Provincie Limburg

Home Zoek Contact Links Veel gestelde vragen

Besluitenlijst GS
Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 18 juni 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Voortgang restauratie en herbestemming kasteel Neubourg gemeente Gulpen-Wittem

Informatie: Th. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 63

e-mail: tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten informeren de vaste statencommissie voor welzijn, zorg en cultuur over de actuele stand van zaken met betrekking tot de restauratie en herbestemming van kasteel Neubourg teGulpen.


2.


Amendement in zake LOS bewegingstheaterwerk-plaats. Toekenning door Provinciale Staten verleend subsidie

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 3897195

e-mail: mjg.snijders@prvlimburg.nl

Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 31 mei jl. besloten aan Danswerkplaats LOS een incidenteel subsidie te verlenen van 25.000,00 per jaar (in 2002 en 2003) in het tekort. Provinciale Staten verlenen dit subsidie, omdat LOS een dansvoorziening is die een aanvullende bijdrage levert aan het cultuuraanbod in Limburg.


3.

Afsluitende rapportage CvO BMC

Informatie: J. Speck, Afdeling Handhaving en Monitoring

tel: (043) 389 75 37

e-mail: jpm.speck@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben in juni 2001 een besluit genomen over de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van Onderzoek (naar de effectiviteit van de handhavingsinstrumenten) en uit het BMC-rapport " De Provincie Limburg aan ZET". Alle aanbevelingen zijn inmiddels in uitvoering genomen en over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd aan GS en aan de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken.


4.

Beslissing op bezwaarschrift Autorecycling Echt tegen het dwangsombesluit

Informatie: S. Houben, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 74 08

e-mail: sme.houben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van Autorecycling Echt V.O.F. tegen de besluiten van 19 februari en 1 maart 2002 tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, gegrond te verklaren onder gelijktijdige intrekking van eerdergenoemd dwangsombesluit.


5.

Aanpak herbegrenzing EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij

Informatie: G. Louwers, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 79 79

e-mail: gh.louwers@prvlimburg.nl

De Wet Ammoniak en Veehouderij is in januari jl. aangenomen door de Eerste Kamer. Om te voorkomen dat er te veel veehouderijbedrijven worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden heeft minister Pronk tijdens de behandeling van de wet een handreiking geformuleerd; door aanpassing van de begrenzing van de EHS kunnen gebieden buiten de werkingssfeer van de WaV vallen waardoor er minder bedrijven beperkt worden. Met de voorliggende aanpak wordt daar nader invulling aangegeven.Gedeputeerde Staten nemen kennis van de notitie inzake aanpak herbegrenzing van de EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WaV) in de reconstructiedistricten.


6.

Ontheffing voor het aangaan van een overeenkomst door het Zuiveringschap Limburg met een van haar bestuursleden

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 32

e-mail: hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan het Zuiveringschap Limburg te berichten dat naar hun oordeel geen sprake is van een overeenkomst waarvoor krachtens artikel 33 van de Waterschapswet een ontheffing is vereist.


7.

Opdrachtverlening Milieueffectrapportage Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg

Informatie: M. Zonderland, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 16

e-mail: mcj.zonderland@prvlimburg.nl

Op grond van de reconstructiewet concentratiegebieden dient een reconstructieplan te worden opgesteld. Voor dit plan moet een milieueffectrapportage worden uitgevoerd. GS hebben de opdracht voor het opstellen van het milieueffectrapport verleend aan het bureau Arcadis.


8.

Offerte aanvraag monitoring veehouderijen in Noord- en Midden- Limburg

Informatie: G. Louwers, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 79 79

e-mail: gh.louwers@prvlimburg.nl

Ten behoeve van de monitoring veehouderijen in Noord- en Midden-Limburg hebben Gedeputeerde Staten een offerte aangevraagd aan Arcadis. Het afdelingshoofd Landelijke Leefomgeving wordt gemandateerd voor de verdere afhandeling.


9.

Ophoging provinciaal subsidiebedrag tweede tranche Ruimte voor Ruimte

Informatie: L. van Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail: la.van.damme@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het krediet voor de tweede tranche Ruimte voor Ruimte op te hogen tot het benodigde bedrag ( 47.7 miljoen) om alle aangemelde bedrijven in aanmerking te laten komen voor een sloopsubsidie. Daarnaast informeren Gedeputeerde Staten de voorfinancierende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten over het voorstel.


10.

Vaststelling grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Echt-Susteren

Informatie: W. Timmermans, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail: wpa.timmermans@prvlimburg.nl

In het kader van de vorming van de nieuwe gemeente Echt-Susteren hebben gedeputeerde staten formeel het grensbeloop van de nieuwe gemeente vastgesteld. Het grensbeloop volgt de huidige gemeentegrenzen, met dien verstande dat de grens tussen de twee gemeenten vervalt.


11.

Informatiebulletin herpositionering openbaar bibliotheekwerk voor de jaren 2002 en 2003

Informatie: J. Smeets, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 94

e-mail: jjam.smeets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben aan Facet'N en aan Vermeulen & Co. opdracht gegeven om een informatiebulletin in het heden van herpositionering bibliotheekwezen uit te brengen.


12.

Provinciale bijdrage Kenniscluster Oostelijk Zuid-Limburg en Learning Plaza

Informatie: T. Voncken, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 85

e-mail: tpl.voncken@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een bijdrage ad 175.000,00 en een voorstel aan Provinciale Staten omtrent een bijdrage ad 400.000,00 ten laste van de stelpost Kennisinfrastructuur uit de reserve Knelpuntenfonds, voor de projecten Kenniscluster Oostelijk Zuid-Limburg en Learning Plaza.


13.

Local Action for Employment matters

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail: rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om tot en met 31 december 2003, op kosten van het projectbudget, externe ondersteuning (1,5 fte + 0.5 secretariële ondersteuning) aan te trekken in verband met de deelname van het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg aan twee Europese projecten voor arbeidsmarktbeleid: "local action for employment matters". Tevens hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met enkele formaliteiten in verband met de deelname aan de projecten.


14.

Invoering van regionale bedrijventerreinenplannen

Informatie: H. van Sloun, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel (043) 389 73 04

e-mail: hfm.van.sloun@prvlimburg.nl

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is opgenomen dat de Provincie regionale bedrijventerreinplannen samen met de regio's gaat opstellen. In deze plannen worden afspraken vastgelegd op welke punten Provincie en gemeenten maar ook gemeenten onderling gaan samenwerken voor de planning, ontwikkeling, exploitatie, revitalisering en het beheer van bedrijventerreinen. Om te komen tot deze samenwerking is een plan van aanpak opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit plan van aanpak vast te stellen.


15.

Jaarrapportage economisch beleid 2001

Informatie: L. Rassin, Unit Coördinatie Economie en Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 73

e-mail: ehmt.rassin@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de jaarrapportage economisch beleid 2001 vastgesteld en ter kennisneming aangeboden aan Provinciale Staten.


16.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heren Houben (CDA) en Oosterbeek (VVD) inzake Indycarbaan c.a. te Venray

Informatie: M. Poulssen-Bessems, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 09

e-mail: mjlm.poulssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen inzake Indycarbaan c.a. te Venray beantwoord. Het initiatief is nog niet voldoende uitgewerkt om te kunnen beoordelen welke (economische/toeristische) effecten dit initiatief voor de regio kan hebben. Gelet op het feit dat de plannen nog niet voldoende zijn uitgewerkt is medewerking van ons College nog niet aan de orde.


17.

Essent NV - Jaarverslag 2001

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur & Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail: pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het vastgestelde Jaarverslag 2001 Essent NV voor kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.


18.

Subsidie regiopromotie Noord- en Midden-Limburg

Informatie: H. Dassen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail: hh.dassen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om VVV Noord- en Midden-Limburg een subsidie te verlenen van 300.266,31 ten behoeve van de promotie van de regio Noord- en Midden-Limburg. Het subsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen van informatiegidsen voor de deelregio's, een accommodatiegids, opzetten van themacampagnes, deelname aan beurzen, advertenties, internetontwikkeling en de extra inzet van de VVV ten behoeve van de promotie van het Euregionale evenement "Euroga 2002". Met deze bijdrage kan de VVV de regio extra profileren op de toeristische markt buiten Limburg.


19.

NV Industriebank LIOF apparaatskostenbijdrage 2002

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur & Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail: pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de begroting 2002 van NV Industriebank LIOF en het Beleidsplan/Activiteitenplan 2002 goedgekeurd. Tevens hebben Gedeputeerde Staten de provinciale bijdrage voorlopig vastgesteld op
1.258.000,00, te vermeerderen met een nader te bepalen bijstelling ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling. Later dit jaar zal de provinciale bijdrage definitief worden vastgesteld.


20.

Eenmalig subsidie doorstart Instituut voor RevalidatieVraagstukken (IRV)

Informatie: H. Daniëls, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 82

e-mail: hmmg.daniels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een eenmalige subsidieverlening van 280.000,00 aan het Instituut voor RevalidatieVraagstukken (IRV) voor instemming voor te leggen aan Provinciale Staten. De subsidie is bedoeld voor het maken van een doorstart middels een voorgenomen fusie.


21.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heren Vrehen en Lebens (CDA) over operatie Bottleneck

Informatie: R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 76 46

e-mail: rge.ubachs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen inzake Operatie Bottleneck beantwoord. Er is geen aanleiding om de optie bebouwing in het Körbusch inhoudelijk te beoordelen. De flexibiliteit van de invulling van het IPS terrein is toegelicht en behoeft geen aanpassing. De N297n kan binnen de masterplanning gefaseerd uitgevoerd worden.


22.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Naus (PvdA) inzake vermeend onderhandelingsresultaat
Bottleneck

Informatie: R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 76 46

e-mail: rge.ubachs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen inzake het vermeende onderhandelingsresultaat Operatie Bottleneck beantwoord. Er is geen aanleiding voor een inhoudelijke beoordeling van de beschreven opties in het Körbusch.


23.

Bedrijfsplan Actief bodembeheer de Kempen 2002 2005

Informatie: G. van Loenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 98

e-mail: g.van.loenen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben onder voorwaarden ingestemd met het Bedrijfsplan Actief Bodembeheer de Kempen 2002 (met doorkijk naar 2003 en 2004), dat door de projectdirecteur ter uitvoering van het Meerjarenprogramma Actief Bodembeheer de Kempen 2002-2005 is voorgesteld.De projectdirecteur, de heer ir. Th. Edelman, geeft in deze jaren namens de provincies Limburg en Noord Brabant uitvoering aan de aanpak van de bodemverontreiniging door cadmium en zink in de Kempen.Gedeputeerde Staten hebben eveneens het Raamplan 2002-2005 vastgesteld waarin uitgangspunten en hoofdlijnen voor de aanpak van de bodemverontreiniging tot 2005 in de Kempen zijn opgenomen.


24.

NV Industriebank LIOF Jaarverslag 2001

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur & Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail: pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het vastgestelde Jaarverslag 2001 NV Industriebank LIOF ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.


25.

Circulaire provinciefonds van mei 2002

Informatie: P. Jacobs, afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 76

e-mail: pa.jacobs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de budgettaire consequenties zoals voortvloeien uit de circulaire provinciefonds van mei 2002 voor kennisgeving aan Provinciale Staten voorgelegd en ter vaststelling de bijbehorende begrotingswijziging.


26.

POL Regio-overleg

Informatie: R. Lodewick, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie

tel. (043) 389 73 81

e-mail: rgmgj.lodewick@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de data voor het volgend bestuurlijk overleg met de regio's over de uitvoering POL in november 2002 vastgesteld.


27.

13e Voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren, Zandmaas en Grensmaas

Informatie: J. Molleman, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail: jab.molleman@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten besluiten de 13e voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren (Zandmaas en Grensmaas) voor kennisgeving aan te nemen en door te geleiden naar de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat.


28.

Grensmaas/Sittard-Geleen

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten dringen er bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen op aan om hun definitief standpunt kenbaar te maken over het Eindplan Grensmaas.


29.

Installatie OV platform Limburg

Informatie: E. Schiffeleers, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 77 76

e-mail: elm.schiffeleers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een OV platform Limburg te installeren. Installatie vindt plaats via het tekenen van een intentieverklaring, waarbij gedeputeerde M. Vestjens gemachtigd is te tekenen voor de Provincie Limburg.


30.

Opdracht kleinschalige onderhouds-werkzaamheden

Informatie: M. Ramaekers, afdeling Provinciale Wegen

tel.: (043) 389 99 21

e-mail: mgj.ramaekers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in afwijking van het aanbestedingsreglement in te stemmen met enkelvoudige prijsopgave voor de diverse kleinschalige werken aan provinciale wegen door de gezamenlijke SW-bedrijven.


31.

Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet voor de N297

Informatie: R. Tilmans, afdeling Infra-projecten

tel. (043) 389 75 41

e-mail: ram.tilmans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een aanvraag om ontheffing Flora- en Faunawet bij LNV ingediend omdat het project N297n consequenties kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten.


32.

Sociaal Jaarverslag Provincie Limburg 2001/ IWV-enquête

Informatie: E. Nuss, afdeling Personeel

tel. (043) 389 71 50

e-mail: eam.heijnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het Sociaal Jaarverslag Provincie Limburg 2001 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten sturen de IWV-enquête 2001 aan de leden van Provinciale Staten.


33.

Algemene bijdrage in organisatiekosten Parkstad Limburg op basis van GSB bestuursovereenkomst 2000-2003

Informatie: W. Meijs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 96

e-mail: wja.meijs@prvlimburg.nl

In het kader van de in de bestuursover- eenkomst Grote Stedenbeleid neergelegde afspraken met betrekking tot de provinciale ondersteuning in de algemene organisatiekosten van Parkstad Limburg, hebben Geputeerde Staten de regio verzocht over 2000 en 2001 te rapporteren over de resultaten van de samenwerking.Tevens is verzocht over deze jaren een financieel verslag te overleggen van de gemaakte algemene organisatiekosten. Bij het bepalen van de provinciale bijdrage voor 2002 en 2003, zal rekening worden gehouden met de realisatie over 2000 en 2001.


34.

Provinciaal subsidie in het kader van de bestuursovereenkomst Grote Stedenbeleid met de gemeente Maastricht voor het Stimuleringsprogramma Buurt- en Wijkeconomie

Informatie: W. Meijs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel.: (043) 389 77 96

e-mail: wja.meijs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Maastricht in het kader van de bestuursovereenkomst Grote Stedenbeleid 2000-2003 een subsidie verleend van 624.100,00 voor het project"Stimuleringsprogramma Buurt- en Wijkeconomie" Maastricht.


35.

Rapportage tussenstand uitvoering GSB en programma lokaal jeugdbeleid Archilles

Informatie: W. Meijs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel.: (043) 389 77 96

e-mail: wja.meijs@prvlimburg.nl

Naar aanleiding van vragen in de vergadering van de vaste Commissie Economische Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2002 hebben Gedeputeerde Staten verslag uitgebracht over de tussenstand uitvoering provinciaal Grote Stedenbeleid en Achilles, het Venlose programma lokaal jeugdbeleid provinciaal GSB.


36.

Jaaroverzicht statushouders 2001

Informatie: V. Nikoletic-Bosankic, afdeling Cultuur & Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 77 75

e-mail: v.bosankic@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het jaaroverzicht huisvesting statushouders 2001 vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal de rapportage ter kennisname aangeboden worden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Limburgse gemeenten en aan de leden van de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 24-6-2002 13:01

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 24-06-2002 '
Lees ook