Provincie Limburg

Home Zoek Contact Links Veel gestelde vragen

Besluitenlijst GS
Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 28 mei 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Verzoek van de raad van Valkenburg aan de Geul tot opclassificatie van die gemeente

Informatie: J. Maassen, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 98

e-mail: jhm.maassen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek van de raad van Valkenburg aan de Geul tot opclassificatie van zijn gemeente ingewilligd vanaf 29 mei 2002 voor het resterende gedeelte van de huidige zittingsperiode van de raad.


2.


Subsidieverlening Openbaar Vervoer

Informatie: L Dieteren, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 01

e-mail: jml.dieteren@prvlimburg.nl

Jaarlijks verlenen GS subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer per bus in Limburg. Naar aanleiding van een aanvraag van Hermes Openbaar Vervoer BV verlenen GS voor het subsidietijdvak 1 juni 2002-31 mei 2003 aan Hermes Openbaar Vervoer BV subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer van de concessie Noord- en Midden-Limburg en de concessie Zuid-Limburg.Deze subsidie wordt verleend op grond van de (provinciale) Regeling Exploitatie Openbaar Vervoer, die op enkele punten gewijzigd is.


3.

Wegenoverdracht naar de gemeente Horst aan de Maas

Informatie: F. Schepers, afdeling Provnciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail: fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten over te gaan tot overdracht aan de gemeente Horst aan de Maas van het gedeelte van de provinciale weg N555 Venlo-Broekhuizen.


4.

Medewerking waterschappen voorbereiding kadeaanleg

Informatie: J. Molleman, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail: jab.molleman@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten zich in verband met de voortgang van de voorbereiding van de kadeaanleg per brief zowel tot de waterschappen als de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat te richten. Nu de waterschappen geen zicht hebben op de oplossing van de problematiek van de beheerskosten van te realiseren kadewerken dreigt er impasse in de voorbereiding van de uitvoering van deze kadewerken te ontstaan. Zo een impasse zou de termijn van realisatie van deze werken, nodig voor het bewerkstelligen van ee beveiligingsniveau van
1:250 per 2006, onder druk kunnen zetten.


5.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Bus (SP) over de handelwijze van gedeputeerde Eurlings inzake fusiebesprekingen FC Limburg

Inlichtingen: J. Nelissen, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 06

e-mail: jlh.nelissen@prvlimburg.nl

De vragen worden, met verwijzing naar de recente brief aan de Staten, als afdoende beantwoord beschouwd.


6.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Bilzen (VVD) inzake kosten businessplan Huis voor de Sport

Inlichtingen: J. Nelissen, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 06

e-mail: jlh.nelissen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben in antwoord op de vragen de begrotingsposten waaruit de kosten voor het maken van een businessplan zijn gedekt, nader aangegeven.


7.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens-Berghs (OU55+) over salarissen directeuren zorginstellingen

Informatie: J. vd. Bosch, afdeling Zorg

tel. (043) 389 88 45

e-mail: jjm.bosch@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld. Daarbij hebben zij onder meer aangegeven dat zij geen informatie hebben over directeuren van zorginstellingen in Limburg die naast hun salaris ook een pensioen ontvangen. Het betreft hier beleid van pensioenfonds PGGM, dat tot stand kwam na overleg met de sociale partners.


8.

Energiekosten en energieprestatiecoëfficiënt Limburgs Museum

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 97

e-mai: mjg.snijders@prvlimburg.nl

Naar aanleiding van vragen, gesteld in de vaste commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur verstrekken Gedeputeerde Staten inzicht in de kostensoorten, die onder de extra energielasten van het Limburgs Museum vallen, en in de energieprestatiecoëfficiënt.


9.

Aangaan Bekrachtigingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte Limburg en kostenafrekening door de Ruimte voor Ruimte C.V

Informatie: M. Dabekausen, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 84

e-mail: ms.dabekausen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het aangaan van de Bekrachtigingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte Limburg en de kostenafrekening door de Ruimte voor Ruimte C.V.


10.

Oplegging van een last onder dwangsom aan Fortis Vastgoed

Informatie: V. Snackers, Afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 31

e-mail: vjge.snackers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben Fortis Vastgoed een last onder dwangsom van maximaal 16.300,00 opgelegd om binnen 2 maanden de illegale afvalstoffen op het perceel (nabijgelegen kasteel Wolrath te Born) op te ruimen.


11.

Vaststellen gebiedsprogramma's Midden- en Noord Limburg

Informatie: A. Marx, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 78 94

e-mail: ajm.marx@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met de gebiedsprogramma's van WCL, Groote Molenbeek Midden, Venray-Meerlo/Wanssum en Maasduinen. Op basis van deze gebiedsprogramma's kan de streek, nadat de provincie met het Rijk hierover in juni een contract hebben afgesloten, een aanvraag voor een Rijksbijdrage uit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) bij de Dienst Landelijk gebied te Roermond indienen.


12.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Muijs (VVD) inzake verontreiniging van de Rijn met bestrijdingsmiddelen

Informatie: F. op het Veld, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76
56

e-mail: hfp.op.het.veld@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben bij de beantwoording van de vragen aangegeven dat de inzet van zowel grond- als oppervlaktewater de watervoorziening van Limburg minder kwetsbaar maakt. Zij verwijzen daarbij naar het POL. Verder geven zij aan, dat de kwaliteit van het oppervlaktewater, dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater, nauwgezet wordt bewaakt.


13.

Uitvoering provinciaal rioleringsbeleid

Informatie: H. Wijnands, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 73 20

e-mail: hm.wijnands@prvlimburg.nl

In het verleden zijn afspraken tussen provincie, waterschappen en gemeenten gemaakt over het tijdig realiseren van de basisinspanning gemeentelijke rioleringszorg en het aansluiten van panden in het buitengebied. Geconstateerd is dat het merendeel van de gemeenten problemen heeft met het op tijd nakomen van de gemaakte afspraken. Provincie en Zuiveringschap Limburg willen via een intensiever overleg met de gemeenten bijdragen aan een tijdig danwel sneller realiseren van de gemaakte afspraken.


14.

Instellen Reconstructiecommissie Noord- en Midden-Limburg

Informatie: M. Zonderland, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 16

e-mail: mcj.zonderland@prvlimburg.nl

De Reconstructiewet concentratiegebieden die een kwaliteitsverbetering van het platteland in de zogenaamde concentratiegebieden beoogt, eist dat Provinciale Staten voor elk reconstructiegebied een reconstructiecommissie instellen. Provinciale Staten wordt voorgesteld de Reconstructiecommissie Noord- en Midden-Limburg in te stellen.


15.

Wijzigingsvoorstel project "E-Offensief" in het kader van E-Limburg

Informatie: T. Voncken, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 85

e-mail: tpl.voncken@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met de gewijzigde projectopzet, vanwege de niet gehonoreerde EFRO-bijdrage, van het project E-Offensief en de reeds toegekende provinciale bijdrage ad 154.058,38 te handhaven.


16.

Besluit over financiële bijdragen aan het project "Euregionalisering van de algemene vorming en voorbereiding op de arbeidsmarkt"

Informatie: S. Boltong, Afdeling Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 78 56

e-mail: sgwa.boltong@prvlimburg.nl

De Kamer van Koophandel Limburg Noord heeft een provinciale bijdrage gevraagd ten behoeve van het project"Euregionalisering van de algemene vorming en voorbereiding op dearbeidsmarkt (2001-2007)". Het projectbeoogt taal- en cultuurbarrieres weg tenemen bij toekomstige werknemers in de Euregio Rijn Maas Noord. Gedeputeerde Staten hebben besloten 37.500,00 toe te kennen voor de periode 2001 2004. Tevens hebben Gedeputeerde Staten instemming verleend aan een Interregbijdrage van 306.053,00 voor de de periode 2001-2004. Dezelfde bijdragen ( 37.500,00 en 306.053,00) zijn gereserveerd voor de projectperiode 2004-2007.


17.

Indiening programmavoorstel Innovative Actions

Informatie: I. Jahae, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 95

e-mail: iama.jahae@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten ter cofinanciering van het door de EC geïniteerde programma Innovative Actions een bedrag van 325.000,00 beschikbaar te stellen.Door te participeren wordt beoogd de rol van kennis en innovatie binnen de regionale economie van Limburg te versterken en te verankeren. Op deze wijze kan invulling gegeven worden aan het regionale innovatiebeleid RIS-LIMBURG.nl.


18.

Implementatie resultaten Pilot Staatssteun Risicobeheer

Informatie: E. Janssen, unit Coördinatie Economie en Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 24

e-mail: apm.janssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de Pilot Staatssteun en ingestemd met het voorstel om de Europese regelgeving op dit punt een prominentere plaats te geven qua inhoud en qua procedure binnen het provinciaal beleid.


19.

Besluit Luchtkwaliteit en de gevolgen voor onze provincie

Informatie: P. Levels, afdeling Milieu- en Waterbeleid

tel. (043) 389 77 26

e-mail: pj.levels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de gevolgen van het Besluit Luchtkwaliteit voor de provincie. Dit Besluit stelt voor strengere normen voor enkele stoffen alsmede nieuwe regels voor de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheden. Het Besluit vindt zijn doorwerking in de vergunningverlening en provinciale projecten voor infrastructuur en ruimtelijke ordening. GS stellen de vaste commissies voor milieu, verkeer en ruimtelijke ordening op de hoogte van de gevolgen van het Besluit.


20.

Beleidsuitwerking duurzame energie Limburg

Informatie: A. Brokking, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 83

e-mail: ahj.brokking@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een traject in te zetten om het beleid om te komen tot de opwekking van duurzame energie in Limburg verder uit te werken. Er zal binnenkort worden gestart met de uitvoering van een onderzoek dat de mogelijkheden in Limburg in beeld moet brengen. In het onderzoek zullen de voor en nadelen van de verschillende mogelijkheden worden geschetst. In februari van 2003 zal een debat worden georganiseerd om te discussiëren over de resultaten van het onderzoek en de wijze waarop Limburg tot meer duurzame energie kan komen.


21.

Vaststelling ernst en urgentie voor de bodemverontreiniging op de locatie Kalisstraat 4 en omgeving te Meijel

Informatie: M. Stienstra, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 02

e-mail: m.stienstra@prvlimburg.nl

Voor het geval van bodemverontreiniging op de locatie aan de Kalisstraat 4 en omgeving is vastgesteld dat dit een ernstig geval van bodemverontreiniging is (zijnde meer dan 100m3 grondwater), maar dat aanpak niet urgent is nu er geen actuele risico's aanwezig zijn.


22.

Oplegging bevel tot nader onderzoek Edelchemie te Panheel

Informatie: M. Stienstra, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 02

e-mail: m.stienstra@prvlimburg.nl

Ons college heeft Edelchemie bevel gegeven om een nader bodemonderzoek uit te voeren naar de verontreiniging welke naar de mening van de Provincie veroorzaakt is door dit bedrijf.


23.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Timmermans (PNL) inzake het opruimen van bodemverontreiniging met behulp van ijzer

Informatie: T. Arts, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 47

e-mail: mgpi.arts@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van het statenlid F. Timmermans (PNL) beantwoord.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 31-5-2002 11:46

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg 31-05-2002 '
Lees ook