Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 11 mei 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Voorstel tot toekenning van extra financiele middelen voor
1999 aan het AMK Amsterdam en het AMK Alkmaar 2 Voorstel tot toekenning extra middelen in 1999 aan de drie Noord-Hollandse Bureaus Jeugdzorg
3 Concept-ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2000 tot en met 2003
4 Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld Provincie Noord-Holland
5 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid K.Bozelie inzake woningbouwtaakstellingen in de regio Westfriesland 6 Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 WW; bouw bedrijfswoning en bedrijfsruimte op het perceel Rijperweg 120a te Middenbeemster
7 Werkprogramma 1999 en jaarverslag 1998 Procesmanagement Haarlemmermeer
8 Benoeming leden Commissie Beleidsevaluatie


1 Voorstel tot toekenning van extra financiele middelen voor 1999 aan het AMK Amsterdam en het AMK Alkmaar
Het college besluit kennis te nemen van de toelichtende notitie Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en in principe in te stemmen met de voornaamste punten daarin, te weten:
1. Per 1 juni 1999 aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Alkmaar incidenteel f.100.000,- en aan het AMK Amsterdam incidenteel f.20.000,00 subsidie te verlenen uit de stelpost jeugdhulpverlening zoals opgenomen in het Provinciale Beleidsplan Jeugdzorg 1999 en tot en met 2002.

2. Bij positief advies van de Statencommissie ZWC de gedeputeerde ZWC te machtigen uitvoering te geven aan het onder 1. genoemde besluit.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


2 Voorstel tot toekenning extra middelen in 1999 aan de drie Noord-Hollandse Bureaus Jeugdzorg
Het college besluit kennis te nemen van de notitie toekenning extra middelen 1999 Bureaus Jeugdzorg en in principe in te stemmen met de voornaamtse punten daarin, te weten:

1. De door het rijk per 1 juli 1999 toegezegde verhoging van de doeluitkering jeugdhulpverlening met extra structurele middelen ten behoeve van de Bureaus Jeugdzorg aan de Bureaus ter beschikking te stellen volgens de in de genoemde notitie aangegeven verdeelsleutel.

2. Per 1 juni 1999 aan de Bureaus Jeugdzorg incidenteel subsidie te verlenen ten laste van de provinciale faciliteringsmiddelen 1999 ten bedrage van f.387.000,- als volgt verdeeld: BJZ Noord-Holland Noord: f.200.262,00
BJZ Kennemerland: f.115.905,00
BJZ 't Gooi: f.70.833,00.

3. De notitie om advies voor te leggen aan de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur in zijn vergadering van 19 mei 1999.
4. Bij positief advies van de commissie ZWC de gedeputeerde ZWC te machtigen uitvoering te geven aan de onder 1. en 2. genoemde besluiten.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


3 Concept-ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2000 tot en met
2003
Het college besluit:

a. het concept-ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2000 tot en met 2003 vast te stellen waarin is aangegeven hoe de middelen voor taken op het gebied van de jeugdhulpverlening door de uitvoerders en samenwerkingsverbanden zullen worden ingezet, en in dit kader in te besluiten:

1. In 2000 de tweede jaarschijf door te voeren van de verevening op grond van de in 1998 ingevoerde normharmonisatie voor pleegzorg, residentiNle en semi-residentiNle jeugdhulpverlening en hierbij het maximale subsidiebudget van de instellingen die hierbij in budget groeien in 2000 (in plaats van in 2001) te verhogen tot het niveau van het normbudget;

2. Per 1 januari 2001 de budgetten voor de preventieve en vrij-toegankelijke ambulante jeugdhulpverlening over te hevelen naar de Bureaus Jeugdzorg en daarvoor in 2000 een implementatieplan vast te stellen;

3. In 2000 incidenteel aan de drie regionale Bureaus Jeugdzorg in totaal / 1,2 miljoen beschikbaar te stellen uit incidentele gereserveerde niet-bestede middelen uit voorgaande jaren in de doeluitkering jeugdhulpverlening teneinde versneld toe te groeien naar het gewenste niveau van hulpverlening. Een en ander vooruitlopend op extra rijksmiddelen, die gefaseerd in de periode
1999 tot en met 2002 aan de doeluitkering zullen worden toegevoegd;
4. In 2000 aan de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling incidenteel / 240.000,- beschikbaar te stellen, uit incidentele gereserveerde niet-bestede middelen uit voorgaande jaren in de doeluitkering jeugdhulpverlening, teneinde versneld toe te groeien naar het gewenste niveau van hulpverlening. Een en ander vooruitlopend op extra rijksmiddelen, die gefaseerd in de periode
1999 tot en met 2002 aan de doeluitkering zullen worden toegevoegd;
5. De voorwaarden en criteria vast te stellen voor de subsidieverlening voor projecten ter bevordering van de aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en provinciaal jeugdzorgbeleid;
6. Voor de aanvulling en uitvoering van de tweede tranche van de Deelverordening verbetering accommodaties
jeugdhulpverlenings-instellingen Noord-Holland, aan PS in de vergadering van 8 november 1999 een Voordracht te doen om in dat kader een bedrag van 16 miljoen uit het FINH beschikbaar te stellen;

7. Per 1 januari 2000 in Noord-Holland Noord de nieuwe Multifunctionele Organisatie (MFO) voor oudere jeugd te subsidiNren, die ontstaat uit de samenvoeging van CHJ en de regionale vestiging van BJ (Noord-Holland exclusief het ROA-gebied);
b. Het concept-ontwerp Beleidsplan Jeugdzorg 2000 tot en met 2003 voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn & Cultuur in de vergadering van 19 mei 1999 en de commissie te vragen in te stemmen met het vrij geven voor inspraak en overleg;
c. In afwijking van de subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 de inspraaktermijn te vervroegen en inspraak te verlenen op het concept-ontwerp provinciaal Beleidsplan jeugdzorg
2000 tot en met 2003 in de periode 20 mei tot en met 19 juni 1999 onder het voorbehoud van het oordeel van de Statencommissie ZWC.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


4 Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld Provincie Noord-Holland
Het college besluit de Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld Provincie Noord-Holland in principe vast te stellen.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


5 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid K.Bozelie inzake woningbouwtaakstellingen in de regio Westfriesland Het college stelt de antwoorden vast

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


6 Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 WW; bouw bedrijfswoning en bedrijfsruimte op het perceel Rijperweg
120a te Middenbeemster
Het college besluit tot weigering van verklaringen van geen bezwaar; bouw bedrijfswoning en bedrijfsruimte op perceel Rijperweg
120a te Middenbeemster.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


7 Werkprogramma 1999 en jaarverslag 1998 Procesmanagement Haarlemmermeer
Het college besluit:


1. In te stemmen met het werkprogramma 1999 van het Procesmanagement Haarlemmermeer.

2. Het werkprogramma en het jaarverslag ter kennis name te sturen naar de statencommissie ROBOCOP.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


8 Benoeming leden Commissie Beleidsevaluatie Het college besluit de statenvoordracht behelzende de benoeming van de leden voor de Commissie Beleidsevaluatie vast te stellen.

IInlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook