Provincie Limburg

Besluitenlijst GS
Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 25 juni 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 5 juli 2002

Informatie: E.W. Walthaus, afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning tel. (043) 389 7291
e-mail: ew.walthaus@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 5 juli 2002. Aan de orde komen o.a. de instelling van een tijdelijke commissie voor beleidsevaluatie, de reconstructie en de instelling van een Grondverwervingsfonds.De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement en zijn tevens te raadplegen op www.limburg.nl


2.


Reconstructie Noord- en Midden-Limburg: plan van aanpak integratiefase

Informatie P. Willemse, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. 0475-391 287
email: p.willemse@wolmail.nl

Binnen het reconstructieproces Noord- en Midden-Limburg worden gedurende de periode juni-oktober de bouwstenen uit de 6 districten geïntegreerd tot één concept Ontwerp reconstructieplan.Het plan van aanpak beschrijft de wijze waarop vorm wordt gegeven aan deze integratie.Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met dit plan van aanpak.


3.

Evaluatie van het eerste jaar van de nat-schaderegeling

Informatie: C. van Tijen, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 74 41
e-mail: c.van.tijen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat:- in 2001 bij verdrogingsprojecten vrijwel geen natschade is gemaakt en dus geen beroep is gedaan op de natschade- regeling;- pas na 2003 aanzienlijke natschadeuit- keringen verwacht worden;- de natschaderegeling ongewijzigd in stand blijft;- het voor natschade gereserveerde geld t/m 2003 ( 300.000.-) vooralsnog te reserv. voor natschade die optreedt na 2003, omdat dan wel natschade ge- maakt zal moeten worden en de kosten daarvoor zeer waarschijnlijk hoog zullen zijn.


4.

Handhavingsverzoek en opleggen van een dwangsom H. Kirkels te Weert

Informatie: S. Houben, afdeling Handhaving & Monitoring tel. (043) 389 74 08
e-mail: sme.houben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek van de heer en mevrouw Lempens tot handhavend optreden tegen H. Kirkels Transportbedrijf B.V. te Weert in te willigen en dit bedrijf een last onder dwangsom op te leggen wegens het in strijd met de Wet milieubeheer opslaan van afvalstoffen tot een maximum van 260.000,- euro.


5.

Voortgangsoverzicht lopende juridische procedures handhaving

Informatie: N. Dolman, afdeling Handhaving en Monitoring tel. (043) 389 75 55
e-mail: ngm.dolman@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de voortgang van de lopende juridische procedures op handhavingsgebied en deze info ter beschikking gesteld aan de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken. Voorts hebben Gedeputeerde Staten een deel van het juridische werk tijdelijk extern uitbesteed.


6.

Statutenwijziging Talenacademie Nederland

Informatie: H. de Jong, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 74 78
e-mail: h.de.jong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met een wijziging van de statuten van de Talenacademie Nederland, die inhoudt, dat o.a. de Provincie niet meer bevoegd is om een bestuurslid aan te wijzen. Deze bevoegdheid stamt nog uit de tijd dat de Provincie een financiële bijdrage verstrekte voor de apparaatskosten van de Talenacademie. Sedert enige jaren verstrekt de Provincie alleen op incidentele basis projectsubsidies aan de Talenacademie. Met betrekking tot bestuurszetels in o.a. stichtingen neemt de Provincie terughoudendheid in acht.


7.

Vierde voortgangsrapportage bestuurskrachtmonitor Limburg

Informatie: C. Hermens, afdeling Algemene en Juridische Zaken tel. (043) 389 78 79
e-mail: c.hermens@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Vierde voortgangsrapportage over het verloop van de inzet van de bestuurskrachtmonitor gemeenten in de provincie Limburg vastgesteld.Uit de rapportage blijkt dat de visitatie van 27 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg door de Visitatiecommissie is afgerond.De Visitatiecommissie is vanaf januari 2002 gefaseerd van start gegaan in Zuid-Limburg met de 7 gemeenten in de regio Maastricht en Mergelland.


8

Startnotitie Milieu-effectrapport Reconstructieplan Noord-en Midden-Limburg

Informatie: M. Zonderland, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 16
e-mail: mcj.zonderland@prvlimburg.nl

Provinciale Staten moeten op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden een reconstructieplan opstellen. Dit plan is onderworpen aan de MER-plicht.
Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie MER voor het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg vastgesteld. Hiermee vangt de MER-procedure aan. De startnotitie wordt verzonden aan de Commissie voor de Milieu-effectrapportage en aan de wettelijke adviseurs en ligt vier weken ter inzage bij de Provincie en de gemeenten. Een ieder kan gedurende die termijn inspreken.


9.

Employability aanpak agrarische sector

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 74 94
e-mail: rhg.bosma@prvlimburg.nl
Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs
tel. (043) 389 71 31
e-mail: rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uit de Post Bevordering Economische Activiteiten (jaarprogramma Arbeidsmarkt en onderwijs), de stichting Groen Sector Servicepunt een subsidie van 41.747,78 te verstrekken voor de uitvoering van het employability project in de agrarische sector. Als gevolg van Europese regelgeving heeft dit besluit wel nog goedkeuring nodig in het kader van de melding van staatssteun.


10.

Interreg IIIA programma Euregio rijn-maas-noord

Informatie: R. Derichs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 74 58
e-mail: rcw.derichs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verlenen van een bijdrage ad 402.550,00 uit de EU Interregmiddelen van de Euregio rijn-maas-noord voor het project "grensoverschrijdende kwaliteitsgarantie bij levens- en voedermiddelenproducenten" in het kader van het Interreg IIIA programma. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een bedrag van 120.765,00 toegezegd als cofinanciering voor dit project.


11.

Projectplan POL-aanvulling 't Rooth

Informatie: H. Brunenberg, afdeling Milieu- en Waterbeleid tel. (043) 389 75 99
e-mail: hmg.brunenberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een projectplan vastgesteld voor de opstelling van de POL-aanvulling 't Rooth. Het college kiest daarin voor de realisering van in het verleden door Provinciale Staten vastgesteld beleid, te weten een laatste uitbreiding van de bestaande groeve met 17 ha.


12.

Standpuntbepaling over projectvoorstellen Interreg III A in de Euregio Benelux Middengebied

Informatie: C. de Jong, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 71 29
e-mail: cma.de.jong@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de interregbijdragen voor de navolgende projecten: Automotive supply chain; Uit hetzelfde hout; De vier jaargetijden; Kennisvouchers; Groene Woud Hageland; Tempus Arti; Leer-werkcentrum La Gileppe en het Grensverleggend ondernemen. Gedeputeerde Staten hebben niet ingestemd met de interregbijdrage voor het project Beheers de keten.


13.

Nimby toepassing Onderbanken

Informatie: P. Simons, afdeling Coördinatie en Ondersteuning tel. (043) 389 75 49
e-mail: pjh.simons@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de leden van Provinciale Staten en Burgemeester en Wethouders van Onderbanken geïnformeerd over de brieven van GS aan de minister van VROM en Tweede Kamer, waarin zij aandringen om bij een eventuele toepassing van het Nimby instrumentarium in Onderbanken niet in strijd te handelen met Habitat richtlijn.


14.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Van Soest (GL)

Informatie: L. Tijssen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid tel. (043) 389 74 28
e-mail: l.tijssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten bevestigen in antwoorden op vragen van GroenLinks het afsprakenkader dat zij met de gemeenten Kerkrade en Heerlen hebben gemaakt inzake de invulling van diverse grootschalige voorzieningen in de zogenaamde 'westcorridor Heerlen-Kerkrade'.


15.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Naus over de Grensmaas

Informatie: G. Hermans, Afdeling Landelijke Leefomgeving tel.: (043) 3897642
e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord en daarbij informatie verschaft over de stand van zaken van het overleg met het Consortium Grensmaas, van het onderzoek naar laagfrequente trillingen, van saneringen en van gebiedscommissies.


16.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Van Cleef (PNL)

Informatie: S. Venema, afdeling Infra-Projecten tel.(043) 389 99 26
e-mail: sfg.venema@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer J. van Cleef inzake de aanbestedingsprocedure Bottleneck Infra Pakket vastgesteld.Het College heeft geantwoord niet van deze vastgestelde aanbestedingsprocedure te willen afwijken.


17.

Participeren in het IRIS-project

Informatie: H. van der Tier, afdeling Mobiliteit tel. (043) 389 78 66
e-mail: ahjm.van.der.tier@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten besluiten te participeren in het IRIS-project. Dit is een project, waarin dynamische reizigersinformatie met behulp van de nieuwste communicatie middelen centraal staat.


18.

Onderzoek naar de juridische actualiteit van diverse verdragen inzake de IJzeren Rijn

Informatie: P. Roufs, afdeling Mobiliteit
tel. (043) 389 71 66
e-mail: pmf.roufs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de inhoud van het Memorandum inzake de IJzeren Rijn, opgesteld in opdracht van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn. Tevens hebben zij kennisgenomen van de begeleidende brieven die aan de informateur en de fractievoorzitters van CDA, VVD en LPF zijn toegezonden.Deze informatie zal tevens aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat worden toegezonden.


19.

Financiële ORI-bijdrage aan wegreconstructieproject Weselseweg - A67 in Venlo

Informatie: R. Fasen, afdeling Mobiliteit
tel. (043) 389 76 80
email: rmm.fasen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om 385.000,-- subsidie te verlenen aan het wegreconstructieproject Weselseweg - A67 in Venlo. Deze wegreconstructie heeft tot doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling.


20.

Deelname aan Interreg IIIb-project LiRa 2

Informatie: G. Kruijssen, afdeling Infra-projecten tel. (043) 389 79 56
e-mail: ap.kruijssen@prvlimburg.nl
Informatie: M. Onnen, afdeling Mobiliteit
tel. (043) 389 74 18
e-mail: mek.onnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten zullen deelnemen aan het Interreg III project LiRa 2.
De samenwerkingsovereenkomst hiervoor wordt binnenkort ondertekend. In het kader van dit project wordt de mogelijkheid van een grensoverschrijdend light railnetwerk in de euregio Maas-Rijn onderzocht.


21.

Wegenoverdracht aan de Staat der Nederlanden

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen tel. 043) 389 77 23
e-mail: fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht van de provinciale weg N567 Beesel-Tegelen aan de Staat der Nederlanden.


22.

Subsidieverlening in het kader van GSB-oud voor het project Spelstimulering Venlo

Informatie: P. Witt, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 71 37
e-mail: pch.witt@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de gemeente Venlo een bijdrage te verlenen van 106.638,35 voor het project Spelstimulering en deze bijdrage ten laste te brengen van het nog beschikbaar zijnde GSB-budget uit 1999 (GSB-oud). Met deze bijdragen levert de Provincie een bijdrage aan het Wijkontwikkelingsplan Blerick.


23.

Verlening subsidies ten behoeve van stedelijke vernieuwing aan de projectgemeenten

Informatie: M. Viegen, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie tel. (043) 389 73 62
e-mail: mjgce.viegen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben inzake de voor 2002 ingediende stedelijke vernieuwingsprojecten van de kleinere gemeenten besloten aan de gemeente Valkenburg aan de Geul (project Broekhem-Noord, Bloemenbuurt) een subsidie van 460.000,-- en aan de gemeente Mook en Middelaar (project Centrumplan Molenhoek) een subsidie van 138.000,-- toe te kennen. De aanvragen van de gemeenten Echt (Project Stationsgebied, 1e fase) en Haelen (Kern Horn, Woningbouwproject horecagroothandel Rooswinkel) worden niet gehonoreerd omdat zij niet volledig voldoen aan het gestelde in de provinciale Beleidsregels voor toekenning van ISV-middelen aan de Limburgse projectgemeenten.


24.

Aanvraag GSB impulsgelden provinciaal GSB 2000-2003 Maastricht Culturele Hoofdstad

Informatie: M. van Nieuwpoort, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling
tel. (043) 389 99 51
e-mail: mad.van.nieuwpoort@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van het provinciaal GSB beschikbaar te stellen voor Maastricht Culturele Hoofdstad voor de volgende onderdelen:

1. maximaal 453.780,-- voor het programmaonderdeel Restauratie Lambertuskerk-herhuisvesting Opera Zuid;

2. maximaal 135.774,-- voor het programmaonderdeel Versterking culturele infrastructuur via de instellingen voor kunstvakonderwijs;
3. maximaal 45.378,-- voor het programmaonderdeel Bevordering cultuurtoerisme/evenementenbeleid. In totaal gaat het om een bijdrage van 634.932,00.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden verleend. 28-6-2002 13:26

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 28-06-2002 '
Lees ook