Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 7 december 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 07 december 1999 vastgesteld op 14 december 1999.

Aanvullende berekeningen waterstanden Maas.

Gedeputeerde Staten hebben de leden van de Staten genformeerd over de voorlopige uitkomsten van de berekeningen waterstanden Maas.

Toekennen van een bijdrage in de kosten van het project "Meerkosten duur- zaam waterbeheersystemen Brabander".

GS stemmen in met de uitvoering van het project "Meerkosten duurzaam water beheersystemen Brabander" en kennen in het kader van de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid aan de gemeente Venray een bijdrage toe van maximaal f 467.000,- voor de extra kosten.

Toekennen NUBL-bijdrage in de kosten van het project "Natuuractivitei- tencentrum Mijl op Zeven".

GS stemmen in met de uitvoering van het project "Natuuractiviteitencentrum Mijl op Zeven" en kennen in het kader van NUBL een bijdrage toe van f 557.500,--.

Toekennen provinciale bijdrage Vlootbeek- programma 1999-2001.

GS stemmen in met de verdere uitvoer- ring van het Vlootbeekprogramma 1999 -
2001 en kennen een provinciale bijdrage toe van maximaal f 500.000,-.

Uitvoeringsprogramma Oostrumse Beek.

Gedeputeerde Staten stemmen op hoofdlijnen in met het uitvoeringsprogramma. Participanten worden gevraagd de maatregelen afreken- baar te maken, de (co)-financiering in het kader van een uitvoeringsprogramma te regelen en de uitvoeringsorganisatie verder uit te werken.

Subsidieverzoek van PCL voor project "Cordina- tiepunt consumer-run projecten".

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidieverzoek van PCL af te wij- zen en aan de gevraagde functie op andere wijze bij wijze van proef in- vulling te geven bij Symbiose en daar- voor te bestemmen provinciale gelden uit de budgetten Zorg op Maat 1998 (f 30.000,--) resp. 1999 (f 60.000,--) ondersteuningsuren Symbiose en regu- liere onderzoekscapaciteit van PBW.

Subsidieverzoek Bridge Olympiade 2000 in Maastricht.

Gezien het provinciaal belang van het evenement hebben GS een incidentele subsidie toegekend van maximaal f
75.000,-- in het tekort.

Jeugd en jongeren in kleine kernen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een project te starten om de situatie van jeugd en jongeren in kleine kernen concreet in beeld te brengen en hiervoor gericht beleid te formuleren.

Vervolgtraject Centrum voor de Amateurkunsten.

GS hebben besloten om op basis van het informatierapport van de heer Mastenbroek, het vervolgtraject Centrum voor de Amateurkunsten op te starten.

Aanvraag van Teunesen BV te Gennep om een ontgron- dingsvergunning in het ontgrondingsproject De Banen te Gennep.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een vergunning te verlenen aan Teune- sen, zand en grint bv, te Gennep, voor het ontgronden van terreinen in de ka- dastrale gemeente Ottersum, deeluitma- kende van het ontgrondingsproject De Banen.

Uitgaven 1999 ten behoeve van voorbereiding Maas- dalplannen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het budget 1999 voor de begrotingspost "Uitvoering Maasdalplannen" in te zet- ten voor het bodemslib-onderzoek in vier Maasplassen, voor een bijdrage aan een film over hoogwaterbescherming, die in maart 2000 uitkomt tijdens het Wereld Waterforum, voor een bijdrage aan de conservering van de resten van de Romeinse brug te Maastricht en voor een aantal streekplanwerkzaamheden in het Grensmaas- en Zandmaasproject.

Spoorwegovergang N279 Heythuysen.

GS hebben ingestemd met een voorstel van NS Railinfrabeheer bij aanpassing van de spoorwegovergang N279 Heythuysen.

Streekplanherziening Oosttangent Roermond en POL-uitwerking N280-Oost.

GS hebben besloten vanwege het MIT- pakket voor de Oosttangent Roermond en N280-Oost het Streeplan Noord- en Midden Limburg aan te passen.

Convenant kwaliteitsbeleid Welzijn.

GS hebben besloten als initiatief- nemer op te treden voor de totstand- koming van een kwaliteitsconvenant in het Limburgse Welzijnswerk, uit- mondend in een Maastricht 2000 conferentie in het voorjaar van 2000.

Evaluatie Natuurcompen- satie.

GS stemmen in met evaluatieonderzoek en leggen onderzoek ter adviesering voor een PCGP.

Project "Kennisboulevard Limburg" van Expertise- centrum ICT en PITT-TCL.

Gedputeerde Staten hebben besloten een provinciale bijdrage van f 200.000,-- te verlenen aan dit project, waarin wordt beoogd een gezamenlijke toegangs- structuur voor het internet te creren voor regionale aanbieders van scholing en opleiding.

ETIL-rapportage over de ontwikkeling van de werk- gelegenheid in Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de laatste (afzonderlijke) rapportage van ETIL over de werkgelegenheidsontwik- keling tijdens de vorige collegeperiode voor kennisgeving aan te nemen en deze rapportage ter kennis te brengen van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid.

GSB Maastricht Cultuur- toerisme

GS hebben besloten in te stemmen met het bestedingsvoorstel van de gemeente Maastricht inzake de ontwikkeling van cultuurtoerisme en daartoe een- malig een bijdrage ad f 300.000,- beschikbaar te stellen in het kader van het provinciaal Grote Steden Beleid (1998)

Herziene begroting Expertisecentrum ICT Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om aan het Expertertise centrum voor Informatie en Communicatie Technologie een additioneel subsidie toe te kennen van f 65.000,-- voor de vestiging van een Shared Services Centra (gericht op het bieden van faciliteiten aan kleinschalige call centra).

Subsidieverzoek inzake realisatie Mini Peel- landschap in Park De Peelbergen te Horst.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de gemeente Horst een subsidie ter beschikking te stellen van max. f 55.812,50 voor de realisatie van een Mini Peellandschap in Park De Peelbergen te Horst.

Subsidieverlening voor de toeristische ontsluiting van het Strijthagerbeek- dal/kasteeltuinen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van f 250.000,-- te ver- lenen in de openbare toeristische ont- sluiting van het Strijthagerbeekdal, voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied Strijthagen (Landgraaf).

Subisidieverlening voor het opstellen van de Capitoolreisgids voor Maastricht en Zuid- Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van f 100.000,-- te verlenen in de kosten van de productie van de Capitoolreisgids voor Maastricht & Zuid-Limburg.

Subsidieverzoek van ge- meente Sevenum voor toeristische infrastruc- tuur Park De Peelbergen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van f 1.238.164,- aan de gemeente Sevenum toe te kennen voor de toeristische infrastructuur in Park De Peelbergen.

Subsidieverlening ten be- hoeve van Natuuracti- viteitencentrum Mijl op Zeven te Ospel.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Staatsbosbeer een subsidie ter grootte van f 200.000,- te verlenen voor de oprichting van natuuractiviteitencentrum Mijl op Zeven.

ESF doelstelling
2-aanvragen voor zeven projecten.

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor zeven projecten subsidie uit het ESF2 fonds aan te vragen.

Beleid Culturele Infra- structuur en Cultuur- toerisme.

GS stemmen in met het voorstel ter besteding van het restant-bugdet culturele infrastructuur/cultuur- toerisme 1999.

Aanvulling op staten- voorstel C-99-1, Partile Streekplan- herziening Openruimte-en bufferzonebeleid Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld om in het Ontwerp- Partile Streekplanherziening Open- ruimte- en bufferzonebeleid Zuid- Limburg een flexibiliteitsbepaling op te nemen.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heren Gerats en IJff (PvdA) over beantwoording brief van de heer Ten Brink te Horst, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over geshredderd houtafval en lozing en over pijpleiding drinkwaterspaarbekken te Heel, van de heer Bus (SP) over TeKa te Nederweert, van de heer IJff (PvdA) over de brand bij het bandenverwerkende bedrijf Rumal te Weert, van de heer Timmermans (PNL) over de verkeerssituatie in de gemeente Tegelen en van mevrouw Cox-Sevenich (CDA) over woonbebouwing "Oolder Veste" te Roermond.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg van 7 december 1999 '
Lees ook