Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 20 juli 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Millenniumproject Kwartaalrapportage
2. Rijksbijdrage Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk
3. Richtlijnen MER Omlegging N201 om Aalsmeer
4. Plan van aanpak Visie Hollandse kust 2050
5. Programma's Duurzame bedrijventerreinen en Herstructureren bedrijventerreinen

6. Richtlijnen MER Aanleg Ondergronds Logistiek Systeem
7. Ondergronds Logistiek Systeem

8. Uitvoeringsproject bedrijfsterrein Crailo (opstellen ruimtelijke vlekkenplan Masterplan Crailo)

9. Startnotitie MER, AZ-Stadion, gemeente Alkmaar
10. Bestemmingsplan Opperdoes, Almsdorperweg-Zwarte Pad gemeente Noorder-Koggenland

11. Notitie inzake Ceteco affaire

12. FEZ Beantwoording statenvragen van de heren P.S.Visser en H.J.Weeda (PvdA) inzake levering strategische goederen van het bedrijf Dynaf

13. Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid de heer B.B.Schneiders (PvdA) over art.50 Reglement van orde inzake de mobiliteitseffecten Containerterminal Amsterdam
14. Beantwoording schriftelijke vragen statenleden J.J.Schipper (CDA) en J.Th.G.van der Wardt (CDA) inzake infrastructuur in West-Friesland

15. Mandaatbesluit Projectleider Vergunningen Schiphol 5P
16. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie en Klachtencommissie 1998
17. Voortgangsrapportage Resider-IJmond 1998
18. Eindrapport RITTS Noord-Holland

Onderwerp Besluit

1.
Millenniumproject Kwartaalrapportage Het college besluit: Akkoord te gaan met de kwartaalrapportage eind juni 1999. Kennis te nemen van conceptverslag en projectboek eind juni 1999
2.
Rijksbijdrage Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk Het college besluit een aanvraag te richten aan Novem ter verkrijging van 87,5% van de out-of-pocket kosten zijnde de rijksbijdrage die door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar is gesteld voor de onderzoeksfase van het Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk.
3.
Richtlijnen MER Omlegging N201 om Aalsmeer Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het Milieu-effectrapport (MER) Omlegging N201 om Aalsmeer alsmede de Nota van Antwoord dienaangaande;

2. de concept-richtlijnen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen;

3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen bij positieve advisering van de statencommissie MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen.
4.
Plan van aanpak Visie Hollandse kust 2050

Het college besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak Visie Hollandse Kust 2050;

kernbesluiten uit het plan van aanpak zijn:
a) in samenwerking met provincie Zuid-Holland een gezamenlijke visie voor de Hollandse kust te ontwikkelen;
b) een gefaseerde aanpak van het project;
c) de eerste fase laten bestaan uit een studie die zich richt op de duurzame veiligheid van de Hollandse kust om te komen tot een aantal kansrijke alternatieve oplossingsrichtingen;
d) het inhuren van externe expertise voor met name de inhoudelijke inbreng;
e) na afronding van de eerste fase een bestuurlijk besluit nemen over het al dan niet in studie nemen van de (nog nader te benoemen) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken (zgn. Go-NoGo besluit);
f) indien tot een tweede fase wordt besloten het toepassen van de zgn "lagenbenadering" als werkmethode bij het oplossen van de regionale (landzijdige) vraagstukken. Het thema water is daarbij leidend beginsel.
g) instellen van een stuurgroep kust waarin deelnemen gedeputeerden water en ruimtelijke ordening uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en een vertegenwoordiging vanuit het rijk.

5.
Programma's Duurzame bedrijventerreinen en Herstructureren bedrijventerreinen

Het college besluit:

1. het programma Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen te wijzigen tot een algemene bijdrage regeling (in de vorm van een doelsubsidieverordening), analoog aan het programma Herstructurering Bedrijventerreinen. Een bijdrage aan derden mogelijk te maken van maximaal (fl.100.000,- voor plan- en ontwerp kosten en maximaal (fl.
1.500,- per bedrijf voor het doorlichten van bedrijven (duurzaamheids-scans);

2. de looptijd van de programma's Herstructurering en Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen te verlengen tot 2004;
3. lopende pilotprojecten (duurzame bedrijventerreinen) volgens plan te continueren; een eventueel vierde pilot als onderdeel van de nieuwe bijdrage regeling te beschouwen;

4. de programma's Herstructurering en Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen als een twee-eenheid te beschouwen: gezamenlijk richting gemeenten en bedrijfsleven stimulerend optreden (uitvoering communicatie plan), maar concrete projecten/aanvragen voor ondersteuning gescheiden behandelen (eigen criteria, eigen fondsen);
5. conform de verdeling van verantwoordelijkheden tijdens de vorige college periode de gedeputeerde Economie, Landbouw en Europa te beschouwen als verantwoordelijke voor het programma Herstructureren Bedrijventerreinen, en de gedeputeerde Milieu, Water, Energie en Groen te beschouwen als verantwoordelijke voor het programma Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen.

6.
Richtlijnen MER Aanleg Ondergronds Logistiek Systeem

Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het Milieu-effectrapport (MER) voor de Aanleg van een Ondergronds Logistiek (transport)Systeem (OLS) te Aalsmeer, Schiphol en Hoofddorp;
2. de concept-richtlijnen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen;

3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen bij positieve advisering van de statencommissie MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen.
7.
Ondergronds Logistiek Systeem Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de huidige organisatorische inbedding van het project Ondergronds Logistiek Systeem.

2. In te stemmen met de conclusie dat de bestuurlijke betrokkenheid op dit moment onvoldoende is gerealiseerd.

3. In te stemmen met de oprichting van een bestuurlijk platform "Duurzame innovatieve transportsystemen regio Schiphol" teneinde het commitment te vergroten.

4. De provincie te laten vertegenwoordigen door de gedeputeerde Verkeer en Vervoer.

8.
Uitvoeringsproject bedrijfsterrein Crailo (opstellen ruimtelijke vlekkenplan Masterplan Crailo)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de aanzet van het Plan van Aanpak en dit verder door de werkgroep uit te laten werken.

2. Kennis te nemen van de offerte-aanvragen aan de bureaus Aukett+Kokon, BRO en Arcadis.

3. De dekking van de kosten van het ruimtelijk vlekkenplan Crailo (Masterplan Crailo), te regelen bij het najaarsbericht in het kader van de begroting.
Het college gaat ervan uit dat de door de provincie in het project te steken kosten voorzover mogelijk via de grondexploitatie terugkomen bij de provincie en dat dit aldus wordt geregeld.
4. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening & Bestuur te verzoeken te adviseren omtrent besluit- onderdeel nr. 3 en uw besluit ter kennisname te zenden aan de Statencommissie ELE.
9.
Startnotitie MER, AZ-Stadion, gemeente Alkmaar Het college besluit:

1. In te stemmen met de reactie op de Startnotitie MER voor de (her)vestiging van het AZ-stadion in Alkmaar.

2. De gemeente daarvan in kennis te stellen.
10.

Bestemmingsplan Opperdoes, Almsdorperweg-Zwarte Pad gemeente Noorder-Koggenland

Het college besluit:

1. reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen in behandeling zijn genomen en dat deze aanleiding hebben gegeven aan een deel van het plan de goedkeuring te onthouden, zoals in het dictum van ons besluit is overwogen en zoals dat met een rode lijn omgeven op de plankaart is aangeduid;

2. goedkeuring te onthouden aan artikel 5 (agrarische bedrijven) van de planvoorschriften teneinde dit te doen aanpassen overeenkomstig wij in het dictum van ons besluit hebben overwogen;
3. goedkeuring te onthouden aan de zinsnede "en het recreatief medegebruik" zoals voorkomend in artikel 7 en artikel 10 van de planvoorschriften, met het oogmerk dit gebruik nader te omschrijven, zoals overwogen in het dictum van ons besluit;

4. voor het overige goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Noorder-Koggenland tot vaststelling van het bestemmingsplan "Opperdoes, Almerdorperweg-Zwarte Pad".
11.
Notitie inzake Ceteco affaire

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie.

2. De notitie in aangepaste vorm naar de statencommissie Financiën en de Rekeningencommissie te zenden.


12.
FEZ

Beantwoording statenvragen van de heren P.S.Visser en H.J.Weeda (PvdA) inzake levering strategische goederen van het bedrijf Dynaf Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid de heer B.B.Schneiders (PvdA) over art.50 Reglement van orde inzake de mobiliteitseffecten Containerterminal Amsterdam Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.
14.
Beantwoording schriftelijke vragen statenleden J.J.Schipper (CDA) en J.Th.G.van der Wardt (CDA) inzake infrastructuur in West-Friesland

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.
15.
Mandaatbesluit Projectleider Vergunningen Schiphol 5P

Het college besluit:

1. Het mandaat besluit projectleider vergunningverlening Schiphol 5P vast te stellen.

2. De heer L.van der Linde van de afdeling projecten als vaste vervanger aan te wijzen.

16.
Jaarverslag Hoor- en adviescommissie en Klachtencommissie 1998

Het college besluit:

1. In beginsel de voordracht vast te stellen waarmee het jaarverslag van 1998 van de Hoor- en adviescommissie aan provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden.

2. De ontwerpvoordracht om advies te zenden aan de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

3. De portefeuillehouder juridische zaken te machtigen de voordracht definitief vast te stellen.

17.
Voortgangsrapportage Resider-IJmond 1998

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportgae RESIDER IJmond 1998 en de planning 1999 en 2000.

2. De voortgangsrapportage ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa op 8 september 1999.

18.
Eindrapport RITTS Noord-Holland

Het college besluit:
1. Het eindrapport RITTS Noord-Holland "Een Vlinderdas met Toekomst" voor kennisgeving aan te nemen.

2. Het eindrapport RITTS Noord-Holland te betrekken bij de jaarliljkse uitwerking van het provinciale Technologie Programma.
3. Het eindrapport ter kennisgeving toe te sturen aan de PS-commissie ELE.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 16
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 11, 12, 13, 14
S. Raben tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17,
18

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook