Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 27 april 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 27 april vastgesteld op 04 mei 1999.

Bestedingsvoorstel
inzake Herstructurering/
reconstructie
veehouderij 1999.

GS hebben besloten de specificatie
van de besteding van het budget
Herstructurering/reconstructie
veehouderij 1999 van f 1 miljoen aan
Provinciale Staten voor te leggen ter
besluitvorming. Dit voorstel is
verzonden inclusief de 15e
begrotingswijziging 1999.

Rapport "Het Mijnwater"
stand van zaken voorjaar

1998.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
het rapport "Het Mijnwater" vast te
stellen en de metingen in de controle
putten en mijnschachten voort te
zetten. Eenmaal in de 5 jaar zal een
nieuw rapport worden opgesteld. Het
ministerie van EZ wordt verzocht de
metingen van de bodemstijging voort te
zetten. Exemplaren van het rapport
worden verzonden aan de diverse
instanties en de vaste commissie
Verkeer en Waterstaat.

Bezwaarschriften inzake
de niet-aanwijzing van
zes bouwwerken tot rijks-
monument in Heerlen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
bezwaar te maken tegen het niet
aanwijzen als rijksmonument van een
zestal bouwwerken en complexen in de
gemeente Heerlen. Gedeputeerde Staten
zullen de Staatssecretaris voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen via
een afzonderlijke brief vragen
om zijn nadrukkelijke aandacht voor de
algemene problematiek die zich
hiermee aandient.

Infobulletin Regiovisies.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de uitgave van een Infobulletin
Zorg te continueren en de inhoud en
doelgroepen te verbreden naar de
Jeugdzorg. Ook zullen Gedeputeerde
Staten nader onderzoeken de inhoud
via nieuwe media te verspreiden.

Jaarverslag Handhaving

1998.

GS hebben het jaarverslag Handhaving

1998 vastgesteld en verzonden aan de
vaste commissie Milieu en Agrarische
Zaken.

Stimuleringsregeling
aanschaf kogelvangers.

GS stellen f 40.000,- beschikbaar
voor de aanschaf van kogelvangers
door 9 schutterijen. Binnen deze
stimuleringsregeling is een bedrag van
maximaal f 300.000,- beschikbaar.

Smals Beheer BV verzoekt
om een standpunt over
Oolderhuuske in verband
met Restoration Award.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
Smals beheer positief te berichten
over de ontwikkelingen rond
Oolderhuuske.

Overdracht van N563 en
N279 aan de gemeente
Heythuysen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
een provinciale weg N563 en N279 geen
deel uitmakend van het Regionaal
Verbindend Wegennet over te dragen
aan de gemeente Heythuysen. Voor
deze overdracht wordt aan de gemeente
een vergoeding betaald. Als de
gemeenteraad van Heythuysen instemt met
de overdracht van wegen wordt
Provinciale Staten verzocht dit te
bekrachtigen.

Toekenning subsidie
Interreg II project
Euregio Rijn-Maas-Noord

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot
toekenning van een provinciale bijdrage
van ECU 46.905 en hebben ingestemd
met een Interreg-bijdrage van
ECU 156.350 voor het project "European
Center for Coating and Surface Techno-
logy (ECCS)" in de Euregio Rijn-Maas-
Noord.

Bedrijfsverplaatsing
QS-Graphics in Sittard

Gedeputeerde Staten hebben besloten
aan de gemeente Sittard uit het
Economisch Beleid een bijdrage van
f 243.250,-- ter beschikking te stel-
len voor de bedrijfsverplaatsing van
reproductiebedrijf QS-Graphics.

Reactie van GS op advies
"Stedenvisie" van de
Sociaal Economische Advies
Raad Limburg (SEAR)

Het College van GS heeft kennis genomen
van de adviesnota "Stedenvisie" van de
SEAR en een reactie daarop verstuurd
aan de SEAR.

Concept IPO-Jaarrekening

1998

Het College van Gedeputeerde Staten
heeft de concept Jaarrekening 1998 van
het IPO voorgelegd aan Provinciale
Staten ter kennisname en instemming.

IPO-Begroting 2000-2004

GS hebben ingestemd met
de concepten van de IPO-Ontwerp-
begroting 2000 en Meerjarenbegroting

2000-2004. De begroting wordt ook ter
kennisname voorgelegd aan Provinciale
Staten.

De provinciale jaar-
rekening 1998.

De concept-provinciale jaarrekening

1998 wordt door Gedeputeerde Staten ter
vaststelling aangeboden aan Provinciale
Staten.

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van
mevrouw Meerten (OU 55+) over noodkreet
WML-personeel, de Roer iets verhoogd
Radioactief, de levering van Duits
drinkwater aan WML en over strafzaken
tegen ontgronders. Verder zijn vragen
van de heer IJff (PvdA) en de heer Van
Rey (VVD) beantwoord inzake het LWV
standpunt voor acquisitie van bedrijven
buiten Limburg. Tenslotte hebben GS
vragen beantwoord van de heer Hermans
(CDA) over GSM-zendmasten.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 5535 '
Lees ook