Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 4 mei 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 04 mei 1999 vastgesteld op 11 mei 1999.

Landelijk pilot-project
VWS regionaal lokaal
sociaal beleid in de Peel.

GS hebben besloten in overleg met
Noord-Brabant de opdracht aan het
bureau ICS te verlenen voor een bedrag
van f 50.000,- incl. B.T.W.

Eindrapportage pilotproject
cultuurhistorische waarden-
kaart Midden-Limburg.

GS hebben de eindrapportage betef-
fende het proefproject Cultuur-
historische Waardenkaart Midden-
Limburg vastgesteld.

Instelling van een
Visitatiecommissie die
hulpvarianten jeugdhulp-
verlening in Limburg gaat

GS van Limburg besluiten een
Visitatiecommissie in te stellen die
hulpvarianten jeugdhulpverlening in
Limburg gaat (her)taxeren.
(her)taxeren.

Voortgang regiovisies.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
het PBW-rapport en een nota met
voorstellen te agenderen voor de Vaste
Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur en
het Regionaal Zorg Overleg.
Uit het budget Regiovisies worden in

1999 de onafhankelijke voorzitters van
de RZO's (ad f 57.235,--) en de
organisatie van werkconferenties (ad f

78.000,--) betaald.

Zuidnederlandse
samenwerking op het
terrein van afvalzaken.

GS hebben besloten de Zuidnederlandse
samenwerking op het terrein van afval-
zaken de eerstvolgende jaren te
continueren.

Vaststelling
dienstregelingen
interlokaal openbaar
vervoer.

GS hebben de dienstregelingen van
Hermes Openbaar Vervoer B.V. te Weert,
Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
te Driebergen en Stadsbus Maastricht
B.V. te Maastricht betreffende het
interlokaal openbaar vervoer binnen de
provincie Limburg alsmede de
interprovinciale lijnen vastgesteld.

Overdracht van een deel
van de provinciale weg
N555 Venlo-Broekhuizen
aan de gemeente Venlo.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de provinciale weg N555 (Venlo-
Broekhuizen), geen deel uitmakend van
het Regionaal Verbindend Wegennet over
te dragen aan de gemeente Venlo. Voor
deze overdracht wordt aan de gemeente
een vergoeding betaald. Indien de
gemeenteraad hiermee instemt zal
Provinciale Staten verzocht worden de
overdracht te bekrachtigen.

Voorbereidingstraject
"Herpositionering biblio-
theekwerk Limburg".

GS hebben besloten het initiatief te
nemen voor een vervolgtraject inzake
de herpositionering van het
bibiotheekwerk in Limburg. Looptijd zal
zijn van juni tot en met augustus 1999.
Voor de coördinatie van het vervolg-
traject wordt een extern adviesbureau
aangetrokken.

Bottleneck.

GS hebben besloten de bij operatie
Bottleneck betrokken instanties
voorstellen te doen over een aangepaste
en strakke organisatiestructuur.

Subsidie voor de
ontwikkeling van het
Bassin in Maastricht als
passantenhaven.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
tot het verlenen van een subsidie van
f 400.000,-- voor de toeristische ont-
wikkeling van de oude binnenhaven van
Maastricht. Het Bassin zal worden
omgebouwd tot passantenhaven. De helft
van deze subsidie is afkomstig uit
extra middelen voor het Grote
steden Beleid (GSB).

Provinciaal Stads- en
Dorpsvernieuwingsfonds.

GS hebben aan de gemeenten Meijel,
Tegelen en Venray subsidies verleend
uit het provinciale Stads- en
Dorpsvernieuwingsfonds, 1999.

Regiogesprekken POL.

Gedeputeerde Staten hebben in het
kader van de verkenning (consultatie)
van het draagvlak voor een integraal
omgevingsplan uitnodigingen verstuurd.
Deze gesprekken vinden plaats in
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Verzoek van Ministerie
VROM over preventie
legionella besmetting
bij zwembaden.

GS hebben de houders van zwemgelegen-
heden gevraagd preventieve maatregelen
te nemen ter voorkoming van legionella-
besmetting.

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen
beantwoord van de heer Tans (PvdA) en
de heer Van Zutphen (SP) over de
reorganisatie bij het CBS te Heerlen.
Ook zijn de vragen van de heer Spätgens
(Nederland Mobiel) over het verbod van
chartervluchten vanaf regionale
luchthavens beantwoord.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 4857 '
Lees ook