Provincie Limburg


Openbare besluitenlijst vergadering GS van 14-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens-Berghs (OU55+)

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. 043 389 76 42

e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Martens-Berghs (OU55+) over de Grensmaas vastgesteld.


2.


Inspraakreactie op Trajectnota/MER IJzeren Rijn

Informatie: P. Roufs, afdeling Infraprojecten

tel. 043 389 71 66

e-mail:
pmf.roufs@prvlimburg.nl

De reactivering van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn volgt de tracéwet/m.e.r.- procedure. Alvorens de ministers Verkeer en Waterstaat en VROM in het najaar 2001 een standpunt over tijdelijk rijden en de structuuroplossing bepalen, is er de mogelijkheid om een inspraakreactie in te sturen. Gedeputeerde Staten maken gebruik van deze mogelijkheid. Samen met de Provincie Noord-Brabant spreken zij zich uit voor aanleg van de A67-variant. De inspraakreactie is voor kennisname aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat gestuurd.


3.

ORI-bijdrage reconstructie N293 kom Melick

Informatie: M. Luijten, afdeling Mobiliteit

tel. 043 389 78 20

e-mail:
ma.luijten@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een financiële bijdrage toe te kennen voor de reconstructie van de N293 in de bebouwde kom van Melick.


4.

Haalbaarheidsstudie A67-spoorlijn

Informatie: P. Roufs, afdeling Infraprojecten

tel. 043 389 71 66

e-mail:
pmf.roufs@prvlimburg.nl

Bestuurders van de Provincie Limburg en Noord-Brabant hebben in januari 2001 met de minister van Verkeer en Waterstaat afgesproken om de A67-variant van de IJzeren Rijn aan een haalbaarheidsstudie te onderwerpen.
Gedeputeerde Staten hebben op hoofdlijnen ingestemd met het eindrapport en de portefeuillehouder gemachtigd om dit namens het college aan te bieden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.


5.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de Koopmans (CDA)

Informatie: J. Bongaerts, afdeling Provinciale Wegen,

tel. (043)389 75 82

e-mail:
jcg.bongaerts@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans (CDA) over diverse werkzaamheden langs provinciale wegen vastgesteld.


6.

Wegenruil met de gemeente Helden

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten
Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Helden van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N561 Panningen-Meijel en tot overname van het in de kom van de gemeente Helden gelegen deel van de provinciale weg N562 Maasbree-Helden-Roggel.


7.

Informatie rapport commissie "Vernieuwing provinciale democratie"

Informatie: W. Timmermans, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94;

e-mail:
wpa.timmermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het rapport van de Commissie Bleker van commentaar voorzien voor bespreking in de commissie Financiën en Algemene Zaken. In dit rapport worden voorstellen gedaan ter verbetering van de bestuurlijke en politieke provinciale cultuur mede in het kader van de dualisering van het provinciaal bestuur.


8.

Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk

Informatie: J. Nelissen, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 06

e-mail:
jlh.nelissen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten, aan Provinciale Staten voor te stellen om in te stemmen met het landelijke koepelconvenant voor het openbare bibliotheekwerk. Daarmee gaan het Rijk, de provincies en de gemeenten een gezamenlijke inspanningsverplichting aan om in de komende jaren het openbare
bibliotheekwerk meer vraaggericht en op de toekomst afgestemd te herstructureren.


9.

Jaarverslag 2000 van de Provinciale Bestuurscommissie Welzijnsplanning (PBW)

Informatie: P. Baeten, afdeling Onderzoek en Ondersteuning

tel. (043) 389 71 03

e-mail:
pcmg.baeten@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het jaarverslag 2000 van de PBW en ter kennisneming aangeboden aan de vaste commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur.
De bestuurscommissie verricht beleidsgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten.


10.

Statushouders 2000

Informatie: I. Mallée, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 77 75

e-mail:
il.mallée@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de
rapportage over het jaar 2000 inzake de huisvesting statushouders vastgesteld en deze ter verantwoording aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties doen toekomen


11.

Woningen voor ouderen 2001-2003

Informatie: I. Mallée, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 77 75

e-mail:
il.mallée@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben
kennisgenomen van het onderzoek naar de woningbehoefte van ouderen, de huidige voorraad ouderenwoningen en de toename van ouderenwoningen in 2001
t/m 2003 en deze ter advisering
voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Bouwen en Wonen


12.

Vragen ex art. 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Indemans-Rutten en de heer Vrehen (CDA)

Informatie R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 76 46

e-mail:
rge.ubachs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de
antwoorden op de vragen van mevrouw Indemans-Rutten en de heer Vrehen (CDA) over de
operatie Bottleneck en de brug
Roosteren vastgesteld.


13.

Herziening Brabants waterschapsbestel

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving,

tel. (043) 389 76 32

e-mail:
hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het rapport van de commissie waterschappen 2000+ waarin aanbevelingen worden gedaan voor de herziening van het waterschapsbestel in Noord-Brabant. GS kunnen instemmen met de in het rapport opgenomen conclusie dat de stroomgebieden die de provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant overschrijden geen knelpunten opleveren die om acute behandeling vragen.


14.

Voorfinanciering aankoop (ruil)gronden voor de reconstructie landinrichting en de ecologische hoofdstructuur

Informatie: P. Swarts, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 73 81

e-mail:
pgj.swarts@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten PS voor te stellen om voor de pilot reconstructie Nederweert de aankoop van een ruilbedrijf voor te financieren. Daarnaast wordt PS voorgesteld om structureel een krediet beschikbaar te stellen voor voorfinanciering van tijdelijke tekorten van rijksmiddelen voor grondaankopen voor reconstructie, landinrichting en ecologische hoofdstructuur.


15.

Monitoringsrapportage Milieu en Water 2000

Informatie: J. Pijnenburg, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 77 57;

e-mail:
jeml.pijnenburg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage vastgesteld en zullen deze aan de Vaste Commissie Milieu en Agrarische Zaken aanbieden

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 21-8-2001 16:25

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 7695 '
Lees ook