Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 30 maart 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 maart 1999, vastgesteld op 06 april 1999.

Agenda vergadering van Provinciale Staten op
13 april 1999.

Gedeputeerde Staten hebben de agenda van Provinciale Staten van 13 april
1999 vastgesteld. De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen -voor zover op dit moment beschikbaar- ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Aanvrage restauratie- subsidie voor het pand Broekhem 6 in Valkenburg.

GS hebben op basis van de standaard- regeling voor restauratie van monumenten besloten tot aanvullende subsidiëring van het woonhuis van gedeputeerde Eurlings. In afwijking van de gebruikelijke mandaatsprocedure voor subsidietoekenningen, hebben GS zelf de aanvullende subsidie verstrekt.

Subsidie toekenning aan deelnemende MKB-bedrijven van het "Kaderprogramma ESF4 1999" in de vorm van (voor)financiering.

GS hebben besloten voor het "Kaderprogramma ESF4 1999" een subsi- die van f 900.000,-- ter beschikking te stellen in de vorm van (voor)finan- ciering en de directeur EGF te manda- teren deze middelen te besteden voor de deelnemende MKB-bedrijven.

Voorbereiding doorstart provinciaal Grote-Steden- beleid.

Het College van GS heeft besloten ambtelijk voorbereidingen te laten treffen voor de doorstart van het provinciaal Grote-Stedenbeleid.

Toekenning subsidie Doelstelling 5b.

Gedeputeerde Staten hebben besloten i.h.k.v. het Europees Stimulerings- programma Peelregio Limburg in te stemmen met de toekenning van een EOGFL-bijdrage van f 80.000,-- aan de Stichting Lemna.

Provinciale bijdrage voor uitbreiding van fietroute- netwerk in het gebied tussen Peel en Maas.

GS hebben besloten voor de uitbreiding van het fietsroute- netwerk in het gebied tussen Peel en Maas een bijdrage uit economisch beleid beschikbaar te stellen van maximaal f 99.000,--.

Toekenning opstellen Projectplan Biologische Landbouw in Limburg op te stellen.

Het College heeft in het kader van het gebiedenbeleid ingestemd met het verlenen van de opdracht "Projectplan Biologische Landbouw in Limburg" aan het Centrum voor Landbouw en Milieu en hiervoor een bedrag van f 114.832,-- ter beschikking gesteld.

Overdracht weggedeelte aan de gemeente Simpelveld.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Simpelveld, van het beheer en onderhoud van het gedeelte provinciale weg N596 De Beitel-Bocholtz, plaatstelijk bekend als Stevensweg.

Subsidieverzoek nieuwbouw natuur- en milieu-educa- tiecentrum te Maastricht en nieuwbouw/verbouw gemeen- schapshuis te Wellerlooi.

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen subsidie toe te kennen aan de nieuwbouw van het natuur- en milieu- educatiecentrum te Maastricht en de nieuwbouw/verbouw van het Gemeenschapshuis 't Luukske te Wellerlooi.

Kosten en werkgelegenheids- effecten van het milieu- beleid in Limburg.

De Provincie Limburg heeft de financile en sociaal-economische gevolgen van het milieubeleid onder- zocht en neergelegd in een notitie. Het milieubeleid kost veel geld, maar het nadelig economische effect op het bedrijfsleven is erg gering. Ook het effect op de werkgelegenheid is zeer gering.

Subsidies uit het budget voor welzijn, zorg en cultuur, tweede tranche
1999.

GS hebben besloten om 23 subsidie- aanvragen te honoreren tot een totaal subsidiebedrag van f 568.551,-.

Vragen ex. art. 21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over het Polfer- molengebied te Valkenburg aan de Geul en over ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg, van de heer Degenaar (D66) over grondverschuivingen langs de spoorbaan te Geulle, van de heer Van de Broeck (CDA) over de klantgerichtheid van busdiensten in Venray e.o., en van de heer Wagemans (AOV) over de milleniumproblematiek van ziekenhuizen.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 4107 '
Lees ook