Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 25 mei 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 mei 1999 vastgesteld op 01 juni 1999.

Inwerkintreding hoofdstuk

9 Awb.
Intrekking interne
klachtenregeling
provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben, gelet op
de in werkingtreding van hoofdstuk

9 Awb, ingestemd met intrekking van de
interne klachtenregeling provincie
Limburg 1996.

Voortgang Regiocontract
Zuid-Nederland.

GS hebben PS voorgesteld het document
"Samenwerken met Zuid-Nederland loont"
en de besluitvorming terzake door het
Kabinet op 7 mei 1999 te bespreken in
de vergadering van de relevante Vaste
Commissies uit Provinciale Staten.

Vliegtuigcrash nabij
Geilenkirchen onderzoek
naar de gevolgen van
de crash voor het milieu.

GS hebben kennis genomen van het
rapport over de gevolgen van de
crash voor het milieu en stelt het
rapport ter beschikking aan de
Bijzondere Commissie inzake
AWACS-basis Geilenkirchen.

Evaluatie van "meldingsproce-
dure ongewone voorvallen
DSM-locatie Geleen/Stein
analyse-periode april-
december 1997 en 1998".

GS hebben kennis genomen van de eva-
luatie en stellen deze ter
beschikking aan de betrokkenen en
aan de leden van de Vaste Commissie
voor Milieu en Agrarische Zaken.

Aanvraag EFRO-subsidie
project "Collectief Be-
drijfsvervoer Westelijke
en Oostelijke Mijnstreek
in Limburg".

GS hebben EFRO-subsidie aangevraagd
voor het project Collectief Bedrijfs-
vervoer Westelijke en Oostelijke Mijn-
streek in Limburg.

Overdracht weggedeelten
aan de gemeente Meerssen.

GS hebben besloten PS voor te
stellen over te gaan tot over-
dracht aan de gemeente Meerssen
van gedeelten van de provinciale
wegen N586 Maastricht-Meerssen,
N587 Maastricht-Valkenburg,
N587A Eysendaalweg en N585
Maastricht-Beek.

Overdracht weggedeelten aan
de gemeente Maastricht.

GS hebben besloten PS voor te
stellen over te gaan tot over-
dracht aan de gemeente Maastricht,
van gedeelten van provinciale
wegen N586 Maastricht-Meerssen,
N591 Maastricht-Eijsden en
N592 Maastricht-Withuis.

Bestuurlijk overleg GS -
Staatssecretaris V&W in-
zake Maasproject.

Gedeputeerde Staten hebben de Staats-
secretaris voor Verkeer en waterstaat
een brief gezonden met het verzoek om
uitstel van de reactiedatum inzake het
Trajectnota/MER Zandmaas en met de
agendapunten voor het overleg van 10
juni a.s.

Publiek-private samen-
werking regionale omroepen.

GS hebben ingestemd met het
ondernemingsplan van de samen-
werkende regionale omroepen en
het Rijk verzocht om de extra
middelen ad f 4,2 miljoen te
matchen.

Reactie op rapport "De
grens nader verkend" van
de commissie Rijnen.

GS hebben een reactie uitgebracht
aan staatssecretaris De Vries op
het rapport "De grens nader verkend".

Subsidieverlening voor de
ontwikkeling van een
passantenhaven in de
gemeente Roggel & Neer.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
tot het verlenen van een subsidie van
f 200.000,-- voor de ontwikkeling van
een passantenhaven voor de doorgaande
recreatietoervaart te Roggel & Neer.

Bestuursovereenkomst GSB
Behandeling van een
subsidieverzoek van de
gemeente Venlo

GS hebben besloten om in het kader
van de bestuursovereenkomst Grote
Stedenbeleid aan de gemeente Venlo
een bijdrage te leveren van maximaal
f 221.000 voor het project
Bestandsanalyse en een bijdrage van
maximaal f 131.500 voor het project
Actieplan/Actiemanager Venlo-Noord.

Berekeningswijze provin-
ciale studieleningen in
studiejaar 1999/2000

Gedeputeerde Staten hebben besloten de
berekeningswijze en normering vast te
stellen voor het bepalen van de provin
ciale studieleningen in het studiejaar

1999/2000

Aanwijzing opleidingen
in het kader van de
"Regeling Provinciaal
Studiefonds Limburg 1996"

GS hebben besloten de opleidingen aan
te wijzen waarvoor in het studiejaar

1999/2000 studieleningen verstrekt
kunnen worden. De betreffende
opleidingsinstituten zullen hierover
schriftelijk worden genformeerd. De
regeling zal verder publiek worden ge-
maakt via regionale dagbladen en via
de provinciale WEB-site.

Beschikbaar stellen ROM-
Mergelland gelden t.b.v.
Maatregel E4: aanleg van
de netwerkstructuur moun-
tainbikeroute Heuvelland.

Het College heeft in het kader van het
Project ROM-Mergelland ingestemd met
het verlenen van de opdracht 'aanleg
netwerkstructuur mountainbikeroute
Heuvelland' en hiervoor een bedrag
van f. 120.000,-- uit het ROM-budget
beschikbaar gesteld.

Gemeente Tegelen Begroting

1999.

GS hebben goedkeuring verleend
aan de begroting voor 1999
van de gemeente Tegelen.

Jaarverslag Muskusratten
bestrijding 1998.

GS hebben het jaarverslag muskus-
rattenbestrijding 1998 vastgesteld.

Vragen op grond van artikel

21 RvO van Provinciale
Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de
heer Winteraeken (GroenLinks) over de
geluidssanering DSM-lokatie Geleen en
van de heren Koopmans en Vrehen (CDA)
over de herziening van het
waterschapsbestel.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 5966 '
Lees ook