Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 23 februari 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Vergadering IPO Algemeen Bestuur op 25 februari 1999

2 EG-Vogelrichtlijn

3 Concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie 1999-2003

4 Kapitaalkrediet i.v.m. technische infrastructuur tijdelijke

aanvullende formatie afdeling I&A verdeling budget

"Informatie/Communicatiesystemen"I&A-middelen t.b.v. indirect millennium

5 Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 2000 en de meerjarenraming 2001-2004

6 Verklaring van geen bezwaar ex art.19 WRO voor de bouw van 9 woningen, gemeente Blaricum

7 Proefboring naar aardgas in de kustzone van de concessie Middelie, voor de kust van Castricum

8 Rapportage stand van zaken grote infrastructuurprojecten in de provincie Noord-Holland

9 Jaarverslag WBEAA 1996/1997 annex Werkplan 1998/1999

10 Convenant wadlopen + wijziging mandatering uitvoering Wadlopen


1 Vergadering IPO Algemeen Bestuur op 25 februari 1999 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


2 EG-Vogelrichtlijn
Het college besluit in reactie op een voorlopige aanwijzing van speciale beschermingszones in het kader van de EG-Vogelrichtlijn door de regiodirectie Noordwest van het ministerie van LNV ernstig bezwaar te maken tegen de aanwijzing met uitzondering van delen van het IJmeer. De regiodirectie wordt gevraagd om nadere informatie en een toelichting op onderdelen.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


3 Concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie
1999-2003
Het college besluit:


1. In principe in te stemmen met het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie 1999-2003.
2. Het principebesluit van GS m.b.t. het ontwerp PMP OR 1999-2003 ter advisering voor te leggen aan de statencommissie NLO.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


4 Kapitaalkrediet i.v.m. technische infrastructuur tijdelijke aanvullende formatie afdeling I&A verdeling budget "Informatie/Communicatiesystemen"I&A-middelen t.b.v. indirect millennium
Het college besluit:

ten aanzien van de vervanging van de technische infrastructuur: a. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake het beschikbaar stellen van een kapitaalkrediet van 14.740.000,- voor vervanging telefooncentrale c.a., bekabeling c.a. en invoering Windows NT in principe vast te stellen;
b. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Middelen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


5 Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 2000 en de meerjarenraming 2001-2004 Het college besluit:


1. De volgende financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 2000 en de meerjarenraming 2001-2004 vast te stellen:

* voor wat de directe uitgaven betreft wordt uitsluitend voor de exploitatie- en budgetsubsidies en voor de posten beheer en onderhoud van (vaar)wegen een prijscompensatie gehanteerd van
1,25% voor 2000 en van 1,75% voor de volgende jaren;
* de materiële apparaatskosten van de provincie worden niet gecompenseerd voor prijsstijgingen;

* voor de salariskosten wordt rekeninggehouden met een loonkostenstijging van 2% per jaar;

* voor de raming van de opbrengst opcentenheffing MRB wordt uitgegaan van een jaarlijkse autonome stijging van de belastinggrondslag van 2%;

* voor de legestarieven wordt rekeninggehouden met een verhoging van
1,25% per 1 januari 2000 en van 1,75% in de volgende jaren.


2. De onder 1. vermelde uitgangspunten ter instemming voor te leggen aan de Commissie Middelen in haar vergadering van 27 maart a.s.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


6 Verklaring van geen bezwaar ex art.19 WRO voor de bouw van 9 woningen, gemeente Blaricum
Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar o.g.v. art. 19 WRO voor de bouw van 9 woningen aan het Draverspad te Blaricum op formele gronden te weigeren conform het ontwerpbesluit.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


7 Proefboring naar aardgas in de kustzone van de concessie Middelie, voor de kust van Castricum
Het college besluit:


1. Het Ministerie van Economische Zaken mee te delen, dat booractiviteiten in de kustzone van de Noordzee naar de mening van de provincie achterwege moeten blijven, ook waar het hier gaat om een gebied 3 km uit de kust, waar de provincie formeel geen zeggenschap over heeft.

2. Mee te delen dat het MER voor het overige geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


8 Rapportage stand van zaken grote infrastructuurprojecten in de provincie Noord-Holland
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de rapportage "Infrastructuur in beweging".
2. De rapportage ter kennsmening aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te zenden.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


9 Jaarverslag WBEAA 1996/1997 annex Werkplan 1998/1999 Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het door de Directieraad vastgestelde Jaarverslag inzake de wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) 1996/1997 en het Werkplan 1998/1999.
2. Beide stukken ter kennisneming te sturen aan de PS-commissie Middelen, de Ondernemingsraad en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) in deze regio.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


10 Convenant wadlopen + wijziging mandatering uitvoering Wadlopen Het college besluit:


1. In te stemmen met de inhoud van het convenant Wadlopen.
2. In te stemmen met een iets gewijzigde mandatering van de uitvoering van het Wadlopen.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook