Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 6 juli 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 06 juli 1999 vastgesteld op 13 juli 1999.

Opdrachtverlening
voorbereiding
uitvoeringsgerede plannen
voor erosiebestrijding.

GS hebben opdracht verleend aan de
Dienst Landelijk Gebied voor het
opstellen van uitvoeringsgerede
plannen voor erosiebestrijding in acht
knelpuntgebieden.

Ruraal ontwikkelingsplan.
(ROP)

GS hebben besloten tot het opstellen
van een deel-ROP Limburg als onderdeel
van een ROP Zuid-Nederland en voor
de ondersteuning bij de opstelling
extern opdracht verleend.

Subsidieregeling Provinciale
sportorganisaties en
Subsidieregeling Vocale
Kunst.

GS hebben PS voorgesteld voor
subsidiëring van provinciale sport-
organisaties en de Subsidieregeling
Vocale Kunst in ongewijzigde vorm een
jaar te verlengen.

Innovatieprogramma
jeugdzorg Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg gaan
accoord met de deelname aan
innovatieprogramma's jeugdzorg van de
navolgende projecten:

1. Project Hulp in Eigen Omgeving van
de Stichting Federatie Jeugdzorg;

2. Project gezinsgerichte jeugdzorg van
Rubicon;

3. Project mulitfuntioneel aanbod van
de Stichting BGO.

Actief Bodembeheer
Tungelroyse Beek.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd
met het toetsen van vier deelsanerings-
plannen aan Actief Bodembeer Limburg
en het op korte termijn afronden van
het Bodembeheerplan Tungelroyse Beek
in overleg met het projectmanagement
van Actief Bodembeheer de Kempen.

Subsidieregelingen
collectief vervoer.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
om op basis van de Subsidieverordening
provincie Limburg zes subsidie-
regelingen collectief vervoer vast
te stellen:

- exploitatie openbaar vervoer;

- verbetering toegankelijkheid;

- verbetering sociale veiligheid;

- snelheidsbevorderende maatregelen;

- vrijwilligerswerk buurtbusvervoer;

- stimulering bedrijfsvervoer.

Grensmaasprotocol.

Gedeputeerde Staten hebben de
Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat bericht dat zij instemmen
met het protocol dat toeziet op de
onderhandelingen tussen De Maaswerken
en de private partijen om te komen tot
een uitvoeringsovereenkomst voor de
uitvoering van het project Grensmaas.

Vaststelling van het Meer
jaren Infrastructuur Pro-
gramma 2000 - 2003.

Onder voorbehoud van goedkeuring door
Provinciale Staten van de hierop be-
trekking hebbende onderdelen van de
ontwerpbegroting hebben Gedeputeerde
Staten het MIP 2000 - 2003 vastgesteld.

Nota bestuurlijke
organisatie.

Gedeputeerde Staten hebben een nota
met betrekking tot bestuurlijke
organisatie in opiniërende zin vast-
gesteld en ter discussie en commentaar
toegezonden aan Provinciale Staten en
de Limburgse gemeenten en gewesten.

Integrale wijkeconomie:
Behandeling van een
subsidieverzoek van de
gemeente Kerkrade.

GS hebben besloten om in het kader
van het provinciaal beleid integrale
wijkeconomie en middelgrote steden
aan de gemeente Kerkrade een bijdrage
te verlenen van maximaal f 192.600,-
voor het project "Wijkeconomie Kerkrade
Noord-Oost".

Jaarverslag 1998 van de
NV Luchthaven Maastricht.

GS hebben aan Provinciale Staten
voorgesteld om het jaarverslag 1998
voor kennisgeving aan te nemen.

Voortzetting Boerderij en
Plattelandsvakanties 1999

2000.

GS stemmen in met een vervolg van het
Euregionale Boerderij- en Plattelands-
vakantie project in geheel Limburg.
Met de feitelijke uitvoering in 1999
en 2000 is f 225.000,- gemoeid en wordt
grotendeels gedekt uit de post
Economisch beleid 1999.

Grensoverschrijdend
ontwikkelingsperspectief.

Gedeputeerde Staten hebben het regio-
naal grensoverschrijdend ontwikkelings-
perspectief voor de Interreg III
programma's vastgesteld.

Subsidieverlening voor
het herstel van de histo-
rische vaarroute tussen
Maastricht en Vlaanderen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
tot het verlenen van een subsidie van
f 197.000,- voor het herstel van de
oude vaarverbinding van Maastricht
(via het Bassin) naar Vlaanderen
(Zuid-Willemsvaart) met als doel het
stimuleren van de recreatietoervaart
in de Euregio en het versterken van de
positie van Maastricht in dit netwerk.

Project "Flexibele
trainingstechnologie".

GS hebben besloten een subsidie van
f 233.600,- toe te kennen aan het
project "Flexibele trainingstechno-
logie" van PITT-TCL. Via dit op het
gebruik van webtechnologie gebaseerde
systeem kan een bijdrage geleverd
worden aan het dichten van de kloof
tussen vraag en aanbod van gekwalifi-
ceerd personeel doordat gericht scho-
lingsbehoeften en -aanbod gekoppeld
kunnen worden.

Toekenning waarderings-
subsidie van f 30.000,--
aan E-Quip Project
Management voor het
project Mobiliteit-
management Zuid-Limburg.

GS hebben besloten E-Quip Project-
management B.V. f 30.000,-
waarderingssubsidie toe te kennen
voor het onderdeel Opleiding
van het project Mobiliteitsmanagement
Zuid-Limburg.

Vragen op grond van
artikel 21 RvO van
Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen
beantwoord van de heer Koopmans (CDA)
over de verkoop van de Maasplassen, van
de heer Spätgens (Nederland Mobiel)
over de groei Maastricht Aachen Airport
en over het Grensoverschrijdend
bedrijventerrein Aken-Heerlen.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 6257 '
Lees ook