Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 1 juni 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 01 juni 1999 vastgesteld op 08 juni 1999.

Agenda vergadering
PS op 11 juni 1999.

GS hebben de agenda van de
vergadering van Provinciale
Staten op 11 juni 1999 vast-
gesteld. De agenda en de
daarbij behorende voorstellen
zijn ter inzage gelegd in de
bibliotheek van het Gouverne-
ment.

Wijzigingen subsidie-
verordening Provincie
Limburg.

GS hebben aan Provinciale Staten
voorgesteld de subsidieverordening
provincie Limburg te wijzigen.
Dit in verband met enkele
technische wijzigingen, actualisatie
van de verordening en het toevoegen
van een nieuwe regeling voor
collectief vervoer.

Aanvraag van de Centrale
Industriezand Voorziening
BV om een ontgrondings-
vergunning voor terreinen
te Bergen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
een vergunning voor het verder ont-
gronden (diepwinnen) van terreinen in
de gemeente Bergen, in ontwerp te wei-
geren.

Jaarrapportage herinrich-
ting grindwinningsgebie-
den 1998 en actualisatie
van de taakstellende bud-
getten voor herinrichting.

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarrap-
portage Herinrichting Grindwinnings-
gebieden 1998 vastgesteld en de bud-
getten voor de nog uit te voeren her-
inrichtingswerken geactualiseerd.
Beide stukken zijn aan de Vaste com-
missies voor Verkeer en Waterstaat en
voor Financin en Algemene Zaken aan-
geboden.

Bedrijfsverplaatsing
Greyn Form Technics B.V.
te Beesel.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
aan de gemeente Beesel uit de Post
Economisch Beleid 1999 een bijdrage van
f 200.000,-- ter beschikking te
stellen voor de bedrijfsverplaatsing
van Greyn Form Technics B.V.

Integrale Wijkeconomie,
behandeling van een
subsidieverzoek van de
gemeente Landgraaf.

GS hebben besloten om in het kader
van het provinciaal
beleid integrale wijkeconomie aan de
gemeente Landgraaf een bijdrage te
verlenen van maximaal f 208.500,- voor
het project Koppeling accommodatie-
beleid en wijkeconomie.

Subsidieverlening aan de
Stichting Toeristisch
Regiomanagement Limburg
(STRL) voor het
regiomanagement
Maasplassen/WCL.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
aan de Stichting Toeristisch Regio-
management Limburg een subsidie te
verlenen van f 150.000,- voor
het regiomanagement Maasplassen/
WCL Midden-Limburg gebied.

Venray's Arbeids Practi-
cum.

GS hebben besloten om een bijdrage
van maximaal f 30.000,- beschikbaar
te stellen voor de start van het
Venray's Arbeids Practicum.

Aanwijzing Vogelricht-
lijngebieden.

GS hebben ingestemd met de aanwijzing
van drie natuurgebieden als
speciale beschermingszone in het
kader van de EU Vogelrichtlijn: Leudal,
Weerter (-Budeler)bergen en de
Maasduinen. De aanwijzing van delen van
de Maasplassen wordt bezien in het
kader van de herziening van het
streekplan Maasdal.

MARAP-I 1999.

GS hebben MARAP-I 1999 ter kennis-
geving aangeboden aan Provinciale
Staten. De hieruitvoortvloeiende

23e begrotingswijziging 1999 en
wijziging van het kredietbesluit

1999 zijn er vaststelling aangeboden.

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de
heer Timmermans (CDA) over de
verkeersveiligheid op de Venloseweg
in Nederweert en van de heer Van
Zutphen (SP) over twee bedrijven op het
Juliaterrein in Kerkrade.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 4029 '
Lees ook