Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 18 januari 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 18 januari 2000 vastgesteld op 25 januari 2000

Bijdragen Limburg aan het afbouwen van de verplichtingenstand landinrichting.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voorgestelde afwikkeling van de bijdragen aan het afbouwen van de verplichtingenstand landinrichting.

Provinciaal Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds. Verdeling deel-budget
2000 over vier projecten.

Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeenten Brunssum, Landgraaf (2x) en Geleen subsidie verleend uit het provinciale Stads- en Dorps- vernieuwingsfonds ten laste van het budget 2000.

Informatie inzake Oolder- veste, gemeente Roermond.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de leden van Provinciale Staten te informeren over de voorgeschiedenis van het plan "Oolderveste" van de gemeente Roermond en over de komende procedure.

Wijziging Kiesreglement waterschappen.

Gedeputeerde staten hebben een ontwerp voor een besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van een nieuw Kiesreglement water- schappen vastgesteld en in de Limburgse gemeentehuizen en in het Gouvernement ter inzage gelegd voor inspraak.

Machtiging voor ont- gronding van de Mookerplas.

GS hebben aan het Recreatieschap Nijmegen en omstreken machtiging verleend om de ontgronding van de Mookerplas voort te zetten totdat op de aanvraag om verlenging van de ontgrondingenvergunning is beslist.

Bestuurlijke afspraken Verbindingsweg-Noord (gemeente Venlo en Tegelen).

GS hebben ingestemd met de bestuurlijke afspraken inzake de Verbindingsweg-Noord c.a. (gemeente Venlo en Tegelen) en zullen meewerken aan een overeenkomst.

Tijdelijke openstelling historisch trac IJzeren Rijn.

GS hebben de motie van Provinciale Staten met een begeleidende brief aan de betreffende bewindslieden gezonden.

Toelage beschikbaarheids- diensten.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de toelage wegens beschikbaarheidsdiensten als ambtelijk inkomen aan te merken.

Voorkeursrecht provincie voor aankoop voormalige groeve Juliana in Meers van L'Ortye.

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen gebruik te maken van het voorkeursrecht.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Janssen (PNL) over de NV Industriebank LIOF, van de heer Claessens (CDA) over filevorming A2-traverse te Maastricht en van de heer Timmermans (PNL) over de IJzeren Rijn, Noordtak, Zuidtak Betuwelijn.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 2635 '
Lees ook