Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 2 maart 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 02 maart 1999 vastgesteld op 09 maart 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoekt om informatie over een ontheffings- verzoek van Panheel BV.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de gevraagde informatie toe te sturen.

Reacties en bezwaarschrif- ten inzake aanvraag voor civiel luchtvaartgebruik van de vliegbasis Laarbruch.

Het college van GS heeft in het kader van de geboden inspraakmogelijkheid aan Nederlandse zijde al de reacties en bezwaarschriften inzake de aanvraag voor civiel luchtvaartgebruik van het vliegveld Laarbruch met een begeleidend schrijven aangeboden aan de Bezirks- regierung Düsseldorf. De reacties en bezwaarschriften zullen worden betrokken bij de verdere vergunnings- procedure.

Grondstoffenplan en Herziening Streekplannen voor ontgrondingslocaties

Het Grondstoffenplan Limburg is definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten en zal aan betrokkenen worden toegezonden.

Streekplanuitwerking voor het Hoogterras Tegelen- Belfeld.

Gedeputeerde Staten hebben de Streekplanuitwerking vastgesteld. Het besluit voorziet in de winning van
900.000 ton Tegelenklei voor de dak- pannenindustrie. Het gebied wordt ver- volgens ingericht als natuurontwikke- lingsgebied.

Evaluatie gebruik secun- daire materialen in eigen provinciale werken.

Gedeputeerde Staten hebben kennisgeno- men van de notitie "Evaluatie gebruik secundaire materialen in eigen provin- ciale werken" en hebben deze toegezon- den aan de VCVW en de VCM.

Ontgrondingsinitiatief project Lomm.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het ontgrondingsinitiatief project Lomm van de Delfstoffencombinatie Maasdal in principe op te nemen in het ontwerp-streekplan Zandmaas Limburg. Verder hebben GS bij de Maaswerken aangedrongen op opname van het project Lomm in het Trac-besluit.

Inzet Dienst Landelijk Gebied in het pilot- project "Nederweert"

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Dienst Landelijk Gebied in te schakelen ten behoeve van een aantal projecten in 1999.

Goedkeuring bestemmingsplan "Buitengebied 1996" van de gemeente Margraten (53 bedenkingen).

Gedeputeerde Staten hebben het be- stemmingsplan goedgekeurd met uit- zondering van een aantal planonder- delen en voorschriften.
4 reclamanten zijn niet in hun be- denkingen ontvangen; de overige bedenkingen zijn deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Verder hebben Gedeputeerde Staten bij de gemeenteraad aangekondigd de aan- wijzingsprocedure ex artikel 37, lid 4 te starten.

Inspraak ontwerp-Landelijk Stortplan.

Gedeputeerde Staten hebben de inspraak- reactie op het ontwerp-landelijk stortplan vastgesteld.

Stimuleringsproject 5e Kaderprogramma EU.

GS hebben een subsidie vastgesteld van f 250.000,- voor het Stimulerings- project 5e Kaderprogramma EU. In dit project, waarin LIOF, Syntens en de provincie samenwerken, worden Limburg- se bedrijven ondersteund bij het ver- krijgen van subsidies uit de program- ma's voor Onderzoek en Technologie van de Europese Unie.

Bezwaarschrift tegen af- rekening provinciale bij- drage aan Gewest Maastricht en Mergelland.

GS hebben besloten aan het bezwaar tegemoet te komen en het oorspronkelijk toegekende bedrag alsnog uitbetalen.

Vragen op grond van artikel
21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Bettinger (GroenLinks) over water- onttrekkingen tussen de Maas en de Duitse grens, van mevrouw Meerten- Schoenmakers (OU55+) over bruinkool- winning, van de heer IJFF (PvdA) en van de heer Van Zutphen (SP) over TeKa te Nederweert, van mevrouw Jansen- Jeronimus (VVD) over Symbiose en van de heer Wagemans (AOV) over de beveili- ging van verzorgingshuizen.


Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg van 2 maart 1999 '
Lees ook