Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 16 november 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Afdeling/onderwerp Concept-besluit


1.

FINH-bijdrage voor project de Blauwe Loper

Het college besluit:


1. aan PS voor te stellen om:
a in het kader van het op het investeringsprogramma Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) 1999 voorkomende project De Blauwe Loper een bijdrage te reserveren van maximaal 36% van de investeringskosten (exclusief grondverwerving) voor de realisatie van de deelprojecten die deel uitmaken van het Inrichtingsplan Blauwe Loper Hal-gebied, (30 juli 1998), tot een maximumbedrag van in totaal, Fl. 2,3 mln. (1,044 mln. Euro);
b Het onder 'a' genoemde bedrag, zijnde inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland;
c vast te stellen de deelverordening 'Blauwe Loper 2000'.
2. Inliggende ontwerp statenvoordracht en ontwerp besluit, inclusief de ontwerp deelverordening 'Blauwe Loper 2000' in principe vast te stellen en -voorafgaand aan de statenbehandeling- voor advies voor te leggen aan de statencommissies OOPO en FSB.

3. Een bedrag van Fl. 376.000,- uit het Fonds openluchtrecreatie te reserveren voor de realisatie van de Blauwe Loper.


2.

Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit (R.O.V.E.M.) op donderdag 18 november 1999 te Utrecht.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 21 oktober 1999.


3.

Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 18 november
1999

Het college besluit - behoudens een kanttekening - in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat (Milieu, Water, Landbouw en Natuur).


4.

Beantwoording vragen van de statenleden de herenM.A.de Jong en Tj.P.J.Talsma inzake de treinbediening van Hilversumse stations.

Het college stelt de antwoorden vast


5.

Statenvoordracht inzake de ontwerp-regeling samenvoeging 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht (GNL).

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het standpunt van Provinciale Staten van Utrecht over de door GS Noord-Holland op 15 juni 1999 vastgestelde ontwerp-regeling samenvoeging 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht;

2. De toelichting op de ontwerp-regeling naar aanleiding van het standpunt van Provinciale Staten van Utrecht aan te vullen met hoofdstuk 10;

3. De ontwerp-voordracht met ontwerp-regeling en toelichting aan Provinciale Staten vast te stellen;

4. De commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur (ROB) advies te vragen over de ontwerp voordracht met ontwerp-regeling en bijlagen en in de commissievergadering van 24 november 1999.

5. Bij een positief advies van de commissie ROB de voordracht met ontwerp-regeling en bijlagen, te agenderen voor de PS-vergadering van
17 januari 2000.


6.

Millenniumproject maandrapportage oktober 1999

Het college besluit:


1. Accoord te gaan met de maandrapportage eind oktober 1999, waarin opgenomen de eindrapportage van de Werkgroep ketenproblematiek
2. Kennis te nemen van conceptverslag van de stuurgroep eind oktober
1999


7.

Organisatieverandering afdeling RWB (vermindering van het aantal bureaus van 5 naar 4)

Het college besluit:

in principe het aantal bureaus van de afdeling RWB per 1 januari 2000 terug te brengen van 5 naar 4; waarbij het bureau Wonen wordt opgeheven


8.

Wijziging verordening HAC

Het college besluit:


1. De voordracht aan PS m.b.t. de vaststelling van de Verdening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften, door het college in principe vastgesteld op 31 augustus 1999, aan te vullen in die zin dat in de ontwerpverordening wordt bepaald dat de hoor- en adviescommissie geen bezwaren behandelt tegen besluiten van GS in het kader van de uitvoering van de rechtspositieregelingen van GS.
2. De voordracht te wijzigen in die zin dat als datum van inwerkingtreding van de ontwerpverordening wordt aangewezen 1 april
2000.

3. De voordracht inclusief de verordening met toelichting te bespreken met de Commissie ROB op 17 december 1999


9.

ZWC
Heroverweging ingevolge de Awb (PRUP)

Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC:


1. De gemeenten 's-Graveland, Niedorp en Langedijk in hun bezwaren tegen het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programmas (PRUP) 2003 te ontvangen.

2. Hun bezwaren ongegrond te verklaren.

3. De bestreden beslissing van 15 juni 1999 met nummer 99-3025 te handhaven.


10.

Tijdelijke subsidieregeling scholing en werkgelegenheid woonwagenbewoners

Het college besluit:


1. Het mandaat verleend aan de provinciale steunfunctie-instelling het IMCO m.b.t. de uitvoering van de taak "Ondersteuning van werkgelegenheid en scholing van woonwagenbewoners".
2. De "Tijdelijke subsidieregeling opleidings- en werkgelegenheidsactiviteiten woonwagenbewoners Noord-Holland", vast te stellen.


11.

Waterschap Groot-Geestmerambacht; kostentoedelingsverordening

Het college besluit:


1. In beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening van het waterschap Groot-Geestmerambacht.

2. Het onder 1. genoemde besluit voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.


12.

Waterschap Hollands Kroon; kostentoedelings- en omslagklassenverordening

Het college besluit:


1. In beginsel in te stemmen met de kostentoedelings- en de omslagklassenverordening van het waterschap Hollands Kroon.
2. Het onder 1. genoemde besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.


13.

Jaarrapportage 1998/1999 van het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid + IPA-ACON diepte onderzoek

Het college besluit:


1. de jaarrapportage 1998/1999 van het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) vast te stellen en aan te bieden aan de minister van VROM,

2. kennis te nemen van de IPA-ACON aanbevelingen m.b.t de uitvoering van de SGM-regeling en het oppakken van die aanbevelingen door de organisatie


14.

Evaluatie natuur en landschapsbeleid

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het rapport over de evaluatie van het provinciale natuur- en landschapbeleid en de aanbiedingsbrief met reactie van de Commissie Beleidsevaluatie.

2. Conform de daartoe in GS afgesproken procedure het rapport en de reactie van de Commissie Beleidsevaluatie door te geleiden naar de leden van de provinciale staten en de statencommissies Milieu, Water en Groen (MWG) en Financiën, Strategie en Bedrijven (FSB) onder de vermelding dat een en ander het college geen aanleiding geeft tot commentaar (doch wel op een punt wijzend op een aantal feitelijkheden met betrekkking tot het beleid voor agrarisch natuurbeheer).
3. Na bespreking in genoemde statencommissies op respectievelijk 25 november en 15 december, een voorlopige reactie/voorstel vast te stellen in de vorm van een ontwerpstatenvoordracht.
4. De ontwerpstatenvoordracht waarin opgenomen voorlopige reactie/voorstel, ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen in hun vegadering van 20 januari 2000.
5. Na behandeling in de statencommissie Milieu, Water en Groen de voordracht definitief vast te stellen ter behandeling in de PS-vergadering van 13 maart 2000.

6. De leden van PS en van de Commissie Beleidsevaluatie te informeren over deze procedure

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 4
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 6, 8
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 7
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 5
S. Raben tel. (023) 514 40 07 9, 10
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 11, 12, 13, 14

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook