Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 2 november 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1. Verkenning "Schiphol nul, de regionale impact" 2. Regionale bijdrage N9
3. Beantwoording schriftelijke vragen statenleden C.H.Koetsier en J.Kastje namens de fractie van GroenLinks, inzake reactie GS n.a.v. petitie WLTO over verdwijnen bestrijdingsmiddelen 4. Stimuleringsregeling ouderenhuisvesting 1999 5. Plan van aanpak voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam
6. Schriftelijke vragen statenleden mw.M.Beens-Jansen en dhr P.A.Prins (GroenLinks) inzake bescherming terrein Kronenburg te Castricum
7. Statenvoordracht Conceptprogramma
effectiviteitsonderzoeken 2000 van de Commissie Beleidsevaluatie 8. Deelnemingenverslag 1998
9. Jaarrekening NV Afvalzorg 1998 inclusief winstbestemming 10. Beantwoording brief P.A.Zoon over programmamanagement Noordkop
11. Beantwoording schriftelijke vragen statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange inzake de relatie Nederland-Japan en de Japanse Kersentuin
12. Beantwoording schriftelijke vragen drs.ing.Ph.G.de Lange inzake de motie over financiele hulp aan Turkije en over hulpverlening aan andere landen bij rampen in het algemeen
13. De Trompet, Heemskerk
14. Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 15. Gebiedsverkenning Zuidflank (ondergrondse aanleg A6-A9), aangepast Plan van Aanpak
16. Brief van de heer A.Naber over het opzetten van "Noordholland Express" i.p.v. h-a-h-pagina
17. Goedkeuring door GS van bestuursvergoedingen Stivas Noord-Holland
18. Registratienota 1999: een uitvoeringsnota van de PMV betreffende bedrijfsafvalstoffen
19. Aanpassing subsidieplafonds 1999 Groen 20. Aanpassing subsidieplafonds 1999 Fonds Openluchtrecreatie 21. Provinciale ISV-adviezen vier rechtstreekse gemeenten

Onderwerp Besluit


1.

Verkenning "Schiphol nul, de regionale impact"

Het college besluit:


1. de in de tussentijdse notitie "Kanskaarten" vervatte uitgangspunten en keuzemogelijkheden te aanvaarden als kader voor het verdere onderzoek.

2. in het eindrapport een nadere onderbouwing op te nemen van de regionaal-economische gevolgen, bereikbaarheid en duurzaamheid van de geschetste keuzemogelijkheden; daarbij zal tevens worden ingegaan op de relatie met de PMMS-doelstellingen (economie/duurzaamheid) en zal een passage worden opgenomen over de financiële aspecten.
3. het eindrapport a.d.h.v. de samenvatting van het onderzoek en de eindbeelden te laten presenteren in de commissie ROB.
4. de volgende procedure te doorlopen:
a. 23 november: presentatie samenvatting en eindbeelden in GS-vergadering
b. 24 november: presentatie samenvatting en eindbeelden in de cie ROB; c. 30 november: besluitvorming GS inzake toezending eindrapport aan het kabinet.
d. 20 januari: bespreking eindrapport in Cie ROB, mede als inbreng in de besluitvorming rond de Vijfde Nota RO.


2.

Regionale bijdrage N9

Het college besluit:


1. De minister van Verkeer en Waterstaat conform bijgaande brief te berichten dat:

1.1 het College van Gedeputeerde Staten bereid is Provinciale Staten voor te stellen om als provincie, samen met de regio, maximaal fl50.000.000,- bij te dragen, zonodig uit het FINH, aan het project N9, gedeelte Koedijk - De Stolpen;

1.2 de provincie Noord-Holland haar bijdrage ziet als een investering, hetgeen betekent dat daar (op termijn) revenuen tegenover moeten staan;

1.3 de provincie om die reden graag met de minister wil overleggen over mogelijkheden van compensatie voor deze substantiële provinciale bijdrage aan een rijksverbinding; een en ander conform het collegeprogramma waarin het college heeft uitgesproken bereid te zijn rijksprojecten in financiële zin zo nodig te helpen realiseren, wanneer daarvoor onvoldoende begrotingsmiddelen vanuit het rijk worden verstrekt, waarbij de provincie betaling door de staat in niet-geldelijke waarden kan aanvaarden;

1.4 de provincie ervan uitgaat dat daarmee het dossier N9 weliswaar tot 2010 is gesloten vanwege de besluitvorming rond het MIT, maar dat voor de periode nà 2010 over een verdere opwaardering van de N9 (o.a. de situatie bij de Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug) met het rijk afspraken moeten kunnen worden gemaakt.

1.5 aan de bijdrage de voorwaarden te verbinden dat de minister de rijksbijdrage verhoogt tot f 70 miljoen.


2. Met de partners (gemeenten en anderen) in de regio overleg te plegen over de verdeling van de regionale bijdrage van f 50 miljoen over provincie en partners.


3. de onder 1.3 bedoelde compensatie te zoeken in o.a. rijksbijdragen aan nieuwe regionale economische projecten, in het via grondbeleid verstevigen van de provinciale sturingsrol bij de ruimtelijke ontwikkeling in het noordelijk deel van Noord-Holland, in het versnellen van regionaal belangrijke rijks-infrastructuurprojecten;


4. na het sluiten van een principe-overeenkomst met het Rijk, Provinciale Staten definitieve voorstellen inzake de co-financiering N9 te doen;


5. De Statencommissie WVV om advies te vragen over dit besluit.


3.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden C.H.Koetsier en J.Kastje namens de fractie van GroenLinks, inzake reactie GS n.a.v. petitie WLTO over verdwijnen bestrijdingsmiddelen

Het college stelt de antwoorden vast


4.

Stimuleringsregeling ouderenhuisvesting 1999

Het college besluit:


1. In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de middelen in de Stimuleringsregeling ouderenhuisvesting 1999 conform inliggend concept;

2. Kennis te nemen van de brief met toelichting op het verdeelvoorstel t.b.v. de subsidieaanvragers en het beoordelingsformulier;
3. Het verdeelvoorstel, toelichtende brief en beoordelingsformulier toe te zenden aan de subsidieaanvragers;

4. Het verdeelvoorstel, toelichtende brief en beoordelingsformulier ter kennisname toe te sturen aan de leden van de commissie ROB en ZWC.


5.

Plan van aanpak voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het plan van aanpak van de B&A Groep voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam.
2. Het plan van aanpak ter kennisname voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 24 november 1999 en de commissie voor te stellen in haar vergadering van 17 december 1999 van gedachten te wisselen over de gewenste rol en betrokkenheid van de Staten bij het evaluatietraject aan de hand van een voorlopig standpunt van GS.
3. Kennis te nemen van het voornemen om in een van zijn volgende vergaderingen een voorlopig standpunt in te nemen ten aanzien van bovengenoemde gedachtewisseling.

4. Het plan van aanpak, met een begeleidend schrijven van GS, ter kennisgeving toe te sturen aan alle statenleden.


6.

Schriftelijke vragen statenleden mw.M.Beens-Jansen en dhr P.A.Prins (GroenLinks) inzake bescherming terrein Kronenburg te Castricum

Het college stelt de antwoorden vast.


7

Statenvoordracht Conceptprogramma effectiviteitsonderzoeken 2000 van de Commissie Beleidsevaluatie

Het college besluit:

Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het vaststellen van het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma effectiviteitsonderzoeken
2000 vast te stellen.


8.

Deelnemingenverslag 1998

Het college besluit:


1. Het deelnemingenverslag over 1998 vast te stellen;
2. Het deelnemingenverslag toe te sturen aan de commissie FSB en Milieu, Water en Groen (november vergadering); leden van andere commissies kunnen aan de bespreking in de commissie FSB deelnemen.
3. Het deelnemingenverslag tevens ter kennisneming toe te zenden aan de rekeningencommissie.


9.

Jaarrekening NV Afvalzorg 1998 inclusief winstbestemming

Het college besluit:


1.De inliggende concept-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit in beginsel vast te stellen.

2.de gedeputeerde voor de Bedrijven te machtigen de definitieve tekst van de voordracht na behandeling in de commissies Financien, Strategie en Bedrijven en Milieu, Water en Groen op 17/11/99 vast te stellen.


10.

Beantwoording brief P.A.Zoon over programmamanagement Noordkop

Het college stelt het antwoord vast.


11.

Beantwoording schriftelijke vragen statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange inzake de relatie Nederland-Japan en de Japanse Kersentuin

Het college stelt de antwoorden vast.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen drs.ing.Ph.G.de Lange inzake de motie over financiele hulp aan Turkije en over hulpverlening aan andere landen bij rampen in het algemeen

Het college stelt de antwoorden vast.


13.

De Trompet, Heemskerk

Het college besluit:


1. aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. aan de gemeente Heemskerk een bedrag te verstrekken van maximaal
2,5 mln ten behoeve van de realisatie van het duurzame bedrijventerrein De Trompet
b. de in punt 1a genoemde bijdrage, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, ten laste van het Fonds Investeringen Noord-Holland te brengen en te bepalen dat wanneer het exploitatietekort op de einddatum lager is dan fl. 2,5 miljoen de definitief vast te stellen FINH-bijdrage gelijk is aan dit tekort. c. te bepalen dat het onder 1a genoemde bedrag aangewend dient te worden voor de realisering van het project De Trompet.
2. de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en om advies voor te leggen aan de statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven en Milieu, Water en Groen


14.

Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit na heroverweging ingevolge de Awb vast te houden aan zijn besluit om verklaringen van geen bezwaar te weigeren voor de bouw van een 2e bedrijfswoning op perceel Veenakkers 37 te Wervershoof.


15.

Gebiedsverkenning Zuidflank (ondergrondse aanleg A6-A9), aangepast Plan van Aanpak

Het college besluit:


1. in te stemmen met het aangepaste Plan van Aanpak "Gebiedsverkenning Zuidflank - 2e concept";

2. de ministers van V&W, VROM, EZ en LNV en de bestuurlijke en maatschappelijke organisaties in de regio over de "Gebiedsverkenning Zuidflank" per brief te informeren;

3. Bovenstaande ter behandeling en besluitvorming voor te leggen aan de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Zuidflank op 10 november aanstaande;
4. het Plan van Aanpak en de brieven ter informatie aan de PS-Commissie ROB voor te leggen.


16.

Brief van de heer A.Naber over het opzetten van "Noordholland Express" i.p.v. h-a-h-pagina

Het college besluit aan de heer Naber schriftelijk mee te delen dat van zijn aanbod om "Noord-Holland Express" op te zetten geen gebruik gemaakt zal worden.


17.

Goedkeuring door GS van bestuursvergoedingen Stivas Noord-Holland

Het college besluit om de bestuursvergoedingen van de Stivas Noord-Holland goed te keuren t.w.:

1. vergoedingen voor vergaderingen, gerelateerd aan het besluit Geldelijke Vergoedingen leden GS en PS (f.167,- per dagdeel in 1999);
2. een urenvergoeding voor werkzaamheden verricht door bestuursleden (f.60.00 per uur in 1999);

3. deze bedragen jaarlijks te verhogen op basis van de verhoging zoals aangegeven in het besluit Geldelijke Vergoedingen leden GS en PS.


18.

Registratienota 1999: een uitvoeringsnota van de PMV betreffende bedrijfsafvalstoffen

Het college besluit:


1. de bijgaande Registratienota 1999 vast te stellen en te publiceren
2. over te gaan tot intrekking van:

* de Uitvoeringsnota PMV-afvalstoffen van 15 mei 1996,.
* besluit van 8 juli 1996 (Besluit tot openen provinciegrenzen voor enkele afvalstoffen, omdat deze buiten Noord-Holland even hoogwaardig of hoogwaardiger worden verwijderd)
* besluit van 17 september 1998 (Besluit tot openen provinciegrenzen voor bedrijfsafvalstoffen binnen de Randstadprovincies)


19.

Aanpassing subsidieplafonds 1999 Groen

Het college besluit de subsidieplafonds 1999 met betrekking tot enkele "groene" budgetten aan te passen.


20.

Aanpassing subsidieplafonds 1999 Fonds Openluchtrecreatie

Het college besluit de subsudieplafonds 1999 met betrekking tot het Fonds Openluchtrecreatie aan te passen.


21.

Provinciale ISV-adviezen vier rechtstreekse gemeenten

Het college besluit:

a.) In te stemmen met de concept-adviezen aan de staatssecretaris van VROM de heer J.W.Remkes t.a.v. de ISV-programma's van de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad.
b.)In te stemmen met de afschriften aan de rechtstreekse gemeenten en de betreffende omliggende gemeenten m.b.t. de concept-adviezen als bedoeld onder a).

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 2
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 20
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 3, 11, 17
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7, 8, 9, 10, 12, 16 M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 4, 5, 14, 15, 21 S. Raben tel. (023) 514 40 07 6
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 13, 18, 19

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook