Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 21 september 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 21 september 1999 vastgesteld op 28 september 1999.

Financiering van de aan- koop van ruilgrond voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstruc- tuur.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de financiering van de aankoop van
85 ha ruilgrond voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. GS stellen Provinciale Staten voor een investeringskrediet van f 7,2 miljoen hiervoor beschikbaar te stellen.

Gezamenlijke brief Zuid- Nederlandse provincies over het ROP

In een gezamenlijke brief geven de Zuid-Nederlandse provincies aan samen te hebben gewerkt aan een Ruraal Ontwikkelingsplan (ROP) voor de kader- verordening Plattelandsontwikkeling. Deze brief en het plan zijn verstuurd aan zowel de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als aan de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken.

Provinciale gelden voor projecten in middelgrote steden

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de gemeenten Sittard, Brunssum en de LOZO een bijdrage te verlenen van in totaal f 644.200,- voor werk- gelegenheidsprojecten in achterstands- gebieden. Tevens stellen GS voor het beleid "Integrale Wijkeconomie en middelgrote steden" aan te passen.

Bezwaarschrift Stichting Kasteeltuinen Neercanne tegen subsidievaststel- ling 2e en 3e terras van de kasteeltuinen.

GS hebben besloten het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. Dit betekent dat de subsidie alsnog wordt vastgesteld op het oorspronkelijk verleende bedrag.

Legionellaproblematiek.

GS hebben de minister van VROM genformeerd over de ondernomen actie en de huidige stand van zaken rond de legionellaproblematiek.

Onderzoek Plan van Aanpak Biologische Landbouw in Limburg.

GS hebben kennis genomen van het CLM-onderzoek genaamd Plan van Aanpak Biologische Landbouw in de Provincie Limburg. Ook hebben GS ingestemd met de uitvoering van dit plan van aanpak.

Subsidie voor het project Biologische Landbouw in Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de LLTB een subsidie van f 416.950,- te verlenen voor het uitvoeren van het project "Stimuleren Biologische Landbouw in ROM Mergelland en Land van Swentibold".

Aankoop Maasplassen.

GS hebben besloten om aan Provinciale Staten een voorstel tot aankoop en doorverkoop van 11 Maasplassen voor te leggen. Verder hebben Gedeputeerde Staten aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verzocht om hun instemming met de doorverkoop van deze Maasplassen aan hen schriftelijk te bevestigen.

Vragen ex art. 21 Reglement van Orden van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de heer Schrer (GroenLinks) over het innovatieproject Kunststofverwerking en van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over een artikel in het Limburgs Dagblad "ongeval toont nood ouderen".

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 3031 '
Lees ook