Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 23 maart 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1 Verzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland om vermindering van het aantal leden van het dagelijks bestuur Het college besluit:


1. In verband met het afspiegelingsbeleid dat de provincie voert, te kiezen voor de optie die voorziet in vermindering van het aantal door het algemeen bestuur benoemde leden van het dagelijks bestuur van zes naar vijf, waarbij de categorie ingezetenen wordt vertegenwoordigd door twee leden en elk van de andere categorieën door één lid, met inachtneming van de volgende kanttekeningen: Het geven van een variatie-mogelijkheid aan het bestuur van Rijnland acht het college niet wenselijk; de samenstelling van het DB dient rechtstreeks uit het reglement voort te vloeien, zonder dat bijvoorbeeld op grond van partijpolitieke overwegingen de samenstelling kan worden gewijzigd door het bestuur. Voorts is het college van mening dat gezien het feit dat het DB thans uit een even aantal leden gaat bestaan, het reglement voor Rijnland dient te gaan bepalen dat de status van de voorzitter bij staken van de stemmen de doorslag geeft.

2. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het bovenstaande in kennis te stellen.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


2 Beantwoording schriftelijke vragen statenleden Berkhout en Poelmann inzake callcentra ENW
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


3 Doorlichtingen in de toekomst
Het college besluit in te stemmen met de notitie "Onderzoek op effectiviteit en efficiëncy van de organisatie" en deze samen met de bijlage, "Verslag Eerste Doorlichtingsoperatie 1993 t/m 1997" te agenderen voor de Statencommissie Middelen van 7 april 1999.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


4 Beslissing op verzoek van verklaringen van geen bezwaar; bouw 2e bedrijfswoning aan de Evendeel te Hoogkarspel Het college besluit tot weigering van verklaringen van geen bezwaar; bouw 2e bedrijfswoning aan de Evendeel te Hoogkarspel, conform de bijgevoegde ontwerp-brief.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


5 Opheffing Stuurgroep en Coördinatiepunt Vliegramp Waddenzee Het college besluit:


1. De Stuurgroep Vliegramp Waddenzee en het Coördinatiepunt Vliegramp Waddenzee op te heffen.

2. De activiteiten in het kader van de nazorg rond de vliegramp neer te leggen bij de afdelingen Kabinet en P&O.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


6 Awb-bezwaarschriften Stichting Het Spalier te Haarlem Het college besluit:


1. De Stichting Het Spalier te Haarlem in haar bezwaar tegen een tweetal subsidiebesluiten ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift van Het Spalier tegen het besluit inzake subsidieverlening 1998 op één onderdeel, contrair aan het HAC-advies d.d. 21 december 1998, ongegrond te verklaren en voor het overige, conform dit advies, eveneens ongegrond te verklaren.
3. Het bezwaarschrift van Het Spalier tegen het besluit inzake subsidievaststelling 1996, contrair aan het HAC-advies d.d. 18 januari 1999, ongegrond te verklaren.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09

E-mail

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook