Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 4 mei 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 EG-Vogelrichtlijn
2 Verstrekken van een garantstelling projecten voor grondverbetering op Texel en in de Wieringermeer 3 Herstructurering van provinciale en regionale VVV's 4 Heroverweging ingevolge de Awb op bezwaarschrift DAS-Rechtsbijstand tegen besluiten van 2-12-98, nr.98-918705, waarbij aan haar cliënt Beers Expeditie BV te Winkel een ligplaatsontheffing is verleend en van 18-12-98 en waarbij een last onder dwangsom is opgelegd
5 Concept-statenvoordracht benoeming provinciale commissarissen
6 Subsidie aan Stichting Stelling van Amsterdam t.b.v. Planontwikkelingsfonds Stelling van Amsterdam
7 Heroverweging hogere waarde verkeerslawaai Wet geluidhinder voor de N22


1 EG-Vogelrichtlijn
Het college besluit in reactie op een voorlopige aanwijzing van speciale beschermingszones en het kader van de EG-Vogelrichtlijn door de regiodirectie Noordwest van het ministerie van LNV aan te geven de aanwijzing ongewenst te achten met uitzondering van delen van het IJmeer en het Varkensland, welke reeds onder de werking worden/zijn gebracht.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


2 Verstrekken van een garantstelling projecten voor grondverbetering op Texel en in de Wieringermeer Het college besluit:


1. In principe een garantie te verstrekken tot en met het jaar 2007 voor de nakoming van de door de Stichting Agrarisch Texel (SAT) jegens de Rabobank Texel op zich te nemen verplichtingen i.v.m. een geldlening voor de financiering van het project ter verbetering van de grondstructuur. De garantie heeft een maximum van f.475.000,-.
2. In principe een garantie te verstrekken tot en met het jaar 2007 voor de nakoming van de door de Stivas De Noordkop jegens de Rabobank Wieringerland op zich te nemen verplichtingen i.v.m. een geldlening voor de financiering van het project ter verbetering van de grondstructuur. De garantie heeft een maximum van f.100.000,-.
3. De rentelasten van de onder 1. en 2. genoemde geldleningen worden jaarlijks betaald uit het Fonds voor de Verbetering van de Agrarische Structuur.

Inlichtingen: Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87


3 Herstructurering van provinciale en regionale VVV's Het college besluit:


1. In principe in te stemmen met de voorgestelde onderzoeks- en adviesopdracht waarbij de volgende vraagstukken centraal staan: a. een evaluatie van de werkwijze en de resultaten van de VVV Noord-Holland sinds het PS-besluit in 1996 dien aangaande dd. 9 juli 1996;
b. een advies over de toekomstige structuur voor de toeristische promotie en distributie op (boven)provinciale en regionale schaal; c. een advies over de toekomstige provinciale rol op het gebied van toeristische promotie en distributie.
en daar aan toe te voegen:
onderzoek naar de effectiviteit van de provinciale ambtelijke inzet.

2. In te stemmen met het verlenen van een onderzoeks- en adviesopdracht aan een extern bureau over de herstructurering van de provinciale en regionale VVV's.

3. De onderzoeks- en adviesopdracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie Economische Zaken, Landbouw en Europa op 26 mei a.s.

Inlichtingen: Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87


4 Heroverweging ingevolge de Awb op bezwaarschrift DAS-Rechtsbijstand tegen besluiten van 2-12-98, nr.98-918705, waarbij aan haar cliënt Beers Expeditie BV te Winkel een ligplaatsontheffing is verleend en van 18-12-98 en waarbij een last onder dwangsom is opgelegd
Het college besluit:

Het advies van de HAC integraal over te nemen en DAS-rechtsbijstand:

1. In haar bezwaar te ontvangen.

2. Haar bezwaren ongegrond te verklaren.

3. De bestreden beslissing van 2 december 1998, nr.98-918705, te handhaven.

4. De bestreden beslissing van 18 december 1998, nr.98-919101, te handhaven.

Inlichtingen bij Daniëlle Cardozo, tel. (023) 514 44 58


5 Concept-statenvoordracht benoeming provinciale commissarissen Het college besluit de inliggende statenvoordracht inzake de benoeming van provinciale commissarissen vast te stellen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


6 Subsidie aan Stichting Stelling van Amsterdam t.b.v. Planontwikkelingsfonds Stelling van Amsterdam Het college besluit:


1. Aan Stichting Stelling van Amsterdam een tekortsubsidie van f.500.000,- te verlenen ten behoeve van de oprichting van een Planontwikkelingsfonds Stelling van Amsterdam.
2. Met deze subsidieverlening aan Stichting Stelling van Amsterdam, ten behoeve van de doelmatige besteding van de subsidie, meerdere verplichtingen op te leggen.

3. Aan Stichting Stelling van Amsterdam een voorschot uit te betalen van 100% van het verleende subsidiebedrag.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


7 Heroverweging hogere waarde verkeerslawaai Wet geluidhinder voor de N22
Het college besluit na heroverweging de verleende Hogere Waarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder voor de N22 d.d. 5 oktober 1998 ongewijzigd te laten.

Inlichtingen bij Daniëlle Cardozo, tel. (023) 514 44 58

E-mail

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook