Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 6 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Startnotitie Partiële streekplanherziening Waterland inzake baggerdepot IJmeer
2 Oranjerie Den Helder
3 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV/OUDEREN-UNIE 55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer 4 Conceptstatenvoordracht FINH-bijdrage in de restauratie en herbestemming van het kustfort IJmuiden; Stelling van Amsterdam 5 Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998
6 Stoommachinemuseum Medemblik, project Veiligheid 7 Stoommachinemuseum Medemblik, project Spelenderwijzer 8 Overdracht ondersteuning woonwagenbewoners 9 Slotbericht 1998
10 Kwartaalrapportage Millennium Project 11 Vergoeding externe leden Commissie Beleidsevaluatie 12 Verslag werkzaamheden van de commissaris van de Koningin over het jaar 1998
13 Werkverslag 1998 en het werkplan 1999 van Stivas Noord-Holland


1 Startnotitie Partiële streekplanherziening Waterland inzake baggerdepot IJmeer
Het college besluit in te stemmen met de Startnotitie "Project partiële streekplanherziening Waterland".

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


2 Oranjerie Den Helder
Het college besluit:


1. De renovatie en herinrichtingsplannen voor de Oranjerie Den Helder, incl. de Japanse tuin, in principe te steunen;
2. Vanuit de portefeuille Economische Zaken in principe een bedrag van f 300.000 toe te kennen aan de renovatie en herinrichtingsplannen, incl. de Japanse tuin, van de Oranjerie Den Helder;

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


3 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV/OUDEREN-UNIE
55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer De heren Tielrooij en Lagrand verklaren zich tegen rekening rijden, naar aanleiding van de nog vast te stellen antwoorden op de vragen.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


4 Conceptstatenvoordracht FINH-bijdrage in de restauratie en herbestemming van het kustfort IJmuiden; Stelling van Amsterdam Het college besluit:


1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende het voorstel aan PS om:
2a. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van Kustfort IJmuiden, een investeringsbijdrage te verlenen aan de Stichting Beheer Forteiland IJmuiden i.o. van maximaal 5.911.000,=, inclusief de eventueel verschuldigde BTW.
b. Het onder 2a genoemde bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en daarbij te bepalen dat de totale provinciale bijdrage ( 7,3 miljoen) niet meer bedraagt dan 48% van de totaalinvestering.
c. Het onder 2a genoemde bedrag dient aangewend te worden voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals vermeld in de notitie "Functionele herbestemming Forteiland IJmuiden; bedrijfsopzet, beheer en exploitatie, d.d. 2 maart 1999", en op het bestek met tekeningen waarop de monumentenvergunning verleend is. d. Ten behoeve van de onder punt 2a genoemde FINH-bijdrage het bij besluit voordracht 55a van 1998 vastgestelde totaalkrediet voor het Investeringsprogramma FINH 1999 van maximaal 44,95 miljoen te verhogen tot 47,461 miljoen.
e. De bijdrage pas beschikbaar te stellen na oprichting van de Stichting Beheer Forteiland IJmuiden en de Stichting Exploitatie Forteiland IJmuiden en nadat GS ingestemd heeft met de statuten van de beide stichtingen.

3. De ontwerp-voordracht en het ontwerpbesluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en Middelen.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


5 Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998
Het college besluit:


1. De concept-statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit over de voorgestelde wijziging in principe voorlopig vast te stellen;

2. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


6 Stoommachinemuseum Medemblik, project Veiligheid Het college besluit:


1. In afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie van
17 september 1998 de bezwaren tegen de gedeeltelijke subsidieverlening ongegrond te verklaren en de strekking van het bestreden besluit te handhaven.

2. Een aanvullende bijdrage verlenen aan het Stoommachinemuseum Medemblik.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


7 Stoommachinemuseum Medemblik, project Spelenderwijzer Het college besluit:


1. In afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie van
17 september 1998 de bezwaren tegen de gedeeltelijke subsidieverlening ongegrond te verklaren en de strekking van het bestreden besluit te handhaven.

2. Een aanvullende bijdrage verlenen aan het Stoommachinemuseum Medemblik.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


8 Overdracht ondersteuning woonwagenbewoners Het college besluit:


1. Ter uitwerking van het GS-Besluit van 10 november 1998 de uitvoering van de taak "Ondersteuning van werkgelegenheid en scholing van woonwagenbewoners" en het uitvoeren van een 'plan van aanpak' voor het overdragen van deze taak aan gemeenten en derden vanaf 2001, te mandateren aan de provinciale
steunfunctie-instelling het IMCO gedurende de jaren 1999 - 2001;
2. De hiermee gemoeide kosten vast te stellen op een bedrag van
433.250,- (met inbegrip van de personeelskosten van de huidige provinciale consulent);

3. In principe deze kosten te dekken uit de algemene middelen, waarin een bijdrage voor de opheffing regionale woonwagenplaatsen uit de VUI ter hoogte van 775.600,- binnenkort zal vrijvallen;
4. Provinciale Staten te verzoeken ten aanzien van punt 3 definitief te besluiten bij de vaststelling van het voorjaarsbericht 1999.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


9 Slotbericht 1998
Het college besluit:


1. In te stemmen met de tekst van het ontwerp-Slotbericht 1998.
2. Het ontwerp-slotbericht 1998 ter bespreking voor te leggen aan de Rekeningencommissie en de Statencommissie Middelen in de vergadering van respectievelijk 6 en 12 mei 1999.
3. Het Slotbericht 1998 aan Provinciale Staten voor te leggen ter bespreking in de vergadering van 25 mei, met het advies het Slotbericht te aanvaarden als het in de Provinciewet bedoelde jaarverslag.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


10 Kwartaalrapportage Millennium Project
Het college besluit accoord te gaan met de kwartaalrapportage eind maart 1999.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


11 Vergoeding externe leden Commissie Beleidsevaluatie Het college besluit:


1. De drie externe leden van de Commissie Beleidsevaluatie, conform het PS-besluit van 29 maart 1999 aangaande een wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen voor commissieleden, een vergoeding toe te kennen van 400% van het algemeen maximumbedrag per vergadering.

2. Deze vergoeding met terugwerkende kracht tot en met 15 juni 1998 toe te passen voor de 3 externe leden van de Commissie Beleidsevaluatie.

3. Ten behoeve van het uitvoering van de vergoedingsregeling onder
1. en 2. voor 1999 een bedrag van maximaal f.52.772,- aan te vragen bij het najaarsbericht.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


12 Verslag werkzaamheden van de commissaris van de Koningin over het jaar 1998
Het college besluit:


1. Het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het verslag toe te zenden aan de Statencommissie voor Openbaar bestuur e.a.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


13 Werkverslag 1998 en het werkplan 1999 van Stivas Noord-Holland Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het werkverslag 1998 van de Stivas Noord-Holland;

2. De financiële verantwoording van de Secretariaatsrekening 1998 goed te keuren en het bestuur van de Stivas Noord-Holland decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid t.a.v. de secretariaatsrekening 1998;

3. De financiële verantwoording over de promotiecampagne glastuinbouw 01-09-1997 t/m 31-08-1998 goed te keuren en het bestuur van de Stivas Noord-Holland decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid t.a.v. de promotiecampagne;
4. Het werkplan 1999 van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur in Noord-Holland goed te keuren;
5. De uitvoering van het werkplan 1999 op te dragen aan de G.S. commissie Land- en Tuinbouw;

6. Het werkverslag 1998 en het werkplan 1999 ter kennisneming op te sturen naar de leden van de statencommissie Land- en Tuinbouw;
7. De bijdrage voor de secretariaatsrekening ad 55.000,- ter beschikking te stellen aan de Stivas Noord-Holland (conform de provinciale begroting).
___________________________________

Inlichtingen: Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87

E-mail

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook