Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 6 april 1999

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 06 april 1999 vastgesteld op 20 april 1999.

Jaarverslag van de Commissaris van de Koningin over 1998.

Het concept-jaarverslag van de Commissaris van de Koningin over
1998 wordt voor kennisgeving aangenomen. Gedeputeerde Staten hebben notie genomen van het feit dat de Commissaris van de Koningin het jaarverslag aan Provinciale Staten zal toezenden.

Toekenning Europese subsidie Doelstelling 5b.

Gedeputeerde Staten hebben besloten i.h.k.v. het Europees Stimulerings- programma Peelregio Limburg in te stemmen met de toekenning van een bijdrage van f 325.000,-- aan de Stichting Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland voor het project Innovatie loods Vredepeel.

Toekenning Europese subsidie Doelstelling 5b.

Gedeputeerde Staten hebben besloten i.h.k.v. het Europees Stimulerings- programma Peelregio Limburg in te stemmen met de toekenning van een bijdrage van f 20.227,-- aan de Stichting Demonstratieprojecten voor het project kwaliteitsverbetering vruchtbomen.

Toekenning Europese subsidie Doelstelling 5b.

Gedeputeerde Staten hebben besloten i.h.k.v. het Europees Stimulerings- programma Peelregio Limburg in te stemmen met de toekenning van een bijdrage van f 126.000,-- aan de Stichting Demoprojecten voor het project kwaliteitsonderzoek potplanten.

Toekenning Europese subsidie Doelstelling 5b.

Gedeputeerde Staten hebben besloten i.h.k.v. het Europees Stimulerings- programma Peelregio Limburg in te stemmen met de toekenning van een bijdrage van f 102.000,-- aan de Stichting Demoproject voor een onderzoek naar de groeiremming bij potplanten zonder chemische middelen.

Vervolgopdracht voor onderzoek naar werk- gelegenheidsontwikke- ling in Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het ETIL vervolg onderzoek te laten doen naar werkgelegenheidsontwikkeling in Limburg.

Subsidie voor RTP-project "Sensibiliseren 1999/
2000".

GS hebben een subsidie toegekend aan Syntens Limburg ten behoeve van het project "Sensibliseren 1999/
2000", deel uitmakend van het Sensibliseringsprogramma RTP.

Vergunningsprocedure inzake de aanvraag voor civiel luchtvaartgebruik van het vliegveld Laarbruch.

Inspraakreacties zijn vanuit Nederland aangeboden aan de Bezirksregierung Düsseldorf. Daarbij is speciaal aan- dacht gevraagd voor het standpunt van het gemeentebestuur van de gemeente Bergen. De Bezirksregierung zal de reacties meewegen in de advisering aan het Verkeersministerie van Noordrijn- Westfalen. De planologische procedure met wijziging van Gebietsentwicklungs- plan Düsseldorf start medio 1999, waar- voor de provincie Limburg en de gemeente Bergen zullen worden geraadpleegd. Procedure verloopt parallel met vergunningsprocedure civiel luchtvaartgebruik en wordt einde 1999 of begin 2000 afgerond.

Vervanging communicatie- middelen ten behoeve van de Wegendienskringen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de communicatiemiddelen ten behoeve van de Wegendienstkringen te vervangen.

Brief aan de Vaste Com- missie voor Ruimtelijke Ordening inzake de ontwerp- Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord.

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie voor Ruimtelijke Ordening nader genformeerd over de vast- gestelde ontwerp-Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord (gevoerd overleg en commentaar op het door Grubbenvorst ontwikkelde model).

Voorstel voor aanpassing eindplan ENCI-groeve.

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor aanpassing van de ENCI-groeve goedgekeurd. De aanpassing betreft een aangepast padenstelsel en een oehoe-vriendelijke afwerking van de wanden van de groeve.

Verslag van het ruimtelijk beleid over 1998.

Gedeputeerde Staten hebben het verslag over het in 1998 gevoerde ruimtelijk beleid vastgesteld en zullen dit voorleggen aan Provinciale Staten.

Gewestelijk Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Walloni.

GS hebben met interesse kennis genomen van het Gewestelijk Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Walloni en een reactie gegeven aan de Waalse rege- ring.
Met name de naar buiten gerichte orintatie van dit plan wordt verwel- komd. Gepleit wordt voor een nadere afstemming met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (Nederland) en het Voorontwerp Ruimtelijk Structuur- plan Limburg (Vlaanderen), met name in de vorm van een nadere uitwerking voor het gebied tussen Echt en Luik.

Voorlopige vaststelling Partile Herziening Streekplan Noord- en Midden-Limburg voor het asielzoekerscentrum Venlo.

GS hebben besloten tot voorlopige vaststelling van het ontwerp Partile Herziening Streekplan Noord- en Midden-Limburg voor het asielzoekerscentrum Venlo. Na de inspraak volgt de vaststelling van de herziening door Provinciale Staten.

Gemeente Landgraaf Begroting 1999.

GS hebben besloten de begroting 1999 van de gemeente Landgraaf goed te keuren. Zij spreken hun bezorgdheid uit over de financiële situatie.

Financiële Verkenningen" Kerngegevens Gemeente- financiën 1999.

GS hebben besloten de "Kerngegevens Gemeentefinanciën 1999 vast te stellen en te verzenden aan de Limburgse gemeenten en overige belanhebbenden. Tevens zal het rapport aan PS ter kennisname worden aangeboden.

Gemeente Kerkrade Deelname in "EBC Eurode Business Center GmbH & Co KG".

GS hebben besloten de deelname van de gemeente Kerkrade in "EBC Eurode Business Center GmbH & Co KG" goed te keuren.

Gemeentelijke herindeling.

Gedeputeerde Staten hebben aan minister Peper bericht dat zij vasthouden aan de provinciale herindelingsvoorstellen rond Venlo/ Tegelen, Horst aan de Maas, Sittard/ Geleen en dat zij geen noodzaak tot het starten van een herindelings- procedure rond Maastricht zien.

Wijziging verordening rechtspositie statenleden.

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel aan Provinciale Staten vastgesteld tot wijziging van de verordening regelend de geldelijke en andere rechts- positionele voorzieningen ten behoeve van staten- en commissieleden.

Renovatie bordes hoofdingang.

Het College heeft besloten tot renovatie van bordes bij de hoofdingang van het Gouvernement.

Vragen op grond van artikel
21 Reglement van Orde van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer IJff (PvdA) en de heer Bettinger (GroenLinks) over civiel gebruik van luchthaven Laarbruch, van de heer Van Zutphen (SP) over bodemverontreiniging op de voormalige Maascentrale in Buggenum, van de heer IJff (PvdA) over een scheepswerf in Maasbracht, van mevrouw Kienhuis (GroenLinks) over vervuiling Maas.

Regeling waarneming CdK.

Gedeputeerde Staten hebben de volgende waarneming vastgesteld:


* 1. dhr. Bronckers
* 2. dhr. Vestjens
* 3. dhr. Tindemans
* 4. dhr. de Waal
* 5. dhr. Eurlings
* 6. dhr. Haazen
* 7. mevr. Wolfs
* 8. dhr. Driessen.

Verdeling werkzaamheden Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de portefeuille-verdeling vastgesteld.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 7334 '
Lees ook