Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 9 maart 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Streekplan Kennemerland, verwerking van aanvaarde moties en amendementen tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december 1998
2 Provinciale Publiekspresentatie tijdens Floriade 3 Mantelovereenkomst N22
4 Intentieverklaring inzake accommoderen van bedrijven tussen Flevoland en Noord-Holland
5 Naamgeving bureaus


1 Streekplan Kennemerland, verwerking van aanvaarde moties en amendementen tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december 1998
Het college besluit:


1. De definitieve tekst van het streekplan Kennemerland en de bijbehorende kaarten vast te stellen.

2. Het streekplan vanaf 15 april ter visie te leggen gedurende een periode van 6 weken.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


2 Provinciale Publiekspresentatie tijdens Floriade Het college besluit:


1. Een advies op te laten stellen op welke wijze de provincie zich rond de Floriade 2002 kan presenteren.

2. In het advies meerdere varianten wat betreft ambitieniveau mee te laten nemen en daarbij ingaan op de te verwachten positieve resultaten en de financiële en personele consequenties van die verschillende varianten.

3. De verdere ontwikkeling van de Kas van de Toekomst hierbij te laten betrekken.

4. De dekking van de voorbereidingskosten voor het opstellen van het advies van maximaal f.100.000,- te regelen bij het Voorjaarsbericht.

5. Na het uitbrengen van het advies te beslissen of en in welke vorm uitvoering wordt gegeven aan voorstellen.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


3 Mantelovereenkomst N22
Het college besluit:


1. In te stemmen met ondertekening van de mantelovereenkomst over de N22, waarmee een aantal eerder gemaakte afspraken met de gemeente Haarlemmermeer wordt vastgelegd:

- de provincie treedt op als opdrachtgever voor de N22-noord en is verantwoordelijk voor de financiering van dit deel van de weg;
- de gemeente treedt op als opdrachtgever voor de N22-zuid en is verantwoordelijk voor de financiering van dit deel van de weg;
- de financiële bijdrage van de provincie aan het zuidelijke deel (
10 miljoen) en van de gemeente aan het noordelijk deel ( 15 miljoen);

- zowel gemeente als provincie streven naar uiterlijke ingebruikname van de weg voor 1 april 2002, liefst eerder;
- partijen verrekenen de voorbereidingskosten die zij maken voor de andere partij over en weer (vanaf 17 maart 1998), voorbereidingskosten die daarvoor zijn gemaakt worden niet verrekend;

- de provincie neemt het zuidelijk deel in beheer en onderhoud na overdracht op basis van een overdrachtsprotocol;
- de eventuele planschade is voor het noordelijk deel voor rekening van de provincie en voor het zuidelijk deel voor de gemeente.
2. e overeenkomst te beschouwen als basis voor nadere afspraken met de gemeente Haarlemmermeer, onder meer ten aanzien van de grondverwerving en de regeling van beheer en onderhoud.
3. De gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer te machtigen de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


4 Intentieverklaring inzake accommoderen van bedrijven tussen Flevoland en Noord-Holland
Het college besluit:


1. In te stemmen met de inhoud van de intentieverklaring met de provincie Flevoland inzake het accommoderen van bedrijven.
2. De heer J.P.J.Lagrand te machtigen de verklaring namens Gedeputeerde Staten te tekenen.

3. De intentieverklaring ter kennisname voor te leggen aan de PS-commissie Economische Zaken en Werkgelegenheid.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


5 Naamgeving bureaus
Het college besluit de namen van de bureaus van de afdelingen in de provinciale organisatie vast te stellen:


1. Afdeling Facilitair Bedrijf bestaat uit de bureaus:
* Bureau Relatiebeheer;

* Bureau Bedrijfsbibliotheek;

* Bureau MediaProductie;

* Bureau Locatieservices Zijlweg;

* Bureau Locatieservices Houtplein;

* Bureau Locatieservices Dreef en Villa's.


2. Afdeling Personeel en Organistie bestaat uit de bureaus:
* Bureau Organisatieontwikkeling en Arbeidsvoorwaarden;
* Bureau Advies en Beheer.


3. Afdeling Informatisering en Automatisering bestaat uit de bureaus:

* Bureau Klantenservice;

* Bureau Advies en Ontwikkeling;

* Bureau Computer- en Netwerkservices.


4. Afdeling Financiële en Economische Zaken bestaat uit de bureaus:
* Bureau Planning en Control;

* Bureau Financieel Beheer Houtplein;

* Bureau Financieel Beheer Zijlweg;

* Bureau Concernmiddelen.


5. Afdeling Staf Directieraad heeft één bureau, te weten:
* Bureau Staf Directieraad.


6. Afdeling Kabinet van de Commissaris van de Koningin kent geen bureaus.


7. Afdeling Economie, Landbouw en Milieu bestaat uit de bureaus:
* Bureau Strategische Beleidsontwikkeling;
* Bureau Afvalstoffen, Technologie en Innovatie;
* Bureau Economische Zaken;

* Bureau Landbouw en Energie;

* Bureau Lucht- en Zeehavenregio's.


8. Afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid bestaat uit de bureaus:
* Bureau Strategische Beleidsontwikkeling;
* Bureau Ruimtelijke Inrichting Noord;

* Bureau Ruimtelijke Inrichting Zuid;

* Bureau Verkeer en Vervoer;

* Bureau Wonen.


9. Afdeling Water en Groen bestaat uit de bureaus:
* Bureau Water;

* Bureau Bodem;

* Bureau Groen;

* Bureau Noord;

* Bureau Zuid.


10. Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering bestaat uit de bureaus:
* Bedrijfsbureau;

* Bureau Afvalverwerking;

* Bureau Toezicht Water, Bodem, Groen en Metingen;
* Bureau Bodemsanering;

* Bureau Industrie.


11. Afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur bestaat uit de bureaus:
* Bureau Ouderen en Volksgezondheid;

* Bureau Welzijn, Jeugd en Emancipatie;

* Bureau Cultuur en Educatie;

* Bureau Monumenten en Archeologie;

* Bedrijfsbureau.


12. Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat uit de bureaus:

* Bureau Bestuurlijke Organisatie en Strategie;
* Bureau Juridische Zaken;

* Bureau Bestuurssecretariaat en Financieel Toezicht;
* Bureau Communicatie.


13. Afdeling Beheer en Uitvoering bestaat uit de bureaus:
* Bedrijfsbureau;

* Ontwerpbureau.

* Daarnaast is er een Eenheid Infrastructuurprojecten.

De Onderafdeling Wegen bestaat uit de bureaus:
* Bureau Wegen Noord;

* Bureau Wegen Zuid;

* Bureau Ondersteuning Wegen;

De Onderafdeling Vaarwegen bestaat uit de bureaus:
* Bureau Vaarwegen Noord;

* Bureau Vaarwegen Zuid;

* Bureau Ondersteuning Vaarwegen;

* Bureau Muskusrattenbestrijding;

De Onderafdeling Centrale Diensten en Verkeer bestaat uit het bureau:

* Bureau Verkeersreglementering en -veiligheid.
* Daarnaast maken de Eenheid Landmeetkundige Zaken en de Eenheid Grondzaken deel uit van deze onderafdeling.

De Onderafdeling Groenbeheer bestaat uit de bureaus:
* Beheersbureau Noord;

* Beheersbureau Spaarnwoude;

* Beheersbureau Groengebied Amstelland;

* Bureau Landschapsbeheer Noord-Holland;

* Bureau Haarlemmermeer Groen;


14. Afdeling Projecten kent geen bureaus.


15. Afdeling Onderzoek bestaat uit de bureaus:
* Bureau Informatievoorziening;

* Bureau Onderzoek en Advisering.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10

E-mail

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook