2.


Voortgangsbericht

Informatie: M. Spierts, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 60

e-mail:
msf.spierts@prvlimburg.nl

Over de voortgang inzake de Alliantie Zuid-Nederland/ICES/ICES-KIS hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten geïnformeerd.


3.

Ontwerp-Stimuleringsplannen Noord-Limburg-Oost en Midden-Limburg-Oost

Informatie: L. Spoormakers, afdeling Groen

tel. (043) 389 74 10

e-mail:
d.h.spoormakers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de stimuleringsplannen in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.


4.

Provinciaal Studiefonds, evaluatierapport 2000-2001

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail:
rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het evaluatierapport over de werking en toepassing van het Provinciaal Studiefonds tijdens het studiejaar 2000-2001. Tevens hebben zij besloten het rapport ter kennis te brengen van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid.


5.

Traject Loopbaanbevordering Agrarische Sector

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
rhg.bosma@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Stichting Groen Sector Servicepunt uit de Post Economisch Beleid 2001 een subsidie toe te kennen van 83.750,00 (Euro 38.004,09) voor de uitvoering van het Traject Loopbaanbevordering Agrarische Sector Noord- en Midden-Limburg.


6.

Grensinfopunt (GIP)

Informatie: J. Kneepkens, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 97

e-mail:
jhma.kneepkens@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste commissie EZW geïnformeerd over de ontwikkeling van dit Grensinfopunt aan de hand van een vernieuwd Plan van Aanpak. Het GIP wordt in deze fase beperkt van opzet. De informatiethema's zijn voorlopig de grensoverschrijdende belastingprobematiek, sociale verzekeringen en ziektekosten.


7.

Waterschap Peel en Maasvallei. Verzoek om ontheffing overschrijding kasgeldlimiet op grond van de Wet fido

Informatie: J. Camp, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 58

e-mail:
jwm.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het waterschap Peel en Maasvallei voor de periode 1 april t/m 30 september 2001 een ontheffing te verlenen van de ingevolge de Wet fido geldende kasgeldlimiet, met dien verstande dat genoemde limiet gedurende deze periode met maximaal 31.000.000,00 (Euro 14.067.187,00) overschreden mag worden.


8.

Ontwerp-begroting 2002 enBeleidsprogramma 2002

Informatie: P. Parren, afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 71

e-mail:
plgcm.parren@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp- begrotingsdossier 2002 en het beleidsprogramma 2002 vastgesteld, ter behandeling op 5, 12 en 26 oktober in de vaste commissies en op 8 en 9 november in Provinciale Staten.


9.

Euro-evenement op 31 december 2001

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
jhw.albersen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over verschillende activiteiten rond de invoering van de euro. Daarnaast wordt PS gevraagd om in te stemmen met een bijdrage van f 250.000,00 (Euro 113.445,05) voor het euro omwisselingsevenement op 31 december 2001.


10.

Opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Informatie: P. Jacobs, Stafbureau Financiën

tel. (043) 398 71 76

e-mail:
pa.jacobs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de ontwikkeling opbrengst provinciale opcentenheffing op basis van de door het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting verstrekte gegevens over het motorrijtuigenbestand in Limburg. De meeropbrengst voor 2001 bedraagt f 2,2 miljoen (Euro 9.98316,48) en loopt in de jaren 2002 tot en met 2005 op van Euro 1,04 miljoen tot Euro 1,19 miljoen. Deze meeropbrengsten worden betrokken bij de Bestuursrapportage-II 2001.


11.

Afrekening rijksbijdrage voor aardbevingschade in Limburg

Informatie: mw. M. Curfs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 28

e-mail:
mjhw.curfs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten vorderen op basis van een besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken een rijksbijdrage van 4.178.260,00 (Euro 1.896.011,70) terug bij de Stichting Aardbevingsschade Cultureel Erfgoed Limburg. Dit bedrag moet de provincie Limburg terug betalen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat dit bedrag niet besteed is aan het herstel van aardbevingsschade.Gedeputeerde Staten vorderen het provinciale aandeel in de beschikbare middelen voor aardbevingsschade( 212.052,00 of Euro 96.225,00) niet terug, maar stellen de Stichting in staat met deze middelen haar werkzaamheden af te ronden door nog bestaande knelpunten op te lossen. Ook kan een publicatie worden voorbereid en een symposium worden gehouden over het herstel van de aardbevingsschade in Limburg.


12.

Krediet voor het onderzoek door de Commissie voor Onderzoek naar de casus Abb

Informatie: A. Dreuw, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 85

e-mail:
amj.dreuw@prvlimburg.nl

Het College legt het verzoek van de CvO voor aan Provinciale Staten om, ten behoeve van onderzoek, de daarvoor benodigde begrotingstechnische stappen te zetten.


13.

Verklaring van geen bezwaar grootschalig bioscoopcomplex te Kerkrade

Informatie: J. Smeelen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 73 64

e-mail:
jaj.smeelen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de besluitvorming ten aanzien van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de bouw van een grootschalig bioscoopcomplex te Kerkrade tot uiterlijk 31 december 2001 aangehouden. Binnen genoemde termijn dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden met het oog op zorgvuldige besluitvorming. Tevens worden de gemeenten Kerkrade en Heerlen verzocht om binnen genoemde termijn te komen met op elkaar afgestemde ontwikkelingsconcepten (detailhandel, leisure, detail) op de as Parkstad Limburg Stadion, Centrum-Noord.


14.

Opleggen last onder dwangsom aan Moxba-Metrex B.V. te Heerlen

Informatie: J. Beek, afdeling Handhaving & Monitoring

tel. (043) 389 76 94

e-mail:
jj.beek@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het opleggen van een last onder dwangsom aan Moxba-Metrex B.V. wegens het overtreden van de Wet milieubeheer.


15.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Koopmans (CDA)

Informatie: mw. C. van Tijen, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 41

e-mail:
c.van.tijen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans (CDA) over slibdepots Venkoelen vastgesteld.


16.

Halfjaarverslag Handhaving 2001

Informatie: J. Speck, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 37

e-mail:
jpm.speck@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om de planning van de uitvoering van de provinciale handhavingsinspanningen voor de tweede helft van 2001 bij te stellen. Het halfjaarverslag, waarin deze planning is opgenomen, is aangeboden aan de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken.


17.

Meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen Stein

Informatie: mw. M. Linssen afdeling Handhaving & Monitoring

tel: (043) 389 76 70

e-mail:
mpe.linssen@prvlimburg.nl

De meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen Stein is aangepast. Gedeputeerde staten hebben hiermee ingestemd. Een convenant wordt hiertoe met alle betrokkenen ondertekend.


18.

Intentieverklaring stimulering productie en afzet biologische producten in Limburg

Informatie: P. Raeven, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 10

e-mail:
phm.raeven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de heer Driessen gemachtigd een intentieverklaring af te sluiten met een aantal partijen in de productie en afzetketen van de biologische landbouw om verdere stimulering voor omschakeling te bereiken


19.

Conferentie "Wetenschap en Boerenslimheid"

Informatie: M. Kemna, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 77 62

e-mail:
msc.kemna@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten ondersteunen de oprichting van een Stichting Agroknowledge en stellen hiervoor in principe een bedrag van 300.000,00 (Euro 136.134,06) beschikbaar.


20.

Antwoord Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de gecombineerde commissiebehandeling van de Vaste Commissies Ruimte en Groen, Financiën en Algemene Zaken en Milieu en Agrarische Zaken inzake Ruimte voor Ruimte

Informatie: L. van Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail:
la.van.damme@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de gecombineerde commissiebehandeling Ruimte voor Ruimte tweede tranche beantwoord.


21.

Provinciale reactie op aanwijzing "droge zandgronden" door het Rijk

Informatie: E. Meijs, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 92

e-mail:
epm.meijs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten er bij het Rijk op aan te dringen, om aan de hand van een gedegen evaluatie-traject van de mestregelgeving ten aanzien van nitraatuitspoeling in 2002 mogelijkheden te onderzoeken om per januari 2003 voor de lössgronden van Zuid-Limburg een alternatief instrumentarium te kunnen inzetten, waarbij middelvoorschriften worden omgezet in doelvoorschriften, gekoppeld aan een intensief monitoringsprogramma.


22.

Brief aan de vaste commissie wzc inzake de besteding van de additionele monumentenmiddelen 2001

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 63

e-mail:
tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten informeren de vaste commissie voor welzijn, zorg en cultuur schriftelijk over de besteding additioneel beschikbaar zijn gesteld voor onder meer de instandhouding en bescherming van het culturele erfgoed.Voor 2001 is daarvan f 1,77 miljoen (Euro 803.191,00) besteed aan de instandhouding van monumenten van provinciaal belang.


23.

Opdrachtverstrekking ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
jfh.reinders@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de hoogleraar C. Spreeuwenberg verzocht een offerte uit te brengen inzake onderzoek naar gewenste zorgvoorzieningen in de gemeente Venray.


24.

Provinciale musea aanpassing begroting

Informatie: T. Alsters, afdeling Welzijn, Zorg en Cultuur

tel. (043) 389 78 19

e-mail:
tfa.alsters@prvlimburg.nl

De vaste commissie Welzijn, Zorg en Cultuur is geïnformeerd over aanpassingen in de begrotingen van de provinciale musea.


25.

Advisering inzake voorgenomen aanwijzing historische buitenplaats Zuidewijk Spick te Boukoul

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 63

e-mail:
tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Staatssecretaris van OCenW het gevraagde advies als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988 inzake de voorgenomen aanwijzing van de historische buitenplaats Zuidewijk Spick te Boukoul doen toekomen.In dit advies wordt de Staatssecretaris in kennis gesteld van de kanttekeningen bij de door hem voorgelegde waardenstelling en waardering alsmede van de overige belangen in het gebied met betrekking tot de N280-Oost en de IJzeren Rijn. Voorts wordt de Staatssecretaris verzocht na te gaan of de voorgenomen aanwijzing van de buitenplaats in het licht van de relevante waarden en belangen, daadwerkelijk kan worden gestoeld op een nationaal belang.


26.

Vragen ex artikel RvO van Provinciale Staten van de heer Wijnen (PNL)

Informatie: S. Reijsenbach de Haan, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043) 389 78 04

e-mail:
sgb.reijsenbachdehaan@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Wijnen over zwerfvuil vastgesteld.


27.

Aanvraag van het Dubo-Centrum Limburg voor een financiële bijdrage.

Informatie: J. Haenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

Tel: (043) 389 74 27

e-mail:
jhm.haenen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Dubo-Centrum Limburg voor de jaren 2001 en 2002 onder voorwaarden een financiële bijdrage ad. totaal f 250.000,00(Euro 113.445,05) te verstrekken in de explotatiekosten en het organiseren van de provinciale Dubo-dag.


28.

Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie

Informatie: A. Brokking, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel.: (043) 389 74 83

e-mail:
ahj.brokking@prvlimburg.nl

De Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie beschrijft de bijdrage die de Provincie wil leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsnota vast en sturen deze als wit stuk naar de Vaste Commissie Milieu en Agrarische Zaken. De formele besluitvorming over de Uitvoeringsnota in Provinciale Staten zal later dit jaar plaatsvinden, dit mede na overleg met de genoemde Vaste Commissie.


29.

Halfjaarverslag 2001 Vergunningverlening

Informatie: G. Crutzen, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 75 71

e-mail:
gcm.crutzen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Halfjaarverslag Vergunningverlening 2001. Dit verslag is ter kennisneming gezonden aan de Vaste Commissies Milieu en Agrarische Zaken en Verkeer en Waterstaat uit Provinciale Staten.


30.

Voortgang onderzoeken bodemsanering in Limburg

Informatie: G. van Loenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 98

e-mail:
g.van.loenen@prvlimburg.nl

Provinciale Staten worden schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van de verschillende onderzoeken.


31.

Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2001 Pakket Bottleneck-Infra en Mit-pakket

Informatie: P. Driessen, afdeling Infra-Projecten

tel. (043) 389 99 31

e-mail:
plm.driessen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage over het 2e kwartaal 2001 van de twee infrastructurele projecten, Pakket Bottleneck -Infra en MIT-pakket voor kenninsgeving aangenomen


32.

Meerjarenbeleid Dassenvoorzieningen Provinciale Wegen

Informatie: H. Keulen, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 78 08

e-mail:
hg.keulen@prvlimburg.nl

Door de provincie Limburg is het Meerjarenbeleid Dassenvoorzieningen Provinciale Wegen vastgesteld. Dit meerjarenbeleid geeft aan hoe de provincie Limburg in de periode 2001-2010 op een structurele wijze invulling geeft aan de instandhouding, verbetering en nieuwe aanleg van dassenvoorzieningen.


33.

Evaluatie reorganisatie bureau Dienst Wegen

Informatie: J. Bongaerts. afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 75 82

e-mail:
jcg.bongaerts@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de evaluatierapportage van het bureau Diens Wegen voor kennisgeving aangenomen.

Aan deze uitgaven kunnen geen rechten worden ontleend. 31-8-2001 12:56

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 16415 '
Lees ook