Provincie Limburg

www.limburg.nl Home Zoek Contact Links Help Sitemap

Besluitenlijst GS

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 25 februari 2003

Onderwerp

Besluit

1.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Zinken (PNL) inzake burgemeesters-benoemingen

Informatie: R. Spiertz, afdeling Kabinet tel.(043) 389 70 27
e-mail:
hpr.spiertz@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld op de vragen van de heer Zinken (PNL) inzake de burgemeestersbenoemingen.Geantwoord wordt dat de burgemeestersbenoemingen een rijksaangelegenheid zijn en geen interprovinciale aangelegenheid, welke in het Inter Provinciaal Overleg aan de orde zou moeten worden gesteld.

2.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Van Soest en de heer Bettinger (Groen-Links) over MAA

Informatie: P. Simons, afdeling Milieu- en Waterbeleid tel. (043) 389 75 49
email:
pjh.simons@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden inzake Maastricht Aachen Airport vastgesteld.

3.

Interreg IIIA programma Euregio Maas-Rijn, projecten voor de Stuurgroep van 7 maart 2003

Informatie: A. Nilsen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 73 03
e-mail:
alj.nilsen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een positief standpunt ingenomen ten aanzien van de Interreg IIIA projecten in de Euregio Maas-Rijn te weten, Zeitreisen, Monitoring Goederenvervoer, Ruimte voor een grensbeek, Risicogedrag adolescenten en Mobilzeit voor het verlenen van Interregbijdragen van totaal max. 1.451.176,00. GS hebben een negatief standpunt ingenomen over het project Ouderenzorg en gelet op het onderzoeks-karakter en het onvoldoende praktisch gericht zijn, besloten niet in te stemmen met het verlenen van een Interregbijdrage voor dit project. De Stuurgroep van de Euregio Maas-Rijn neemt de definitieve beslissingen op 7 maart 2003.

4.

Bestuurlijk standpunt Planologische Kern Beslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad

Informatie: W. Voorter, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid tel. (043) 389 74 14
e-mail:
whm.voorter@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten gaan akkoord met conceptbrief waarin wordt aangegeven onder voorwaarden positief te staan tegenover de voorliggende Planologische Kern Beslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad en deel te zullen nemen aan het bestuurlijk overleg op 10 maart 2003.

5.

Ontwerp Natuurgebiedsplan Grensmaas

Informatie: L. Valentijn, afdeling Groen tel. (043) 389 76 06
e-mail:
lhc.valentijn@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurgebiedsplan Grensmaas in ontwerp vastgesteld. Het plan wordt ter inzage gelegd tijdens dezelfde periode en op dezelfde locaties als de POL-aanvulling Grensmaas. De betrokken bestuurs-organen worden hiervan met brieven in kennis gesteld.

6.

Verlenen van subsidie uit het provinciale Stads- en Dorps-vernieuwingsfonds, budget 2003

Informatie: R. van den Born, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid tel. (043) 389 74 19
e-mail:
rfam.van.den.born@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeenten Gennep en Arcen en Velden een subsidie uit het provinciale Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds te verlenen. Gennep ontvangt een subsidie van 3.210.000,- in het tekort op het project 'herontwikkeling De Heij Pagepark'. De gemeente Arcen en Velden ontvangt een subsidie van 225.000,- in het tekort op het project 'woonzorgcomplex De Steeg'.

7.

Subsidiebeschikking ten behoeve van Opentuinenproject (Fleuregio)

Informatie: M. Burger, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 27
e-mail:
mi.burger@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van maximaal 15.316,- aan het Open Tuinenproject. Dit project behelst de inventarisatie van "Tuinen" (historisch, botanisch, architectonisch, specifiek) en de bundeling hiervan in een boekje. Ook de openstelling en speciale evenementen rondom tuinen worden vermeld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het toeristisch/recreatief aanbod in Limburg alsook de mogelijkheid tot behoud van ons cultureel erfgoed.

8.

Pompstation Itteren-Borgharen

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving tel.: (043) 389 76 42
e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verzoeken de Waterleidingmaatschappij Limburg om een plan te maken voor alternatieven voor de drinkwatervoorziening van delen van Maastricht zodat tot sluiting kan worden overgegaan van de waterwinning in het pompstation Itteren-Borgharen.

9.

Incodeltaproject "Bouwnet "

Informatie: H. Servais, afdeling Mobiliteit tel.: (043) 389 78 41
e-mail:
hpjm.servais@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd om met toepassing van het gestelde onder 2.3, sub g van de nadere aanbestedingsregels aan een bureau opdracht te geven om het Incodeltaproject "Bouwnet" conform de bijgevoegde offerte uit te voeren.

10.

Lidmaatschap UITP

Informatie: D. van Vierzen, afdeling Mobiliteit tel (043) 389 89 18
e-mail:
d.van.vierzen@prvlimburg.nl

De Provincie Limburg is, evenals een groot aantal andere overheden in Nederland, bezig met het treffen van voorbereidingen voor een Europese aanbesteding van openbaar vervoer. Aangezien aanbesteding van openbaar vervoer in andere landen van de Europese Unie in een verder gevorderd stadium is dan in Nederland en omdat de wijze van aanbesteding in andere landen tot andere inzichten leidt, is het raadzaam deze ervaringen te delen. Een lidmaatschap van de Union Internationale des Transports Publics kan bij dit onderzoek de nodige ondersteuning bieden.

11.

Aanpassing van de Ontgrondingen verordening met betrekking tot archeologisch onderzoek

Informatie: H. Brunenberg,afdeling Milieu- en Waterbeleid tel. (043) 389 75 99
e-mail:
hmg.brunenberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanpassing van de Ontgrondingen-verordening Limburg voor te bereiden. De aanpassing houdt in dat voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek geen ontgrondingsvergunning meer nodig zal zijn. De aanpassing zal plaatsvinden samen met mogelijke aanpassingen die voortkomen uit de evaluatie van de Ontgrondingenverordening. Gestreefd wordt naar vaststelling door Provinciale Staten op 11 juli 2003.

12.

Vaststelling ontwerp-POL Grensmaas en MER Grensmaas

Informatie: G. Hendrickx, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord tel. (043) 389 79 52
e-mail:
gfm.hendrickx@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp van de POL-aanvulling Grensmaas vastgesteld en het MER Grensmaas aanvaard als onderbouwing daarvan. Met deze POL-aanvulling geven GS aan waar in het Grensmaasgebied welke ingrepen noodzakelijk zijn om een adequate hoogwaterveiligheid te combineren met grootschalige natuurontwikkeling. Het grind dat bij de voorgenomen ingrepen vrijkomt, dekt de kosten van het project. de POL-aanvulling is in juridische zin een streekplanherziening. Van 7 april 2003 tot en met 6 mei 2003 kan eenieder eventuele bedenkingen tegen het POL Grensmaas kenbaar maken.

13.

Subsidieverzoek van de Stichting Bijzondere Euregionale Culturele Evenementen ten behoeve van het Sigrano-project

Informatie: P. Coenen, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling tel. (043) 389 71 95
e-mail:
pgpm.coenen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de stichting Bijzondere Euregionale Culturele Evenementen een subsidie onder voorwaarden te verlenen van 50.000,00 ten behoeve van het Sigrano-project.

14.

Sportsubsidies

Informatie: P. Orbons, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling tel. (043) 389 73 16
e-mail:
pjgm.orbons@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Huis voor de Sport Limburg subsidie te verlenen voor de uitvoering van hun werkplan 2003. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om 23.000,00 te reserveren voor de vervoersregeling gehandicapte sporters 2002 en 2003.

15.

Voorbereiding provinciaal cultuurplan 2005-2008 en inzet naar het Rijk

Informatie: M.-A, van Nieuwpoort, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling
tel. (043) 389 99 51
e-mail:
mad.van.nieuwpoort@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het startsein gegeven voor de voorbereiding van het provinciale Cultuurplan 2005-2008. Hiervoor zal dit jaar een uitgangspuntennotitie worden opgesteld en zal een aanvraagtraject worden bekendgemaakt. Tevens zullen Gedeputeerde Staten inzetten op een positiebepaling naar het Rijk binnen de Alliantie Zuid-Nederland Cultuur voor het cultuurconvenant 2005-2008.

16.

Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg van Rubicon Jeugdzorg

Informatie:J. op den Camp, afdeling Zorg tel. (043) 389 71 21
e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten willen de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening in de Provincie Limburg wegwerken. Rubicon Jeugdzorg heeft hiervoor haar 'Aanvals-plan wachtlijsten jeugdzorg' opgesteld.Voor de uitvoering van dit plan, met alseinddoel het aantal wachtenden op 1 januari 2004 tot nul te reduceren, hebben Gedeputeerde Staten eenmalig een subsidie van 1.231.584,00 aan Rubicon Jeugdzorg toegekend. Hieraan is een bonus-malus verbonden.

17.

Offerte van het Provinciaal Bureau Toegankelijkheid t.b.v. een onderzoeks-voorstel in het kader van vermaatschappelijking van zorg

Informatie:W. Otten afdeling Zorg tel. (043) 389 88 44
e-mail:
phl.otten@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Provinciaal Bureau Toegankelijkheid Limburg te Hoensbroek opdracht te verlenen tot het onderzoek naar de toegankelijkheid van de eerstelijns- gezondheidszorggebouwen en gebouwen voor maatschappelijke dienstverlening in Limburg. Dit project past binnen het beleid van de Provincie in het kader van vermaatschappelijking van de Zorg.

18.

Benoeming interim directeur Industrion

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling tel. (043) 389 71 95
e-mail:
mjg.snijders@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit van het demissionair bestuur van Stichting Industrion om de heer ing. G.H. Minkman voor een periode van maximaal tien maanden te benoemen tot interim-directeur. Hij krijgt als taak knelpunten op te lossen en samen met aan te stellen interim-bestuur een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht te werven.

19.

Gedragslijn openbaarheid handhavingsinformatie

Informatie: M. Linssen, afdeling Handhaving en Monitoring tel. (043) 389 76 70
e-mail:
mpe.linssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om 1. In te stemmen met de gedragslijn openbaarheid handhavingsinformatie.
2. De gedragslijn ter kennisname te brengen van de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken. 3. De gedragslijn te publiceren als beleidsregels o.g.v. de Awb. 4. De gedragslijn verder te implementeren binnen de afdeling Handhaving & Monitoring.

20.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heren IJff, Vissers en Naus (PvdA) inzake Edelchemie

Informatie: H. van Haaren, afdeling Handhaving en Monitoring tel.(043) 389 78 92
e-mail:
h.van.haaren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de fractie PvdA inzake Edelchemie als volgt beantwoord:
- er is uitleg gegeven over het advies in deze van het ministerie van VROM;

- aangegeven wordt de reden om PS ter zake niet te informeren;
- de mening van VROM over acuut gevaar voor de leefomgeving wordt nader toegelicht;

- de berichtgeving naar de omgeving wordt aangegeven;
- inzicht wordt verstrekt in het klachtenpatroon van Edelchemie over de afgelopen 2 jaren;

- de standpunten van de overige handhavingspartners worden verwoord;
- vragen over eventuele amovering en sanering worden beantwoord.
21.

Geautomatiseerd Projectenbestand in Access (P.I.B.L.) geschikt maken voor meerdere gebruikers

Informatie: P. Rompelberg, afdeling Landelijke Leefomgeving tel.(043) 389 99 39
e-mail:
prm.rompelberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten opdracht te verlenen aan Detacom Projecten en Detachering te Sittard, om automatiseringswerkzaamheden uit te voeren voor een een project begeleidings- administratie in Access.

22.

POP 2003: projecten en POP 2004: criteria, indieningstermijn en subsidieplafonds

Informatie: T. Alsters, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 75 26
e-mail:
tfa.alsters@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het Limburgse Plattelands Ontwikkelings- programma (POP) 2003 vastgesteld. 27 Projecten die bijdragen aan de Limburgse plattelandsontwikkeling worden voor-gedragen om 2,381 miljoen aan Europese subsidies en 1,255 miljoen aan provinciale subsidies te ontvangen.Voor POP 2004 zijn de nieuwe indieningstermijn, de criteria en de voor Limburg inzetbare Europese POP-subsidievolumes vastgesteld.

23.

Programma Limburgs Land Goed

Informatie: J. Caubo, afdeling Landelijke Leefomgeving tel (043) 389 76 63
e-mail:
jlmh.caubo@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot nadere invulling van het Programma Limburgs Land Goed 2003: in 2003 zal de Provincie landbouwprojecten stimuleren door middel van een financiële bijdrage en daarnaast een deel van het budget aan wenden voor de uitwerking en implementatie van het Bedrijfskavel Op Maat plus (BOM+) concept.

24.

Subsidie inbouw vuilwatertanks in de recreatievaart

Informatie: P. van Kerkvoort, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 30
e-mail:
pp.van.kerkvoort@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het subsidiëren van de inbouw van vuilwatertanks in recreatievaartuigen tot een bedrag van 340,- per tank en hebben hiervoor op grond van de Subsidieverordening Limburg beleidsregels vastgesteld.

25.

Agrofood Community Zuidoost Nederland

(ACZON)

Informatie: J. Caubo, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 63
e-mail:
jlmh.caubo@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanvullende bijdrage te verlenen aan de Agrofood Community Zuidoost Nederland voor een intensivering van de werkstructuur, communicatie-activiteiten en de stimulering van concrete projecten.

26.

Agrarisch Kenniscentrum Zuid (AKZ)

Informatie: J. Caubo, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 63
e-mail:
jlhm.caubo@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten ondersteunen de oprichting van het Agrarisch Kenniscentrum Zuid, een bedrijf dat vraag (van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) en aanbod (kennisleveranciers) van kennis in de agrarische sector bij elkaar brengt. Daartoe stellen Gedeputeerde Staten de komende jaren onder nader omschreven voorwaarden 1,35 miljoen euro beschikbaar om enerzijds provinciale kennisvragen te beantwoorden en anderzijds projecten te co-financieren.

27.

Goedkeuring gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg en beantwoording brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth

Informatie:J.H.M. Maassen, afdeling Algemene en Juridische Zaken tel. (043) 389 72 98
e-mail:
jhm.maassen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg goedgekeurd.

28.

Inrichting Statengriffie

Informatie: L. Jeurninck, afdeling Personeels en Organisatieontwikkeling
tel. (043) 389 72 86
e-mail:
lam.jeurninck@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het initiatief(staten)voorstel van het Platform Dualisme. In het kader van de Wet dualisering provinciebestuur, die na de statenverkiezingen van 11 maart a.s. in werking treedt, hebben de Provinciale Staten (PS) de mogelijkheid een beperkte "eigen" ambtelijke ondersteuning in te regelen. Voornoemd platform bestaat uit de fractievoorzitters uit PS en de Gouverneur.

29.

Cohehre-conferentie 2003

Informatie: I. Wildhagen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 79 82
e-mail:
pcmwildhagen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van maximaal 6.000,00 te verlenen aan de Hogeschool Zuyd, platform Gezondheidszorg, ten behoeve van de organisatie van de Cohehre- conferentie 2003. De conferentie heeft tot doel kennis en ervaringen tussen professionals in gezondheidszorg instellingen en gezondheidszorgonderwijs uit te wisselen rondom het thema 'levenlang leren'.

30.

Interreg IIIA- project Euregiocertificaat Sociaal Werk

Informatie: J. Dirks, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 76 93
e-mail:
j.dirks@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het verlenen van max. 295.175,00 uit de Interreg IIIA middelen van Euregio Maas-Rijn aan de Hogeschool Zuyd t.b.v. het ontwikkelen van het Euregiocertificaat Sociaal Werk voor een periode van drie jaar. Tevens hebben zij besloten hiervoor een provinciale subsidie van 36.021,00 beschikbaar te stellen aan Hogeschool Zuyd.

31.

Rapportage beleid en uitvoering Industriepark Swentibold

Informatie: R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid tel. (043) 389 76 46
e-mail:
rge.ubachs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Rapportage beleid en uitvoering Industriepark Swentibold vastgesteld en gezonden aan de leden van Provinciale Staten en de Commissie voor Beleidsevaluatie.In de rapportage wordt teruggekeken op het provinciale economische en planologische beleid en de meegegeven financiële kaders in relatie tot de huidige stand van zaken omtrent IPS en de verandering van de automotive sector in de regio.

32.

Toekenning bijdrage impulsfinanciering transnationale Universiteit Limburg (tUL)

Informatie: J. Maatjens, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 72 68
e-mail:
jppm.maatjens@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met toezending aan de leden van Provinciale Staten van een brief omtrent de toekenning van de bijdrage in de impulsfinanciering tUL. Deze brief gaat vergezeld van een concept-toekenningsbrief, omdat is toegezegd dat de toekenningsbrief vóór verzending zal worden voorgelegd aan de Vaste Commissie EZW.

33.

Uitwisseling van milieueffect-rapportages Duitsland en Nederland

Informatie: P. Kuppers, afdeling Milieu- en Waterbeleid tel. (043) 389 76 44
e-mail:
pem.kuppers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de tekst van de gemeenschappelijke verklaring voor de uitwisseling van milieu-effectrapportages (m.e.r.), uitgewerkt door Limburg samen met de Nederlands-Duitse grens-provincies, VROM en de milieu-ministeries van Duitsland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.Hierdoor kunnen Nederlanders en Duitsers over en weer sneller kennis nemen van grote projecten in het grensgebied, waarvoor een m.e.r. wordt gemaakt. Tevens wordt het voor een Nederlander gemakkelijker om in te spreken in Duitsland en omgekeerd. GS vragen de Minister van VROM om er met zijn Duitse collega voor te zorgen dat de verklaring snel in werking treedt.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 28-2-2003 12:34

Engels
Actueel - Besluiten - Besluitenlijst GS

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 28-02-2003 '
Lees ook