Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 6 juli 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.
Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 8 juli 1999

Het college besluit, behoudens een kanttekening, in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat.


2.
Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen (Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit) op donderdag 8 juli 1999.

Het college besluit in te stemmen met kanttekeningen bij de voorstellen, zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen.


3.
Beantwoording schriftelijke vragen statenlid Roel van Duijn inzake de tweede zeesluis bij IJmuiden, naar aanleiding van CPB-rapport

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.


4.
Ontwerp-partiële streekplanherziening NHN/glastuinbouwlocatie Grootslag

Het college besluit:
Het Milieu-effectrapport glastuinbouwlocatie Grootslag te aanvaarden en samen met het concept-ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord/Glastuinbouwlocatie Het Grootslag in procedure te brengen;
In te stemmen met de inhoud van het concept-ontwerp partiële streekplanherziening, waarmee de realisering van de milieudoelstellingen van het Voorkeursalternatief worden vastgelegd; Door middel van de in het programmadeel opgenomen uitvoeringsprojecten het streefbeeld van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief nader invulling te geven;
Expliciet als besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht aan te merken, dat "nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven uitsluitend is toegestaan in de concentratiegebieden" en dat "de glastuinbouwlocatie binnen de op de plankaart aangegeven contour moet worden gerealiseerd". Over het concept-ontwerp de statencommissie ROB en de P.P.C. te raadplegen alvorens het definitief vast te stellen en het Milieu-effectrapport ter kennisname bij te voegen; Over het Milieu-effectrapport de statencommissie MWE&G te raadplegen alvorens het Milieu-effectrapport definitief te aanvaarden en het concept-ontwerp partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord Glastuinbouwlocatie Het Grootslag ter kennisname daarbij te voegen.


5.
Nader onderzoek regionale gevolgen van verplaatsing alle luchtvaart naar zee

Het college besluit:
Ter uitvoering van hun besluit, d.d. 19 januari 1999, nader onderzoek te doen naar de regionale gevolgen van verplaatsing van alle luchtvaart naar zee.
Het onderzoek op te dragen aan H+N+S landschapsarchitectuur. De resultaten van de studie te benutten als hun inbreng in het kabinetsbesluit Eerste Moment van Afweging, d.d. 17 december 1999, over de verder in procedure te houden langetermijnopties van de luchtvaart.


6.
Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma (PRUP) 1999-2004

Het college besluit:
In het kader van de uitvoering van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten (BRRM) het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma (PRUP) 1999-2004 voorlopig vast te stellen. Het PRUP 1999-2004 te zenden aan de 57 niet-budgethoudende gemeenten in Noord-Holland met het verzoek te reageren op het voorlopig vastgestelde PRUP 1999-2004.


7.
Debatten van de Toekomst:
evaluatie en vervolg

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de evaluatie van het project Debatten van de Toekomst;

2. het nu ontwikkelde communicatie-instrument 'Debatten van de Toekomst (DvdT)' in de komende jaren (naar bevind van zaken) toe te passen in lopende activiteiten in het kader van het 'gebiedsgericht werken' en andere activiteiten voortvloeiend uit het Collegeprogramma.
3. op basis van de uitkomsten uit de evaluatie(s) en de aanbevelingen (zie toelichting) door te willen gaan met het organiseren van twee typen bijeenkomsten:
· Bijeenkomsten waar de provincie (PS) in de regio komt om te luisteren naar wat er speelt, de discussies in het gebied, de wensen e.d, waarbij zoveel mogelijk de 'burgers' aan bod moeten komen: "Regio-contacten"
. Organiserend/primair verantwoordelijk GS lid: de gebiedsgedeputeerde(n), bijgestaan door de belanghebbende(n) sectorgedeputeerde(n);
· Bijeenkomsten, thematisch en desgewenst regionaal, waar de provincie 'zaken wil doen', binnen de reeds vastgestelde beleidsvisie(s) en
-voornemens die er al (moeten) zijn, waarbij het publiek vooral zal bestaan uit intermediairen, overheden, instellingen, bedrijven e.d.: "Zaken van morgen"
. Organiserend/primair verantwoordelijk GS lid: de belanghebbende sectorgedeputeerde(n), al dan niet bijgestaan door de betrokken gebiedsgedeputeerde(n), en deze twee concepten nader uit te werken als één van de (communicatie)-instrumenten voor en gekoppeld aan de activiteiten uit het Plan van Aanpak Uitvoering Collegeprogramma 1999
- 2003, wat na deze zomer gereed komt.
Deze bijeenkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een herkenbare, afrekenbare en op de burger betrokken provincie Noord-Holland ('corporate identity'). Het college wil de statencommissies intensief bij de bijeenkomsten betrekken.

4. De directieraad opdracht te geven de doelstelling(en), condities e.d. voor deze bijeenkomsten, in relatie tot de andere communicatieve inspanningen, nader uit te werken.


8.
Voornemen tot aanwijzing als beschermd archeologisch rijksmonument van twee scheepswrakken (Medemblik)

Het college besluit:
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief te adviseren inzake zijn voornemen twee archeologische scheepswrakken in het IJsselmeer, gemeente Medemblik (kadastraal B-1706), aan te wijzen als beschermd monument inzake de Monumentenwet 1988.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 3
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 1
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7
S.Raben tel. (023) 514 40 07 2, 4, 5, 6, 8

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook