Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 11 november 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Afdeling/onderwerp Concept-besluit


1.

Uitbreiding RWZI-Blaricum t.b.v. Hilversum Oost

Het college besluit:

* Kennis te nemen van de stand van zaken rond de verplaatsing RWZI-Hilversum c.q. uitbreiding RWZI-Blaricum;
* Hilversum schriftelijk te verzoeken te bevestigen dat verplaatsing van de RWZI noodzakelijk geacht moet worden.
* De resultaten van verder overleg van de gedeputeerde RO met Hilversum en Blaricum af te wachten.


2.

Vergadering IPO-Adviescommissie Zorg en Cultuur op 11 november 1999 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur.


3.

Levende Berging
Het college onderschrijft de conclusie dat in het belang van de veiligheid van de inwoners moet worden geïnvesteerd in niet alleen extra bemalingscapaciteit, maar ook extra waterberging.

In beginsel vindt het college derhalve dat het provinciaal bestuur zich dient in te zetten voor het creëren van extra bemalingsmogelijkheden door:

* het inzetten van het landinrichtingstrumentarium;
* het inzetten van het instrumentarium voor natuur, landschaps- en recreatiegebied (bijdrage aan realisering PEHS), verdrogingsbestrijding, aanleg nieuwe recreatiegebieden enz.);
* het inzetten van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium, in het bijzonder streekplannen en het toezicht op gemeentelijke bestemmingsplannen;

* het zo nodig zoeken naar de financiële middelen van derden en uit provinciale fondsen.


3. Onderschreven wordt dat t.a.v. de Zeevang een afweging moet worden gemaakt tussen de verschillende bergingsmogelijkheden in deze polder. Bij dit proces wil het college een regierol vervullen.


4. Het college wil eveneens een bijdrage leveren aan het tot stand komen van bergingsvarianten van de VNRK en Amstelmeerboezem.


5. Over het vorenstaande wordt de commissie MWG gehoord.


4.

Vergunningbeleid voor smienten

Het college besluit:

GS besluiten 'niet' in te gaan op de suggestie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directie Natuurbeheer) om bij wijze van proef tot 1-4-2000 in een deel van de provincie over te gaan tot vergunningverlening voor afschot van smienten.


5.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden J.Bron en P.J.Bruystens inzake aanbesteding openbaar vervoer
Het college stelt de antwoorden vast.


6.

Interreg IIc-project Light Rail

Het college besluit:

* Deel te nemen in het Light-rail-project met de in de GS-nota aangegeven doelstellingen in het kader van het Europese Interreg IIc-programma;

* Voor de co-financiering van het project middelen te reserveren ter grootte van maximaal 25.000 euros, oftewel f 55.093,-
* De leadpartner van het project, Stadsregio Haaglanden, op de hoogte te stellen van deelname via bijgevoegde "letter of intent"


7.

Vaststellen voordracht dualisme

Het college besluit:

* De statenvoordracht met betrekking tot Dualisme voorlopig vast te stellen en deze te agenderen voor de statenvergadering van 13 december 1999;

* De voordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie ROB van 24 november 1999;


8.

Standpunt GS inzake het proces "Ontwikkeling Nationale Luchthaven"

Het college besluit:


1. Een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat met afschrift aan de minister president voorlopig vast te stellen. Deze brief:

a. De minister mede te delen dat het Middellangetermijnbeleid onderschreven wordt zoals vastgelegd in de nota 'Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart' (SBTL).

b. Bij de uitwerking van het SBTL de minister te verzoeken voor het middellangetermijnbeleid rekening te houden met de navolgende beleidsuitspraken:

- De noodzakelijke herziening van de PKB-Schiphol e.o. kan zich beperken tot het geven van richtlijnen voor het gebied binnen de nieuwe vrijwaringszone ter voorkoming van de bouw van nieuwe woningen of andere milieugevoelige bestemmingen, van hoogbouw en van het leggen van vogelaantrekkende bestemmingen.

- De nieuwe vrijwaringszone zal, geringe aanpassingen daargelaten, qua begrenzing overeen dienen te komen met de huidige vrijwaringszone.
- Binnen de nieuwe vrijwaringszone zal nieuw beleid dienen te worden ontwikkeld ten aanzien van de vestiging van Schiphol-gerelateerde arbeidsintensieve bedrijven/kantoren.

- Op het momenteel voorziene verkeers- en vervoerspakket zullen aanvullende infrastructurele en/of andere verkeers- en vervoersmaatregelen dienen te worden getroffen.
- Zowel ten behoeve van de landzijdige bereikbaarheid als voor leefbaarheidsmaatregelen zullen voldoende financiële middelen beschikbaar dienen te worden gesteld.

c. Voor het Langetermijnbeleid het kabinet mede te delen dat:
- zij inzet op een Noordzeelocatie met Schiphol als het enige centrale economische en vervoersknooppunt voor de ontsluiting;
- zolang een Noordzeelocatie tot de kansrijke mogelijkheden behoort het accommoderen van de langetermijngroei op de locatie Schiphol, die verdergaat dan mogelijk is binnen de te ontwikkelen nieuwe normering, niet bespreekbaar is;

- zij verwacht dat op 17 december richtinggevende uitspraken worden gedaan over de langetermijnlocatiekeuzes.

d. De minister te verzoeken op 17 december te besluiten over het verdere tijdpad, inclusief een globaal tijd-/procedureschema.

e. De brief de volgende procedure te laten doorlopen:
- Deze om advies voor te leggen aan de Statencommissie ROB, dd. 24 november 1999.

- De in de komende weken nog beschikbaar komende onderzoeksresultaten (en eventuele andere informatie) te betrekken bij de behandeling in de Statencommissie ROB en te verwerken in de definitief vast te stellen brief.

- De brief definitief vast te stellen in hun vergadering, dd. 30 november 1999.


9.

Subsidiëring provinciaal steunfunctiewerk

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de prestatieplannen voor 2000 en de daarbij gedane subsidieverzoeken zoals die zijn ontvangen van de steunfunctie-instellingen Stichting Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling in Noord-Holland (IMCO), Stichting Pyloon, Stichting Sportservice Noord-Holland, Stichting het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), de Amsterdamse Federatie Steunfuncties Minderheden (AFSM) en Stichting Multiple Choice;


2. Aan de onder 1. genoemde instellingen het subsidiebedrag zoals dat voor elk van die instellingen is opgenomen in de provinciale begroting voor 2000 in principe toe te kennen;


3. De prestatieplannen 2000 te beschouwen als een raamovereenkomst waarbinnen in overleg met de onder 1. genoemde instellingen op uitvoeringsniveau nadere afspraken worden gemaakt over invulling, prioriteitsstelling en voortgang van activiteiten en projecten, en over de daarop toe te passen resultaat- en/of effectmeting;


4. De bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (PS-cie. ZWC) in haar vergadering van 17 november 1999;


5. bij positief advies van de PS-cie de begrote subsidiebedragen aan de onder 1. genoemde instellingen beschikbaar te stellen.


10.

Statenvoordracht IPO-Meerjarenprogramma/-raming, Concept IPO-Jaarplan
2000 en Wijziging IPO-Begroting 2000

Het college besluit:

* PS voor te stellen in te stemmen met het IPO-meerjarenprogramma/-raming, het IPO-Jaarplan en de wijziging van de IPO-begroting 2000;

* Bijgaande concept-voordracht voor te leggen aan de commissie FSB;
* Als de commissie ermee instemt, de voordracht naar PS door te geleiden.


11.


6e wijziging van de provinciale begroting voor 1999 en instelling Voorziening contractbeheer UNA
Het college besluit de ontwerp-6e begrotingswijziging van de provinciale begroting voor 1999 met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen alsmede provinciale staten voorstellen de Voorziening contractbeheer UNA in te stellen.


12.

Reactie concept-PKB Waddenzee
Het college besluit kennis te nemen van het dringende advies van de Stuurgroep Waddenprovincies om niet een aparte Noord-Hollandse reactie aan de minister van VROM te sturen met betrekking tot de concept-Planologische Kernbeslissing Waddenzee (herziening) en na discussie niet een brief naar VROM te sturen.


13.

Startnotitie energiebeleid 2000-2005

Het college besluit:

* Kennis te nemen van de startnotitie provinciaal energiebeleid
2000-2005.

* De startnotitie voor discussie te agenderen voor de vergadering van de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen op 25 november
1999.


14.

Bezwaarschrift Awb inzake D.Laan BV te Wijdewormer.

Het college besluit:

* Bezwaarde niet in haar bezwaar te ontvangen voorzover het betreft bezwaar tegen het afwijzen vanhet verzoek om te handhaven.
* Bezwaarde te ontvangen in haar bezwaar voorzover het betreft het afgeven van de gedoogschikking en de bezwaren gegrond te verklaren m.b.t. de niet-kenbare belangenafweging en het niet opnemen van een vervaltermijn.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 5
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 7
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 12
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 6
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10, 11
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 8, 14
S. Raben tel. (023) 514 40 07 2, 9
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 4, 13

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook