Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 23 maart 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 23 maart 1999, vastgesteld op 30 maart 1999.

Herhuisvestingsoperatie twee Boddaertcentra te Roermond.

De Stichting Zorgcircuits te Venlo wordt toestemming verleend een gedeelte van het pand aan de Carmelitesstraat 2 te Roermond te huren ten behoeve van de herhuis- vesting van twee Boddaertcentra.

Maartcirculaire provincie fonds van 1999.

Het College van GS heeft kennis genomen van een incidenteel budgettair voordeel van f 1,58 mln. zoals blijkt uit de maartcirculaire provinciefonds van 1999.
De aanwending van dit eenmalig bedrag zal worden betrokken bij de besluit- vorming in het kader van het nieuwe basisakkoord.

Brief aan de gemeenten over de uitgangspunten voor het toezicht op de begrotingen 2000.

GS hebben een brief aan de gemeente verstuurd, waarin zij aangeven welke uitgangspunten zij zullen hanteren bij het toezicht op de begrotingen
2000 van de gemeenten.

Subsidieverlening voor de invoering van een systeem voor toeristische beweg- wijzering in Valkenburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het verlenen van een subsidie van f 12.690,- voor de aanleg van een systeem van toeristische bewegwijzering in het buitengebied van Valkenburg.

Goedkeuring Jaarplan 1999 NORT Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het Jaarplan 1999 NORT Limburg.

ETIL-onderzoek: inventarisatie maatregel- en onderkant arbeids- markt medio 1998.

GS hebben de resultaten van de ETIL-onderzoeken vastgesteld en stemmen in met een gewijzigde invulling van de resterende onderzoeks- opdracht.

Subsidieaanvraag t.b.v. realisatie Logistiek Facilitair Centrum in Venlo.

GS hebben besloten om f 1.000,000,- beschikbaar te stellen voor realisatie Logistiek Facilitair Centrum in Venlo. E.e.a. onder voorwaarde dat ook gemeente Venlo en Liof een financile bijdrage verlenen. Het LFC omvat een opleidingscentrum, een demonstratie- centrum en een bedrijfsverzamelgebouw. De provinciale bijdrage is bedoeld voor het opleidings- en demonstratie- centrum waarin bedrijven kennis maken met de nieuwste logistieke technologie en toegang krijgen tot opleidings- en trainingsfaciliteiten.

Advies aan de Minister over de voortgang van het light rail project in Zuid-Limburg.

GS hebben de minster geadviseerd het light rail project in Zuid-Limburg over te brengen van de verkenningen- tabel naar de planstudiefase.

Vaststelling uitvoerings- plan nota Natuur en Landschapsbeheer
2000-2010.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het uitvoeringsplan bij de nota Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010 vast te stellen en dit plan te hanteren als het uitgewerkte kader voor de inzet van het provinciaal instrumentarium voor natuur en landschapsbeheer en voor de samenwerking en communicatie aangaande dit werkterrein.

Prestatie-afspraak lande- lijk gebied Limburg 1999.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de prestatie-afspraak 1999 tussen de provincie en de Dienst Landelijk Gebied.

Jaarverslag Vergunning- verlening 1998.

Jaarverslag na vaststelling voor kennisgeving aanbieden aan Provinciale Staten.

Vragen op grond van art. 21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over het solida- riteitsfonds voor vervoer van gehandi- capte sporters.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 3534 '
Lees ook