Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 2 februari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 02 februari 1999 vastgesteld op 09 februari 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Samenwerking Monumentenhuis en Monumentenwacht per 01-01-1999.

GS hebben in een brief waardering uitgesproken over bereikte samenwerking en vaste Commissie voor Welzijn, Cultuur en Volksgezondheid hierover genformeerd.

Voorlopig onderzoeksrapport PBW "De Kijker oordeelt".

GS nemen het voorlopig rapport vooralsnog voor kennisgeving aan en zenden het ter informatie aan de leden van PS.

Gemeente Tegelen. Voorbereidingskrediet ad. f 100.000,- ten behoeve van een Servicecentrum van de Overheid.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het besluit goed te keuren doch de gemeente te berichten, dat zulks niet betekent, dat eveneens met het uitvoeringskrediet zal worden ingestemd.

Bestuursovereenkomst GSB; behandeling van een subsidieverzoek van de gemeente Maastricht.

GS hebben besloten om in het kader van de bestuursovereenkomst Grote Steden beleid een bijdrage te verlenen van f 118.700,- voor het project "Servicepunt werk en bemiddeling in Witte Vrouwenveld". Het project beoogt werklozen uit de wijk gericht te bemiddelen en toe te leiden naar vacatures in en om de wijk.

Provinciale organisatie bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de instelling van een intern Programmateam Bedrijventerreinen om daarmee betere sturing (afstemming en coördinatie) te kunnen geven aan de verschillende processen welke in dit kader plaatsvinden. Op deze wijze kan flexibel ingespeeld worden op ontwikkelingen. Alle lijnactiviteiten welke strategische beleidskeuzen kunnen benvloeden, zullen worden aangehaakt.

Vaststellen land inrichtingsplan Buggenumse Veld en organiseren van de stemming.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot vaststelling van het landinrichtingsplan ruilverkaveling Buggenumse Veld en tot vaststelling van een stemmingsdatum en de instelling van stembureaus.

Beantwoording brief van mevrouw M.M.A. Meerten-Schoenmakers (Unie 55+) over de inrichting gebied rondom Boschmolenplas.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de Unie 55+ te berichten dat zij geen vraag conform artikel 21 van het Reglement van Orde hebben kunnen ontdekken en dat Gedeputeerde Staten daarom geen aanleiding zien om beantwoording conform artikel 21 te doen plaatsvinden.

Nota Provinciaal Omgevingsbeleid Limburg (POL).

Gedeputeerde Staten hebben de POLSCHETS vrijgegeven ter advisering aan de VCRO+ en de PCO.

"Bonus/Malus 1999".

GS verstrekken f 250.000,- subsidie aan de Mergellandcorporatie voor de uitvoering van het project "Bonus/Malus 1999".

Vaststelling van een stimuleringsregeling t.b.v. de aanschaf van kogelvangers door schutterijen.

GS hebben een stimuleringsregeling vastgesteld voor de aanschaf van kogelvangers door schutterijen, met als uitgangspunt een bijdrage per schutterij. Maximaal is voor deze regeling f 300.000,- beschikbaar.

Vragen op grond van artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Zinken (PNL) over verkiezingsdebatten van Omroep Limburg op 20 februari '99, van de heer Van Zutphen (SP) over de aanleg van rijkswegen in Limburg en over Maastricht-Aachen-Airport en van de heer Claessens (CDA) over het Zinkwitterrein in Limmel-Maastricht.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg van 2 februari 1999 '
Lees ook