Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 19 januari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 19 januari 1999 vastgesteld op 26 januari 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Toekennen NUBL-bijdrage in de kosten van het project "Eiland in de Maas" gemeente Maasbracht.

GS stemmen in met de uitvoering van het project "Eiland in de Maas" en kennen in het kader van NUBL een bijdrage toe van maximaal f 254.000,- voor de uitvoering van dit project.

Verlenging experimentfase proefgebieden Actief Bodembeheer Limburg.

GS hebben besloten de experimentfase voor de proefgebieden Actief Bodembeheer in de gemeenten Maastricht, Roermond, Eijsden en Heerlen te verlengen tot 1 juli 1999.

Heroriëntatie provinciale steunfunctie.

GS hebben de notitie "Heroriëntatie op de provinciale steunfunctie in relatie tot het provinciale sociale beleid" vastgesteld.

Verslag aan Provinciale Staten inzake het budget voor welzijn, zorg en cultuur 1998.

GS hebben het verslag vastgesteld.

Onderzoek één-loketgedachte.

GS hebben het rapport over de één-loketgedachte bij de provincie Limburg aangeboden aan de leden van Provinciale Staten.

Bevoorschotting EFRO cofinanciering Europees Stimuleringsprogramma D2 Zuid-Limburg 1997-1999.

GS hebben besloten om op basis van de voortgang van het EFRO D2 programma voor Zuid-Limburg
1997-1999 een volgend voorschot te verstrekken.

Vaststellen jaarplan ROVL
1999.

GS hebben besloten het jaarplan 1998 van het ROVL goed te keuren.

Trajectnota/MER Zandmaas/ Maasroute.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Trajectnota/MER Zandmaas te aan- vaarden. Dat betekent, dat zij de nota geschikt vinden voor de inspraak inge- volge de voorschriften van de Wet Milieubeheer. Gedeputeerde Staten plaatsen twee kanttekeningen bij de nota, nl. bij de hoge natuurscore van de basisalternatieven en bij de compensatie van vernattingsschade.

Streekplan Grensmaas.

Gedeputeerde Staten hebben de brieven vastgesteld, waarmee indieners van be- denkingen tegen het Ontwerp-streekplan Grensmaas, Commissie-M.e.r., Provinci- ale Staten, Grensmaas-gemeenten en de landinrichtingscommissie Grensmaas op de hoogte worden gesteld van het uit- stel van de streekplanvaststelling Grensmaas, waartoe Gedeputeerde Staten hebben besloten. GS hebben aldus besloten omdat het uitvoeringsplan nog niet gereed is.

Vragen op grond van artikel
21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Boudewijn (PNL) over het Millenniumbos, van de heer IJff (PvdA) over het bedrijf TeKa te Nederweert, van de heer Van Zutphen (SP) over res- tauratiesubsidie voor Kasteel Neubourg te Gulpen en over de Limburgse bijdrage voor de rijkswegen A73, A74 en A68 en van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) en de heer Kersten (OU55+) over de inkrimping van het personeelsbestand bij EPZ.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 3006 '
Lees ook