Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 1 februari 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 01 februari 2000 vastgesteld op 08 februari 2000.

Bungalowpark op de Europacamping Valkenburg aan de Geul.

GS informeren het gemeentebestuur over hun opvatting terzake.

Kiesreglement Limburgse waterschappen.

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-voorstel voor een nieuw Kies- reglement waterschappen voorgelegd aan Vaste commissie voor Milieu en Agrarische Zaken met de bedoeling het ontwerp en de ingekomen reacties in maart 2000 in Provinciale Staten te behandelen.

Jaarprogramma Zorg 2000.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen het jaarprogramma Zorg 2000 af te voeren en de agenda en het gewijzigde jaarprogramma Zorg 2000 vast te stellen na de commissies WZC en FAZ gehoord te hebben.

Delegatie van taken op het gebied van de Wet Bodembescherming aan gemeenten in het kader van de uitvoering van Actief Bodembeheer Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een ontwerp-besluit tot delegatie van Wbb-taken aan gemeenten in het kader van Actief Bodembeheer Limburg vast- gesteld. Het ontwerp-besluit zal ter instemming aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Raden van de betrokken gemeenten worden voorgelegd.

Richtlijnen voor het MER "Buitenring Parkstad"

Gedeputeerde Staten hebben de Richt- lijnen voor het MER "Buitenring Parkstad" vastgesteld.

Plan van aanpak provin- ciaal energiebureau.

Gedeputeerde Staten stemmen in met het vaststellen van het plan van aanpak provinciaal energiebureau en zullen dit ter kennisname toezenden aan Provinciale Staten.

Start planstudie light rail Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de verantwoordelijkheid te nemen voor de planstudie light rail Zuid-Limburg, het plan van aanpak hiervoor goed te keuren en de betrokken partijen hiervan op de hoogte te brengen.

Overdracht weggedeelte aan de gemeente Gulpen- Wittem.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Gulpen-Wittem van de Brouwerijstraat.

Concept-advies over aanvragen van Limburgse scholen in het kader van artikel 75 WVO.

GS hebben besloten het concept-advies omtrent twee aanvragen voor fusie en n aanvraag voor overheveling van een gymnasium naar een andere school vast te stellen en voor commentaar toe te zenden aan betrokken bevoegde gezags- organen van de betreffende scholen en overige belanghebbenden.

Bestuurlijke organisatie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de testfase van het instrument bestuurskrachtmonitor en opdracht gegeven tot verdere uitwerking van de vervolgaanpak.

Vaststelling projectnota en instelling en benoe- ming Landinrichtings- commissie Peelvenen.

Gedeputeerde Staten hebben samen met Gedeputeerde Staten Noord-Brabant de Projectnota Peelvenen vastgesteld. Tevens is besloten tot het instellen en benoemen van de leden en adviseren- de leden van de landinrichtings- commissie.

Subsidie opstellen business-plan regio-VVV Noord-Limburg.

GS hebben besloten tot het verlenen van een subsidie van f 93.700,-- in de kosten van het opstellen van het business-plan voor de op te richten regio-VVV Noord-Limburg.

Overgangsregime RTP-regelingen.

GS hebben besloten de subsidieregelingen in het kader van het Regionaal Technologie Plan Limburg (de Adviesregeling MKB en de Investerings- regeling Jonge Bedrijven) in licht gewijzigde vorm voort te zetten, met dien verstande dat de Adviesregeling voor de Peelregio Limburg komt te vervallen en wordt ingepast in de Adviesregeling voor overig Limburg.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer IJff (PvdA) over opslag rubberchips in de haven van Stein, van mevrouw Meerten- Schoenmakers (OU55+) over het eindrapport over de scheurvorming in het Stevolgebied en van de heren Van Zutphen (SP) en Bettinger (GL) over organisatieverbetering.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 4155 '
Lees ook