Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 9 februari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 09 februari 1999 vastgesteld op 23 februari 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Begroting 1999 Weert.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de begroting 1999 van de gemeente Weert goed te keuren en in 1999 het begrotingstoezicht op maat toe te passen.

Overdracht gemandateerde bevoegdheden.

Gedeputeerde Staten hebben een besluit tot wijziging van het mandaatstatuut vastgesteld.

Risicospreiding uitvoering Europese structuurfondsen.

GS en de Streekgewesten WM en OZL willen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor eventuele risico's bij de uitvoering van de EFRO-D2 programma's voor Zuid-Limburg. Daartoe is een intentieverklaring opgesteld die nu ter ondertekening aan de beide gewesten wordt voorgelegd. Ontwikkelingen m.b.t. MAA en bijdrage in exploitatie- tekort van Maastricht Aachen Airport.

GS hebben PS voorgesteld om kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot Maastricht Aachen Airport en de provinciale bijdrage voor 1999 vast te stellen op 40% van het exploitatietekort met een maximum van f 2,4 miljoen.

Besteding Gebundelde Doeluitkering kleine infrastructuur 1999.

GS hebben PS een voorstel gedaan over de besteding van de Gebundelde Doeluitkering kleine infrastructuur
1999.

Wegenoverdracht aan de gemeente Eijsden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten PS voor te stellen de in Eijsden gelegen provinciale weggedeelten (N591 Maastricht- Eijsden, N592 Maastricht-Withuis en N593 Gronsveld-Mheer) per
1 april 1999 aan deze gemeente over te dragen.

Uitruil van weggedeelten met de gemeente Horst.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot uitruil van gedeelten van de provinciale wegen N553 Horst- Venray, N554 Horst-Wanssum en N556 Venlo-Sevenum met de gemeente Horst.

Wijziging Limburgs waterschapbestel.

GS hebben :


* 1. een voorontwerp-besluit vastgesteld;
* 2. de ondernemingsraden uitgenodigd voor overleg;
* 3. de dagelijkse besturen uitgenodigd voor overleg;
* 4. het voorontwerp-besluit, de vervolg- stappen en de verzonden brieven ter kennisneming gestuurd aan de leden van de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat.

De heren Bronckers, Eurlings en De Waal stemmen niet in met dit besluit op grond van hun overtuiging dat de 2 plus variant onvoldoende is onderzocht en bekeken.

Vaststelling door GS van het ontwerp voor de Streekplanuitwerking Venlo - Trade Port Noord en het bijbehorende MER.

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp voor de Streekplanuitwerking Venlo - Trade Port Noord vastgesteld. Tevens hebben Gedeputeerde Staten het bijbehorende MER Trade Port Noord vastgesteld. Aansluitend wordt de formele planprocedure in gang gezet.

Jaaroverzicht 1998 met betrekking tot huisvesting status-houders.

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage inzake de huisvesting van statushouders over het jaar 1998 vastgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken en de Limburgse gemeenten worden van deze rapportage in kennis gesteld.

Kwalitatieve woning- marktanalyse.

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het in opdracht van de provincie verrichte onderzoek naar de kwalitatieve aspecten van de woningmarkt. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten gevolg te geven aan een aantal van de in het onderzoek gedane aanbevelingen.

Verzoek op grond van de WOB van Limado Autobanden B.V., betreffende milieu- informatie over TeKa Banden Recycling B.V.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde milieu-informatie te verstrekken, met uitzondering van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Ondertekening intentieverklaring Le Patriarche.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de uitvoering van:


* 1. een pilot-project drugsverslaafden door Le Patriarche en de gemeente Heerlen en een intentieverklaring terzake te ondertekenen;
* 2. f 100.000,- GSB-middelen verslavingszorg te reserveren voor het opstarten van een Le Patriarche- contactbureau;
* 3. over de resterende GSB-middelen verslavingszorg convenant Heerlen precieze afspraken te maken met de gemeente Heerlen.

Vragen op grond van art. 21

RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van mw. Meerten (OU55+)en de heer Kersten (OU55+) over de bedrijfsverplaatsing bakkerij Erckens te Brunssum en over hulpmiddelen van stoma-patienten, van de heer Boudewijn (PNL) over de carna- valsbutton van streekvervoerder Hermes en van de heer Van Dael (CDA) over het convenant A73.

Deel: ' Besluitenlijst GS Limburg van 9 februari 1999 '
Lees ook