Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 7 september 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit

1.

Ontwerpstatenvoordracht FINH-project PEN-eiland

Het college besluit:

* De ontwerpstatenvoordracht inzake het verstrekken van f.1,81 miljoen ten laste van het FINH voor het inrichten van het PEN-eiland en omgeving voorlopig vast te stellen
* De ontwerpstatenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissies voor Milieu, Water en Groen op 23 september 1999 en FSBA op 13 oktober 1999 en te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 8 november 1999.

* Uit het Fonds Openluchtrecreatie een bedrag van f.49.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de aanleg van een fietspad over het PEN-eiland, als onderdeel van de fietsroute tussen Amsterdam en Muiden.


2.

Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur op 9 september 1999

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen.


3.

Verstrekken subsidie zomerveer Almere-Huizen voor 1998

Het college besluit:

* Het college besluit aan Aquanet een subsidie te verstrekken van f.25.000,- in de kosten van exploitatie van een zomerveer tussen Almere Haven en Huizen in de periode van 4 juli 1998 tot en met 30 augustus 1998.


4.

Verlenen subsidie zomerveer Almere-Huizen voor 1999

Het college besluit:

* Aan Aquanet een subsidie te verstrekken van f.25.000,- in de kosten van exploitatie van een zomerveer tussen Almere Haven en Huizen in de periode van 3 juli 1999 tot en met 29 augustus 1999.


5.

Beantwoording schriftelijke vragen statenlid J.Th.G. van der Wardt inzake rol provincie bij railvervoer
Het college stelt, behoudens wijzigingen, de antwoorden vast..


6.

Informatie en eerste oriënterende gedachtewisseling aan de hand van het (ambtelijk) concept Ruraal Ontwikkelingsplan Noord-Holland

Het college besluit:

* Kennis te nemen van het eerste (ruwe) concept van het ruraal OntwikkelingsPlan Noord-Holland.

* Het concept ROP-Noord-Holland in de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa op 8 september aan de orde te hebben als informatie en eerste oriÎnterende gedachtewisseling.
* Zich positief uit te spreken over het voornemen om dit plan te benutten voor provinciaal gebruik, voor de inbreng in ROP-West verband, en om geen afzonderlijk plan in Brussel in te leveren.
* Te zijner tijd over het Noord-Hollandse ROP te besluiten en kennis te nemen van ROP-West.

* Begin oktober deze zaak nader onder ogen te zien, met medeneming van de resultaten van het overleg dat binnenkort met de minister van LNV plaatsvindt.


7.

SPECTRE-project, Interreg IIc, North Western Metropolitan Area (NWMA)

Het college besluit ermee in te stemmen als leadpartner deel te nemen aan het SPECTRE-project.


8.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden Ph.G.de Lange en P.J.Bruystens (AOV/OU55+)inzake de financiele bijdrage aan de Japanse Kersentuin
Het college stelt de antwoorden, behoudens wijzigingen, vast.


9.

Kwaliteitsverbetering toerisme BES-gemeenten als INTERREG-project

Het college besluit:

* Kennis te nemen van de projectvoorstellen van de gemeente Bergen, Egmond en Schoorl ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het toerisme en in principe in te stemmen met de doelstelling om de rumtelijke kwaliteit en bruikbaarheid te verbeteren. Verbetering wordt beoogd door een samenhangende ontwikkeling met behoud en versterking van de eigen identiteit van de afzonderlijke dorpskernen met naast aandacht voor toerisme ook voor mobiliteit, cultuur(historie), natuur en kwaliteit van de leefomgeving;
* een financiÎle bijdrage te verlenen voor de helft van de kosten voor het opstellen van een kwaliteitsverbeteringsplan voor Bergen aan Zee en structuurvisies voor Schoorl en Egmond aan Zee tot een maximum van in totaal É 259.264,ó;

* het kwaliteitsverbeteringsproject BES-gebied aan te melden als project in het kader van ìQuality Enhancement of coastal townsî en daarbij aan te geven dat Noord-Holland bereid is als lead-partner op te treden voor subsidie voor het interreg programma voor het Noord West Metropolitaan Gebied (NWMA). In het verlengde hiervan het secretariaat NWMA Interreg IIC middels inliggende brief op de hoogte te stellen;

* voor de vanuit de EU vereiste co-financiering van dit project het hierboven genoemde bedrag te gebruiken samen met een gelijke bijdrage van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl;
* de potentiÎle partners in Groot-BrittaniÎ en BelgiÎ en de gemeente Bergen, Egmond en Schoorl te verzoeken hun deelname aan het project te bevestigen via een zogenaamde letter of intent;
* te onderzoeken welke van de voorgestelde projecten van de gemeente Bergen, Schoorl en Egmond verder nog in aanmerking kunnen komen voor regulier subsidies als GDU en welke projecten kunnen worden opgenomen in programmaís als het IVP, ROP of het FINH-investeringsprogramma;


10.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden P.J.Bruystens en Ph.G.de Lange (AOV/OU55+) inzake baggerdepot IJmeer Het college stelt de antwoorden, behoudens wijzigingen, vast.


11.

Verlenging gemeenschappelijke regeling inzake de versterking van de bestuurlijke positie van Amsterdam

Het college besluit:

* in te stemmen met het intrekken van de gemeenschappelijke regeling inzake de versterking van de bestuurlijke positie van de gemeente Amsterdam, aangegaan op november 1995 en gewijzigd bij besluit van
29 maart 1999;

* vast te stellen de gemeenschappelijke regeling inzake de versterking van de bestuurlijke positie van de gemeente Amsterdam, zoals verwoord in bijgaande voordracht aan Provinciale Staten;
* de ontwerpvoordracht voor Provinciale Staten voorlopig vast te stellen, inhoudende een voorstel tot intrekking van de huidige gemeenschappelijke regeling inzake de versterking van de bestuurlijke positie van Amsterdam en vaststelling van de nieuwe regeling, conform bijgaand tekstvoorstel, een en ander voor de Provinciale Staten betreffende bevoegdheden;
* de voordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 8 november
1999;

* de voordracht om advies voor te leggen aan de PS-commissie ROB in hun vergadering van 22 september as.


12.

Overdracht milieutaken aan Amsterdam

Het college besluit:

* Het "ontwerpbesluit delegatie milieutaken", dat er toe strekt de beovegdheden t.a.v. vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer en tot het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder per 1-1-2000 aan B&W van Amsterdam te delegeren, voorlopig vast te stellen.

* Voor de uitvoering van het delegatiebesluit jaarlijks een bedrag van ca. f.1,1 miljoen ter beschikking van B&W van Amsterdam te stellen.

* De ontwerpvoordracht voor PS, inhoudende een voorstel tot instemming met het delegatiebesluit, vast te stellen.
* De statenvoordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 8 november 1999.

* De statencommissie MW&G over het ontwerpdelegatiebesluit en de ontwerpvoordracht om advies te vragen in hun vergadering van 23 september 1999.


13.

ELM
Provinciaal Afvalstoffenfonds; Uitvoeringsprogramma 1999-2003

Het college besluit:

* akkoord te gaan met het verslag van het programmajaar Provinciaal Afvalstoffenfonds (PAF) 1998

* kennis te nemen van de claims op het PAF en van de projecten in
1999

* in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma PAF 1999-2003 en de daarin op basis van het collegeprogramma gepresenteerde opschaling naar grotere innovatieve milieuprojecten

* na positief advies van de Statencommissie Milieu, Water en Groen de conceptstatenvoordracht te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten


14.

Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid M.Graatsma inzake vossenjacht
Het college stelt de antwoorden vast.


15.

FINH-bijdrage stedelijk museum Alkmaar

Het college besluit:

* De conceptstatenvoordracht en het daarbij behorende ontwerpbesluit in beginsel vast te stellen.

* Aan Provinciale Staten voor te stellen:
* a. het beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal f 3 miljoen aan de gemeente Alkmaar voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum Alkmaar;

* b. de onder punt 2a genoemde bijdrage, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, ten laste brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland;

* c. het onder punt 2a genoemde bedrag te verstrekken op basis van het door de gemeenteraad van Alkmaar op 25 maart 1999 genomen raadbesluit met betrekking het het project Canadaplein;
* d. Gedeputeerde Staten te machtigen het onder punt 2A genoemde bedrag onder nader te stellen voorwaarden ter beschikking te stellen aan de gemeente Alkmaar;

* De conceptstatenvoordracht en het ontwerp-besluit op 15 september voor te leggen aan de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur en op oktober 1999 aan de statencommissie voor Financiën, Strategie en Bedrijven;

* Bij positief advies van deze commissies de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit in november 1999 aan Provinciale Staten van Noord-Holland voor te leggen.


16.

Egalisatiereserve algemene dekkingsmiddelen Het college besluit de ontwerpstatenvoordracht inzake de Egalisatiereserve algemene dekkingsmiddelen met bijbehorend ontwerpbesluit vast te stellen.


17.

Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995; het brengen van de Burgemeester Visserbrug te Den Helder onder werking van de verordening

Het college besluit de Burgemeester Visserbrug, gelegen over de invaart van de Spoorweghaven te Den Helder, onder de werking van de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 te brengen.


18.

Implementatie sorteerbeleid bouw- en sloopafval Het college besluit om niet langer elk Noord-Hollands afvalsorteerbedrijf afzonderlijk te verplichten om alle herbruikbare delen uit het bouw- en sloopafval te halen, maar die verplichting neer te leggen bij de afvalsorteerbranche als geheel.


19.

Voortgangsrapportage Technologieprogramma 1998

Het college besluit:

* kennis te nemen van de voortgangsrapportage Technologieprogramma
1998;

* de rapportage ter kennisname aan de Commissie ELE te sturen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten:

over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 3, 4, 5
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 16
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 11
S.Raben tel. (023) 514 40 07 2, 15
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook