Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 11 september 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Koopmans (CDA)

Informatie: H. Janssen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 38

e-mail
hjm.janssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Koopmans inzake "Bestuursacademie Zuid-Limburg" vastgesteld.


2.


Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Hamers (Groen Links)

Informatie: J. Gijsenbergh, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 73 69

e-mail:
jl.gijsenbergh@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Hamers inzake ontheffing ten behoeve van woningbouw binnen Landschapspark De Graven vastgesteld.


3.

"Informatie" Klaagschrift van de heer Van Zutphen

Informatie: J. Stijnen, afdeling Algemene en Juridische zaken

tel. (043) 389 73 01

e-mail:
jbjm.stijnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het klaagschrift van de heer Van Zutphen, conform het advies van de Klachtencommissie zoals bedoeld in artikel 9:14 Awb, niet in behandeling te nemen.


4.

Beslissing op het bezwaarschrift Teboza Productions in Helden inzake overtreding van de Landschapsbeschermings-verordening 1996

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 80

e-mail:
mhj.sangers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van Teboza Productions B.V. in Helden tegen het besluit van 1 mei 2001, inzake oplegging van een last onder dwangsom wegens overtreding van de Landschapsbeschermingsverordening 1996, ongegrond te verklaren.


5.

Evaluatie waterschapsver-kiezingen 2000

Informatie: J. Verviers, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 66

e-mail:
jem.verviers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben met instemming kennisgenomen van evaluatierapport van de gezamenlijke waterschappen en het rapport ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten volgens toezegging bij de beantwoording van statenvragen van 27 november 2000 van VVD en SP.


6.

Voortgang uitvoering beleids-kader sociale ontwikkeling

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
jfp.leurs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie van Welzijn, Zorg en Cultuur per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleidskader sociale ontwikkeling. Daarin is onder meer aangegeven welke 22 van de 41 ingediende verzoeken om subsidie voor 2001 gehonoreerd zijn.


7.

Aanpassing verordening Provinciale Bestuurs-commissie Welzijnsplanning

Informatie: B. van Essen, afdeling Onderzoek en Ondersteuning

tel. (043) 389 70 91

e-mail:
bjm.van.essen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met de nieuwe verordening Provinciale Bestuurscommissie Onderzoek en Ontwikkeling, met als ingangsdatum 1 januari 2002.


8.

Opdracht introductie vouchersysteem voor maatschappelijke organisaties

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
jfp.leurs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Stade Advies te Utrecht opdracht te verlenen om een advies uit te brengen over de manier waarop maatschappelijke organisaties (op provinciaal niveau), met gebruikmaking van vouchers, rechtstreeks - zonder tussenkomst van de provincie - basisondersteuning kunnen inkopen bij Symbiose, de provinciale steunfunctie-instelling voor welzijn, sport en cultuur.


9.

Beleidsnotitie over regionale beleidsvoering

Informatie: W. Timmermans, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
wpa.timmermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten willen met de notitie regionale beleidsvoering meer richting geven aan de discussie over samenwerking tussen gemeenten onderling, de gemeenten en de provincie en de rol die de provincie daarbij kan spelen.


10.

Subsidieverlening

koepelproject Duurzaam Ondernemen

Informatie: J. Wensink, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 02

e-mail:
j.wensink@prvlimburg.nl

Het college besluit om aan Syntensf 155.000,00 ( 70.335,93) subsidie te verlenen voor het uitvoeren van het koepelproject duurzaam ondernemen in de periode 2001-2002.


11.

Beleidsmatige gevolgen van de conclusies in de Monitorings-rapportage Milieu en Water 2000

Informatie: P Levels, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel: (043) 389 77 26

e-mail:
pj.levels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de notitie "Beleidsmatige gevolgen van de conclusies in de Monitoringsrapportage Milieu en Water 2000" vast te stellen en deze notitie ter kennisneming toe te zenden aan de VCMAZ voor de vergadering van 5 oktober 2001.


12.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Janssen (PNL)

Informatie: F. Span, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 77 08

e-mail:
fwm.span@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Janssen inzake extern onderzoeken bodemsanering vastgesteld.


13.

Overzicht economische kredieten mei 2001 tot en met augustus 2001

Informatie: L. Rassin-Vijgen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 73

e-mail:
ehmt.rassin@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het overzicht van de subsidies die in de maanden mei 2001 tot en met augustus 2001 zijn verleend in het kader van de Post Economisch Beleid 2001 ter kennisgeving aangeboden aan Provinciale Staten.


14.

Mandaatbudget onderzoek en kennis toerisme

Informatie: H. Dassen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
hh.dassen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemdmet een budget van 88.148,40 ( 40.000,00) voor studies en het ontwikkelen, vergaren en/of verspreiden van kennis ten behoeve van de sector toerisme in Limburg. Dit budget is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme.


15.

Vragen ex art 21 RvO van de heer Lebens (CDA)

Informatie: W. Eggen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 78 63

e-mail:
whmb.eggen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Lebens inzake ESF 1994-1996 vastgesteld.


16.

Wegenoverdracht aan de gemeente Heerlen

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het gemeentebestuur van Heerlen voor te stellen het gedeelte N582 Geleen- Hoensbroek aan de gemeente over te dragen.


17.

Jaarrapportage Herinrichting Grindwinningsgebieden

Informatie: P. Röell, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail:
pm.roell@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben deJaarrapportage
HerinrichtingGrindwinningsgebieden vastgesteld ennaar Provinciale Staten gezonden. Gedeputeerde Staten geven daarbij eentoelichting op hoe zij in de praktijk omgaan met de kettingbedingen uit deBeëindigingovereenkomst 1997.Uit de Jaarrapportage blijkt dat deinrichtingswerkzaamheden in het Maasplassengebied vrijwel zijn afgerond.In het project Asselt zal de inrichting in2003 zijn beëindigd; in Eijsden is hetwachten op een onteigeningsprocedure.De investeringsplannen van Aqua Terra hebben door allerlei oorzaken vertraging opgelopen. Thans is een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste 54 recreatiewoningen in het project Boschmolenplas.Naar aanleiding van de afgeronde werken zijn de projectbudgetten door Gedeputeerde Staten bijgesteld.


18.

Brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat inzake staats-verdrag civiel luchtvaart-gebruik Laarbruch

Informatie: M. van Ginderen, afdeling Ruimtelijke Informatie-voorziening

tel. (043) 389 73 68

e-mail:
mrc.van.ginderen@prvlimburg.nl

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in een brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat er nogmaals op aangedrongen om in het, in de maak zijnde, staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland over Laarbruch, uit te blijven gaan van geen nachtvluchten over Nederlands grondgebied tussen 23.00 en 06.00 uur, alsook de bij de vergunningverlening berekende geluidscontouren daarin vast te leggen.


19.

Opdrachtverlening Pilotproject "Optimalisatie Werkprocessen" aan Molenaar & Lok Consultancy B.V.

Informatie: H. Cornelissen, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043-389 75 33

e-mail:
h.cornelissen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de organisatieontwikkeling besloten in te stemmen met opdrachtverlening aan Molenaar & Lok Consultancy B.V. voor uitvoering pilotproject "Optimalisatie werkprocessen" bij de Afdeling Provinciale Wegen.


20.

IPO-Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit d.d. 13 september 2001

Informatie: R Lodewick, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie

tel. (043) 389 74 81

e-mail:
rgmgl.lodewick@prvlimburg.nl

Op 13 september aanstaande komt de IPO-Adviesgroep ROVEM bijeen. Gedeputeerde Staten hebben de agenda besproken. De belangrijkste onderwerpen zijn samengevat in IPO-ROVEM-nieuws voor Provinciale Staten.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 14-9-2001 12:25

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg - 9889 '
Lees ook