Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 22 juni 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit

1.
Vergadering AB IPO op 24 juni 1999 Het college besluit behoudens een kanttekening in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO.

2.
Uitvoering motie 55-18A, inzake onveilige kruispunten en knelpunten in het netwerk van fietspaden Het college besluit:
1. kennis te nemen van de inventarisatie van de door de gemeenten aangemelde projecten en de aan de hand van een aantal criteria opgestelde prioriteitenlijsten;

2. de staten voor te stellen een bedrag van maximaal f 5 miljoen als beleidsimpuls beschikbaar te stellen, vooruitlopend op bij de evaluatie van het fietspadenplan Noord-Holland.
3.
Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Noord-Holland-Noord Het college besluit:

1. Het CVV voor drie jaar aan te besteden in samenhang met het WVG-vervoer, met dien verstande dat het te sluiten contract wordt opengebroken indien binnen 3 jaar wordt overgegaan tot aanbesteding van het reguliere lijnennet;

2. Het voorzieningenniveau voor het streekvervoer minimaal tot en met september 2000 te handhaven en daarna te bezien òf het aanpassing behoeft en zo ja in welke mate.

3. In te stemmen met het programma van eisen voor het CVV-vervoer.
4. Een overeenkomst voor te bereiden tussen de gemeenten en de provincie over het CVV.

4.
Finh-bijdrage kop haven van Huizen Het college besluit:
1. In te stemmen met een bijdrage aan de gemeente Huizen van maximaal f 5.000.000,- ten behoeve van de planontwikkeling "kop oude haven Huizen" in de gemeente Huizen, conform het Investeringsprogramma FINH
1999;

2. Daartoe de ontwerp-voordracht en -besluit voorlopig vast te stellen;
De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer om advies te vragen, waarbij tevens de leden van de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven worden uitgenodigd.

5.
Statenvragen van M.A.de Jong en Tj.Talsma aangaande de regierol openbaar vervoer Het college stelt de antwoorden vast.
6.
Verkenning streekplan Noord-Holland-Zuid Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de start van een nieuw streekplan Noord-Holland-Zuid.

2. De Ontwikkelingsvisie 2030 en de gebiedsuitwerking Leiden-Haarlem-Amsterdam als vertrekpunt c.q. als bouwsteen voor het nieuwe streekplan te gebruiken.

3. Extern overleg te starten over aanpak, inhoud, vorm en begrenzing van het streekplan met bijgaande notitie als uitgangspunt.
4. In komend najaar tot definitieve besluitvorming over te gaan aan de hand van een op te stellen Plan van Aanpak.

5. De commissie ROB om advies te vragen over een discussienotitie.
7.
Goedkeuring vastgesteld bestemmingsplan 1e herziening van het bestemmingsplan Dirkshorn, gemeente Harenkarspel Het college besluit:
1. goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Harenkarspel van 25 maart 1999 tot vast-stelling van het bestemmingsplan 1e herziening van het bestemmingsplan Dirkshorn, met uitzondering van:

* de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart;
* artikel 21 van de voorschriften

2. in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.
8.
Verklaring van geen bezwaar art. 19 WRO; bouw 2e bedrijfswoning ten westen van perceel dr. Nuijenstraat 23 te Westwoud Het college besluit tot definitieve weigering van verklaring van geen bezwaar; bouw 2e bedrijfswoning dr. Nuijenstraat 23 te Westwoud.
9.
Overdracht molens aan de Molenstichting Alkmaar en omstreken en aan de Stichting de Schermermolens Het college besluit:
1. De molens aan de Molenkade nrs. 6, 7, 8 en 9 te Alkmaar en de molen 't Wuiver 35 te Oudorp met bijbehorende grond over te dragen onder bijbetaling van f 1.400.000,- aan de Molenstichting Alkmaar en omstreken.

2. De molens Noordschermerdijk nrs. 13, 14 en 15 te Oterleek met bijbehorende grond in eigendom over te dragen onder bijbetaling van f
861.000,- aan de Stichting Schermer molens.
3. Het extra benodigde bedrag van f 1.638.000,- te dekken uit de saldireserve, te regelen bij het Najaarsbericht 1999
4. Het principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 14 juli 1999

5. Bij positief advies van de statencommissie ZWC, de gedeputeerde dhr. E. Neef en zijn plaatsvervanger mw. L. Klijn te machtigen definitief te besluiten en dit besluit verder ten uitvoer te brengen.
10.
Concept-uitgangspunten patiënten/consumentenbeleid Het college besluit:

1. in principe in te stemmen met de concept-uitgangspuntennotitie voor het provinciale patiënten/consumentenbeleid 2000-2004;
2. de bijgevoegde concept-uitgangspuntennotitie om advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. bij instemming van de commissie de GS-commissie te machtigen het patiënten/consumentenbeleid voor 2000-2004 uit te werken in een nota in overeenstemming met de concept-uitgangspunten.
11.
Algemene vergadering van aandeelhouders NV PWN d.d. 30 juni 1999 Het college besluit:

1. in te stemmen met de jaarrekening 1998 van NV PWN, die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 juni
1999;

2. de heer drs. J.H.J. Verburg te machtigen de provincie Noord-Holland op de onder 1. genoemde AVA te vertegenwoordigen.
12.
Structurele uitbreiding formatie bureau communicatie Het college besluit de formatie van het bureau Communicatie van de afdeling BJZ met ingang van 1 januari 1999 structureel uit te breiden met 2 formatieplaatsen voor de advisering van de concerncommunicatie.
13.
Internationale betrekkingen Het college besluit: a. kennis te nemen van de inhoud van de notitie "Internationale betrekkingen";
b. in principe in te stemmen met het aangaan van internationale betrekkingen, die dienen ter bevordering van de wederzijdse economische belangen, indien voldaan wordt aan de in de notitie geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden:
1. dat het Noord-Hollandse bedrijfsleven daaraan behoefte heeft;
2. dat de economische instellingen van die provincies daarvoor belangstelling hebben;

3. dat de provinciale overheid aan die contacten een zinvolle bijdrage kan leveren, door het kader te bieden voor dergelijke contacten en/of door haar deskundigheid mede ten behoeve daarvan in te zetten;. c. de inhoud van de notitie internationale betrekkingen en de daarin genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden te betrekken bij de formulering van de hoofdlijnen en kaders van beleid promotie & werving
1999-2003 als uitwerking van het collegeprogramma. Daarbij eveneens te betrekken de conclusies en aanbevelingen van de medio juli aan ons voor te leggen externe evaluatie van het promotie & acquisitie beleid uit de vorige collegeperiode;
d. de hoofdlijnen van het beleid promotie & werving 1999-2003 zo spoedig mogelijk te agenderen;
e. de uitgangspunten en randvoorwaarden Internationale betrekkingen, alsmede de evaluatie + hoofdlijnen en kaders van beleid promotie & werving 1999-2003 t.z.t. tesamen voor advies voor te leggen aan de PS-cie Economie, Landbouw & Europa.

14.
Wijziging regeling inzake binnenlandse reis- en verblijfkosten 1997 Het college besluit de Regeling inzake binnenlandse reis- en verblijfkosten 1997 per 1 september 1999 in principe te wijzigen.
15.
Onderzoek fiscaliteit politici en bestuurders Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van het IPO alsmede van het rapport inzake fiscaliteit van de vaste onkostenvergoeding van politici en bestuurders;

2. in IPO-verband nader overleg te voeren met de verantwoordelijke bewindslieden over de uitkomsten vandit onderzoek;
3. de brief en het rapport ter kennisgeving te zenden aan Provinciale Staten;

4. omtrent de voortgang van het overleg in IPO-verband te zijner tijd rapporteren aan Provinciale Staten.

16.
Provinciale vertegenwoordiging in Bestuursforum Schiphol Het college besluit de heer H.M. Meijdam aan te wijzen als voorzitter en de heer J.H.J. Verburg als lid en plaatsvervangend voorzitter van het Bestuursforum Schiphol.

17.
Voortgangsrapportage huisvesting statushouders tweede helft 1998 Het college besluit:

- kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage.
- de rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen.

- de rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
W.de Back tel. (023) 514 44 51 12
D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 2, 3, 4, 5
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 13, 14
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 15
S.Raben tel. (023) 514 40 07 6, 7, 8, 9, 10, 11

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook