Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 26 oktober 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 26 oktober 1999 vastgesteld op 02 november 1999.

Grensoverschrijdende samenwerking.

Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken rondom de grensoverschrijdende zaken en een brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer vastgesteld.

Subsidie voor aanschaf kogelvangers.

GS verlenen aan vijf schutterijen subsidie voor de aanschaf van kogel- vangers en wijzen n aanvraag af.

IWV-enquête 1998.

Naar aanleiding van de IWV- enquête 1998 is besloten om bij externe werving voor leiding- gevende functies gespecialiseerde bureaus in te zetten die gericht zijn op de werving van vrouwen. Dit om zo de verhouding tussen vrouwen en mannen in leiding- gevende functies op termijn meer in evenwicht te brengen.

Gemeente Kerkrade vraagt grond beschikbaar te stellen voor de bouw van het Eurode Business Center.

GS antwoorden op de vraag van de gemeente Kerkrade in verband met de voorwaarden die zijn verbonden aan beschikbaarstellen van de gronden voor de realisering van het Eurode Business Center.

Uitstelleln deel garantstelling.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uitstel te verlenen aan Martens B.V. te Beek voor het stellen van een bankgarantie naar aanleiding van het verlenen van een ontgrondings- vergunning.

Subsidie aan Wagenaar, Hoes & Associes voor het opleidings- en trainingstraject project- management.

GS hebben besloten voor het opleidings- en trainingstraject projectmanagement een subsidie te verlenen van maximaal f 215.000,- aan Wagenaar, Hoes & Associes

Behandeling van drie GSB- subsidieverzoeken van de gemeente Heerlen.

GS hebben besloten in het kader van het Grotestedenbeleid onder voorwaarde een subsidie van f 450.000 te verlenen aan de gemeente Heerlen voor het project "Werk in Uitvoering". De door Heerlen gevraagde provinciale bijdragen voor de projecten "Akerstraat-Noord" en "Ontwikkelings- programma GMS" worden vooralsnog niet beschikbaar gesteld.

Bedrijfsverplaatsing Acoustics B.V. Maastricht.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de gemeente Maastricht uit de Post Economisch Beleid een bijdrage van f 100.000,-- ter beschikking te stellen voor de bedrijfsverplaatsing van Acoustics International BV.

Vervolgproject "Bouwen in Limburg met meer allochtone werknemers"

GS hebben besloten voor een vervolgproject gericht op toeleiding van allochtonen naar werk f 52.000,-- te verlenen aan de stuurgroep "Bouwen in Limburg met meer allochtone werknemers".

Ondertekening Meerjarenprogramma GSB Venlo.

GS hebben besloten in te gaan op het verzoek van de gemeente Venlo om het Meerjarenontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid Venlo mede te ondertekenen om daarmee uiting te geven aan het belang dat het College hecht aan vitalisering van de stad.

Hulp aan Kosovo.

GS hebben een reactie aan GS van Zeeland vastgesteld en verzonden.

Toezichtsvorm voor de begrotingen 2000 van de gemeenschappelijke rege- lingen.

GS hebben aan de hand van de naleving van de inzendtermijnen voor de reke- ning 1998 en de begroting 2000 bepaald welke gemeenschappelijke regelingen voor repressief toezicht op hun begro- ting 2000 in aanmerking komen. Ook hebben GS bepaald welke vanwege termijnoverschrijding met hun begroting 2000 onder preventief toe- zicht zullen vallen.

Hernieuwd onderzoek van BZK over near-banking door gemeenten.

GS hebben besloten geen nieuw onderzoek in te stellen en de minister BZK hierover te berichten.

Vragen art. 167 van de provinciewet inzake gebruik creditcard.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de heer P.M.A. van Zutphen (SP) inzake het gebruik van creditcards door provinciale bestuuders vastgesteld en verzonden.

Verdaging besluit Streekplan Zuid-Limburg.

GS hebben PS voorgesteld een verdagingsbesluit te nemen voor het Streekplan Zuid-Limburg.

Subsidiebesluit Gebieds- gericht Milieubeleid.

Gedeputeerde Staten verlenen f 578.000,-- subsidie voor de uitvoering van een drietal agrarische milieuprojecten. Op korte termijn wordt nog eens ruim 1 mln. subsidie verleend aan projecten in het kader van gebieds- gericht milieubeleid (SGM).

GS hebben de minister van BZK gevraagd in te stemmen met de grenscorrectie.

Vrijwillige grens- correctie Venlo- Grubbenvorst

Start uitvoering pilot Nederweert.

GS hebben besloten KPMG opdracht te verlenen voor opstelling van plan van aanpak voor exploitatiemaatschappij agrarisch vestigingsgebied voor een bedrag van ruim f 234.000,--.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over Grand Design, van de heer Sleijpen (CDA) over de verkeerssituatie A79-A298 ter hoogte van Hulsberg en van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over thuiszorg aan ouderen.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg van 26-10-99 '
Lees ook