Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 28 september 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 28 september 1999 vastgesteld op 05 oktober 1999.

Financiering (uitvoering) RTP-regelingen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten f 974.000,-- beschikbaar te stellen als budget 1999 voor de uitvoering van de subsidieregelingen in het kader van het Regionaal Technologie Plan Limburg.

Verlenging indienings- termijn RTP Advies- regeling Midden- en Kleinbedrijf Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de termijn voor het indienen van aanvragen in het kader van de RTP Adviesregeling Midden- en Kleinbedrijf Peelregio Limburg te verlengen van
30 september 1999 tot 15 november 1999.

Subsidieverlening voor de herstrukturering van de VVV's uit de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie te verlenen van f 256.000 in de eenmalige kosten van de integra- tie van de VVV's van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg in de VVV Zuid-Limburg.

Subsidie voor het opstel- len van een toeristische regio-visie voor het Heuvelland.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bijdrage van f 110.567,50 aan het gewest Maastricht & Mergelland toe te kennen, bestemd voor het opstellen van een toeristische regio-visie voor het Heuvelland.

Opdrachtverlening/aanpak Ontwikkelingsvisie Echt/Roermond-Luik.

Gedeputeerde Staten hebben HP Projectpromotie, in de persoon van de heer ir. Bolk, opdracht gegeven voor het externe projectmanagement van de Ontwikkelingsvisie Echt/ Roermond-Luik.

Model-convenant Rioleringszorg.

Gedeputeerde Staten hebben het model- convenant vastgesteld en hebben porte- feuillehouder Driessen gemachtigd de convenanten te ondertekenen.

Derde tranche beschikkingen EU-subsidie voor deelprojecten in het kader van Tungelroyse beek project.

GS hebben besloten om uit de beschik- bare EU-gelden voor het Tungelroyse beek project zesentwintig subsidie- verzoeken te honoreren.

Jaarprogramma Zorg 2000.

Gedeputeerde Staten hebben het jaarprogramma Zorg ter sondering voorgelegd aan de Vaste Commissie Welzijn.

Uitvoering motie PS m.b.t. handhavings- beleid.

GS hebben een nota over het hand- havingsbeleid toegezonden aan de leden van PS. Daarmee is voldaan aan de uitvoering van de op
11 juni jl. door PS aangenomen motie.

Overeenkomsten spoorweg- overgangen in provinciale wegen.

GS hebben besloten tot het aangaan van overeenkomsten met de Nederlandse Spoorwegen inzake het beheer en onderhoud van spoorwegovergangen gelegen in provinciale wegen.

Aanbieden overzicht verkeersonveilige aan- sluitingen op provinciale wegen aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

GS hebben kennisgenomen van het rapport "Overzicht verkeers- onveilige aansluitingen op provinciale wegen periode
1996-1998" en het rapport aangeboden aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Stand van zaken begren- zingen reservaatsgebied, beheersgebied en natuur- ontwikkelingsproject.

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de stand van zaken voor de begrenzingen reservaatsgebied, beheersgebied en natuurontwikkelings- project en hebben de notitie ter kennisname verzonden aan de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen.


2e voortgangsnota imple- mentatie investerings- budget stedelijke ver- nieuwing in de provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben een voort- gangsnota over de implementatie van het investeringsbudget stedelijke ver- nieuwing (ISV) aan de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen uit Provinciale Staten voorgelegd. Over de in deze nota opgenomen beleidsopties voor invulling van de provinciale rol vragen zij advies aan de commissie.

Grondverwerving voor groene functies.

Gedeputeerde Staten hebben een notitie Grondverwerving voor groene functies vrijgegeven ter consultatie van belanghebbende partijen.

Vragen op grond van art 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) en van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over eigen bijdrage voor thuiszorgaanbod, van de heer Bus (SP) en de heer IJff (PvdA) over overlast laagfrequent geluid van het transformatorstation te Maasbracht, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over besteding geoormerkte gelden toegankelijkheid openbaar vervoer, van de heer Van Zutphen (SP) over regionale televisie en van de heren Koopmans en Vrehen (CDA) over agrarisch natuurbeheer.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 4647 '
Lees ook