Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 21-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 31 augustus 2001

Informatie: E. Walthaus, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 91

e-mail:
ew.walthaus@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de agenda voor de vergadering van PS op 31 augustus vastgesteld. Aan de orde komen o.a. het voorstel betreffende de financiering van de 2e tranche 'Ruimte voor ruimte' en het voorstel over de aanval op de wachtlijsten in de jeugdzorg. De complete agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.
Deze statenvergadering wordt als proef rechtstreeks op internet uitgezonden (www.limburg.nl).


2.


Verlenen van een provinciale bijdrage van 370.000,00 ( 167.898,68) voor een viertal projecten in Parkstad Limburg

Informatie: R. Stapel, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 76 93

e-mail:
r.stapel@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten
370.000,00 ( 167.898,68) aan de regio Parkstad Limburg te verlenen voor de uitvoering van een viertal projecten te weten:
1. Het ontwikkelen van een
grensoverschrijdend ruimtelijk-
economisch ontwikkelingsplan.

2. Afstemmen detailhandel/retail-
structuur in Parkstad Limburg.

3. Gemeenschappelijk beheer van
bedrijventerreinen en aanleg
bewegwijzering.

4. Bemoeizorg.


3.

Opleiding tot procesmonteur onderhoud

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
rhg.bosma@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uit de post Economisch Beleid 2001 de Stichting Beroepsopleiding Industriële Montage Limburg, een eenmalige subsidie van
111.413,00 ( 50.557,02) te verstrekken voor het inrichten van de opleiding tot procesmonteur onderhoud. Aan de toezegging wordt de voorwaarde gekoppeld dat de opleiding een structurele plaats krijgt binnen het sectorplan voor de Metaal en Metaalelectro.


4.

Brieven naar aanleiding van besluitvorming over subsidiëring LIOF

Informatie: P. Habets, Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail:
pme.habets@prvlimburg.nl

Naar aanleiding van de besluitvorming in Provinciale Staten over de continuëring van de subsidie aan NV Industriebank LIOF, hebben Gedeputeerde Staten een aantal betrokkenen een brief hierover gestuurd.


5.

Verslag over het in het jaar 2000 gevoerde beleid voor de ruimtelijke ordening

Informatie: G. Hendrickx, afdeling Ruimtelijke beleid en Coördinatie,

tel. (043) 389 79 52

e-mail:
gfm.hendrickx@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten doen verslag aan Provinciale Staten over het in 2000 gevoerde ruimtelijk beleid door toezending van een jaarverslag. Erin opgenomen is de rapportage van de voortgang van woningbouwlocaties in de Vinex-stadsgewesten.


6.

Beoordeling rapportages DSM en OM door TNO

Informatie: J. Knubben, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 90

e-mail:
jlc.knubben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben DSM bericht over de stand van zaken met betrekking tot de 10 voorwaarden die waren gesteld vóór de ACN-fabrieken zouden worden opgestart. In het verlengde hiervan hebben GS besloten DSM op te leggen de uitvoeringsplannen m.b.t. corrosiewerkzaamheden één maand voor de uitvoering ter beoordeling te overleggen


7.

Provinciale milieuverordening Limburg (PMV), 7e tranche

Informatie: P. Kuppers, afdeling Coördinatie en Ondersteuning tel

tel. (043) 389 76 44,

e-mail:
pem.kuppers@prvlimburg.nl

De Provinciale milieuverordening Limburg (PMV) wordt periodiek geëvalueerd en aangepast als gevolg van veranderingen in wetgeving, jurisprudentie en veranderde maatschappelijke inzichten. Op 28 september 2001 leggen Gedeputeerde Staten de zgn. 7e tranche van de PMV aan Provinciale Staten voor ter vaststelling. De wijzigingen van de PMV die in deze tranche worden voorgesteld, hebben o.m. betrekking op de vrijstelling van de rioleringsverplichting in het buitengebied, de aanpassing van het stiltegebied Roerdal aan de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid, het aanpassen van enkele grondwaterbeschermingsgebieden als gevolg van een gewijzigd beleid t.a.v. drinkwaterwinning, aanpassingen aan het nationale Bouwstoffenbesluit en wijziging van de regels voor ammoniakreductieplannen.


8.

Uitbreiding opdracht proefproject MIG

Informatie: G. Hagen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 64

e-mail:
gmp.hagen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verlenen aan Bureau Oranjewoud een aanvullende opdracht ten behoeve van de werkconferentie MIG. Deze conferentie had ten doel de Limburgse gemeenten te informeren over de nieuwe werkwijze verbonden aan de "Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid" (MIG) en afspraken te maken over onderlinge samenwerking op dit nieuwe beleidsterrein


9.

Resultaten onderzoek naar de effecten van mijnsteen aanvullingen in grindgaten langs de Maas

Informatie: Y de Man, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 78 51

e-mail:
yhh.de.man@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de resultaten van een onderzoek naar de effecten van mijnsteen aanvullingen in grindgaten langs de Maas. Vooruitlopend op aanvullende onderzoeken wordt nu offerte gevraagd voor een aanvullend onderzoek in het grindgat In de Roes Ohé en Laak. Het onderzoek richt zich op ecologische risico's en geohydrologie


10.

Concept-zienswijze op Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen

Informatie: H. Brunenberg, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel. (043) 389 75 99

e-mail:
hmg.brunenberg@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een concept-zienswijze op het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen vast te stellen en ter bespreking aan de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat aan te bieden. Na bespreking in de VCVW zullen GS voor 1 oktober een definitieve zienswijze vaststellen en verzenden naar het Rijk.


11.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heren IJff en Dings (PvdA)

Informatie: F. van Lissum, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 37

e-mail:
fwj.van.lissum@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heren IJff en Dings inzake de vervuiling van de Rijkelse Bemden vastgesteld. Daarin geven GS inzicht over de verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties en geven GS aan dat, gelet op het onderzoek van het OM, nu geen onderzoeksgevens bekend worden gemaakt.


12.

Vragen ex. artikel 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Hamers (GL)

Informatie: G. Crutzen, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 75 71

e-mail:
gcm.crutzen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Hamers (GL) inzake ontgrondingsvergunning BV
Grondbezit Bemelen vastgesteld
.


13.

Vragen ex. artikel 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Martens-Berghs (OU55+)

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 7642

e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van mevrouw Martens-Berghs (OU55+) over de Grensmaas vastgesteld.


14.

Evaluatie reorganisatie bureau Dienst Wegen

Informatie: J. Bongaerts, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 75 82,

e-mail:
jcg.bongaerts@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de evaluatierapportage van het bureau Dienst Wegen voor kennisgeving aangenomen.


15.

Informatie over stand van zaken en vervolgaanpak project Toeristisch- recreatief verkeer Heuvelland

Informatie: P. Alzer, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 75 92

e-mail:
phj.alzer@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de stand van zaken en de vervolgaanpak van het project Toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 24-8-2001 12:23

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 8484 '
Lees ook