Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 27 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Veiligheidsbeleid en crisismanagement 2 Rampenbestrijding en Civiele verdediging 3 Wijziging Ambtenarenreglement; voorkoming van het ontstaan van verlofstuwmeren en instelling voorziening verlofstuwmeren 4 Portefeuilleafbakening tussen Openluchtrecreatie en Groen 5 Verbetering van de informatie over de provincie 6 Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
7 Garantstelling vanuit het Provinciaal Afvalstoffenfonds t.b.v. het project Duurzaam Toerisme Texel
8 Startnotitie Zeepoort IJmond
9 Wijziging verordening HAC
10 Provinciale bijdrage joodse begraafplaats 11 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid C.F.Poulie inzake verhoging provinciale bijdrage voor regionale publieke omroep i.v.m. doorwerking omroep-CAO in de kostenontwikkeling 12 Ontwerp Voorjaarsbericht 1999
13 Vaststelling van de ontwerp-jaarrekening 1998 Algemene Dienst over 1998
14 Fusievoorstel NUON ENW
15 Vertegenwoordiging provincie in Schadeschap Luchthaven Schiphol


1 Veiligheidsbeleid en crisismanagement
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het feit dat voor de komende jaren te verwachten is dat meer activiteiten op het terrein van openbare orde en crisisbeheersing zich zullen voordoen met bovenlokale effecten.

2. PS voor te stellen bij het voorjaarsbericht hiervoor gedurende
1999 en 2000 t.b.v. één formatieplaats een jaarbedrag f.111.700,- beschikbaar te stellen.

3. Provinciale Staten voor te stellen bij het voorjaarsbericht 1999 voor het crisismanagement een extra structureel bedrag van f.75.000,- beschikbaar te stellen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


2 Rampenbestrijding en Civiele verdediging Het college besluit:


1. In te stemmen met het houden van meerdere oefeningen om vaardigheden te testen en op peil te houden en om nieuwe regelingen te toetsen.

2. Provinciale staten voor te stellen bij het voorjaarsbericht 1999 hiervoor een bedrag van f.71.000,- beschikbaar te stellen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


3 Wijziging Ambtenarenreglement; voorkoming van het ontstaan van verlofstuwmeren en instelling voorziening verlofstuwmeren Het college besluit in principe vast te stellen de bijgevoegde conceptstatenvoordracht inzake een wijziging in het Ambtenarenreglement Noord-Holland en de instelling van een voorziening verlofstuwmeren.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


4 Portefeuilleafbakening tussen Openluchtrecreatie en Groen Het college besluit:


1. De portefeuilles Openluchtrecreatie en Groen af te bakenen zoals omschreven in de portefeuille Openluchtrecreatie van mw.Goijert ligt het accent op beleidsuitvoering en in de Groenportefeuille van mw.Wildekamp op beleidsontwikkeling.

2. De statencommissie Milieu, Water en Groen en de Statencommissie Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie hierover te informeren.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18 en Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


5 Verbetering van de informatie over de provincie Het college besluit, voorzover nodig behoudens beschikbaarstelling van de financiële middelen:


1. Tienmaal per jaar een volledige pagina in huis-aan-huisbladen met 100 procent regionale dekking te kopen voor informatie over het provinciaal beleid. Die pagina wordt verzorgd door de bureau Communicatie conform het NH-Weekbericht, maar aan dit bredere publiek aangepast.

2. In het najaar 1999 4 uitgaven in huis-aan-huisbladen verzorgt, waarvan de totale kosten van 240.000,- worden opgenomen in het Ontwerp-Voorjaarsbericht dat provinciale staten op 25 mei zullen bespreken.
De kosten voor de uitgaven in de huis-aan-huisbladen voor het komende jaar worden opgenomen in de Ontwerp-Begroting 2000.
3. Eenmaal per jaar een provinciekrant uit te brengen die gratis bij alle inwoners van Noord-Holland wordt bezorgd. De redactionele formule van die krant vertoont gelijkenis met die van het NH-Magazine, maar is eveneens aangepast aan een breder publiek. Deze krant kan worden gekoppeld aan de begroting en beleidsplan of aan een jaarlijks te organiseren Open Dag.

4. Te bevorderen dat vergaderingen van statencommissies over voor bepaalde regio's belangrijke onderwerpen, voortaan in die regio's worden gehouden.

5. Bij alle door de provincie uitgevoerde, (mede)gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten, waar mogelijk blijvend, te doen vermelden dat dit door of mede door de provincie tot stand is gekomen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


6 Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
Het college besluit PS voor te stellen om het bestuursakkoord Nieuwe Stijl goed te keuren en om mevrouw Klijn mandaat te verlenen in het Algemeen Bestuur van het IPO in te stemmen met het voorstel het IPO het akkoord te laten ondertekenen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


7 Garantstelling vanuit het Provinciaal Afvalstoffenfonds t.b.v. het project Duurzaam Toerisme Texel
Het college besluit:


1. In te stemmen met de garantstelling ad f.241.773,- van uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds (PAF) om de toekomstige financiering vanuit de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM) t.b.v. het project Duurzaam Toerisme Texel op korte termijn af te dekken.
2. Het restant budget definitief uit het PAF te financieren, met een maximum f.241.773,-, indien voor zover ten laste van de BGM niet of gedeeltelijk de aanvraag voor het programma 1999 van het project DTT wordt gehonoreerd en/of het restant budget programma
1998 niet alsnog wordt toebedeeld.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


8 Startnotitie Zeepoort IJmond
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de startnotitie Zeepoort IJmond.
2. Te verzoeken

- verheldering van de aanpak van de economische onderbouwing
- om waar mogelijk, de procedure te versnellen
- bij de probleembeschrijving als knelpunten toe te voegen de tijdpoort-beperking en de verborgen wachttijden.
3. Een brief te zenden aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


9 Wijziging verordening HAC
Het college besluit:


1. Conform de inliggende stukken de Verordening op de hoor- en adviescommissie Noord-Holland te wijzigen in die zin, dat de leden van die commissie benoemd worden door de voorzitter van provinciale staten uit hun midden gehoord het seniorenconvent.
2. Te bepalen dat de wijziging van de verordening terugwerkt tot en met 16 april 1999.

3. De wijziging en inwerkingtreding bekend te maken in het Provinciaal Blad.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


10 Provinciale bijdrage joodse begraafplaats Het college besluit ter uitvoering van het PS besluit van november
1998 aan de Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam definitief een bijdrage te verlenen groot f.1.500.000,- voor het herstel van de joodse begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel onder gelijktijdige intrekking van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage groot f.20.000,- vanaf 2000.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


11 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid C.F.Poulie inzake verhoging provinciale bijdrage voor regionale publieke omroep i.v.m. doorwerking omroep-CAO in de kostenontwikkeling Het college stelt de antwoorden vast.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


12 Ontwerp Voorjaarsbericht 1999
Het college besluit:


1. Het ontwerp-Voorjaarsbericht 1999 vast te stellen en
2. Het ontwerp Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven in haar vergadering van 19 mei a.s..
___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


13 Vaststelling van de ontwerp-jaarrekening 1998 Algemene Dienst over 1998
Het college besluit:


1. De ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 1998 met de daarbij behorende toelichting en bijlagen vast te stellen;

2. De ontwerp-voordracht aan Provinciale staten (c.q. de geleidebrief) met het ontwerp-besluit bij de rekening vast te stellen;

3. Bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, in handen te stellen van de Rekeningencommissie.
4. De ontwerp-voordracht ter kennisneming te zenden aan de Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.
___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


14 Fusievoorstel NUON ENW
Het college besluit:


1. De ontwerp-voordracht vast te stellen en aan alle leden van PS te zenden als op 25 mei te behandelen voordracht, onder aantekening dat binnen GS de discussie nog niet is afgerond;
2. Conform concept aan de mede grootaandeelhouders (PS van Fryslân en Gelderland en Raad Amsterdam) te schrijven, waarin de in de voordracht opgenomen strategische bezwaren worden toegelicht, en hen aldus uit te nodigen tot het afgeven van een "letter of comfort" ten aanzien van die bezwaren;

3. De voordracht in de statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven te behandelen op 19 mei.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


15 Vertegenwoordiging provincie in Schadeschap Luchthaven Schiphol Het college besluit:


1. De heer Meijdam aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol.

2. Mevrouw Wildekamp als diens vaste vervanger aan te wijzen.
3. PS dit besluit te laten bekrachtigen in hun vergadering van 25 mei 1999.

4. Daartoe bijgaande statenvoordracht vast te stellen. ___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11

E-mail

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook