Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 9 oktober 2001

1. Ontwerp-Najaarsbericht 2001

2. Richtlijnen MER Strategienota Noord-Holland-Zuid
3. Conceptprogramma effectiviteitonderzoeken 2002 van de commissie beleidsevaluatie

4. Herpositionering afdeling ELM

5. Lange termijnagenda Provinciale Staten

6. RWB Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
7. Golfterreinen in Noord-Holland

8. Verslag monitoring art.19 lid 2 WRO, tweede kwartaal 2001
9. Uitvoering Subsidieregeling kleine landschaps-elementen 2001
10. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid ROV -Noord-Holland,verlenging decentralisatie verkeersveiligheidsbeleid

11. Beschikking op bezwaarschrift WLTO namens Firma J.H. Verbeek&Zn.
12. Benoeming bestuurslid Stichting Provinciale Atlas. Ontwerp-Najaarsbericht 2001

1. het ontwerp-Najaarsbericht 2001 vast te stellen
2. het ontwerp-Najaarsbericht, na verwerking van de besluitvorming door het college, ten behoeve van de advisering door de PS commissies in de periode 20- 31 oktober, toe te zenden aan de leden van Provinciale Staten

3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om de adviezen van de PS vakcommissies over de voorstellen in het Najaarsbericht te verwerken.
Richtlijnen MER Strategienota Noord-Holland-Zuid
* De richtlijnen voor het milieueffectrapport Strategienota voor het streekplan Noord-Holland-Zuid in concept vast te stellen;
* Over de concept-richtlijnen advies in te winnen van de Statencommissie MWE;

* De GS-cie MWGE te machtigen, bij positieve advisering door de statencie. MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen Conceptprogramma effectiviteitonderzoeken 2002 van de commissie beleidsevaluatie
Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het vaststellen door provinciale staten van het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma effectiviteitonderzoeken 2002 te agenderen voor de statenvergadering van 5 november 2001;
Herpositionering afdeling ELM

1. in te stemmen met de herpositionering van de afdeling Economische Zaken, Landbouw en Milieu (ELM)

2. hiertoe de huidige bureaus Strategie en Beleidsontwikkeling (SBO), Afvalstoffen, Technologie en Innovatie (ATI), Economische Zaken (EZ), Landbouw en Energie(LE) én Lucht- en Zeehavenregio's (LZR) van deze afdeling op te heffen;

3. binnen de afdeling ELM een bureau Economische Zaken en Landbouw, een bureau Milieu en een Bedrijfsbureau in te richten en de vernieuwde afdeling ELM daarmee dus uit drie bureaus te laten bestaan;

4. de Ondernemingsraad over dit (voorgenomen) besluit advies te vragen, en:

5. na de definitieve besluitvorming de commissie OOPO hierover te informeren.
Lange termijnagenda Provinciale Staten

Het college besluit de langetermijnagenda vast te stellen.


6.

RWB


* Bouw supermarkt met parkeergarage en 11 woningen aan de Neuweg (locatie Zuiderkerk) te gemeente Hilversum.
* Verbouw/uitbreiden kantoren, twee woningen en opslag, locatie Jansstraat 1, 3 en 5 te Haarlem

* Verbouw stolpschuur t.b.v. vestiging Observatie post te gemeente Opmeer

* Oprichten 16 jongerenwoningen op de hoek Vezetlaan/ Jan van der Bentstraat te Schagen

* Bouw van 2 eensgezinswoningen op de locatie Plaggenweg 24 te Bussum
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Nieuw besluit voor deel van het bestemmingsplan Sijbekarspel/Benningbroek, gemeente Noorder-Koggenland.

Golfterreinen in Noord-Holland

* in principe in te stemmen met de beleidsnotitie over de planologische afweging en inpassing van golfterreinen in
* deze beleidsnotitie voor advies te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Statencommissie ROB

* de beleidsnotitie vervolgens op te nemen in de Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid
Verslag monitoring art.19 lid 2 WRO, tweede kwartaal 2001
* het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening in het tweede kwartaal van 2001 vast te stellen en te doen verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in Noord-Holland, alsmede aan de IRO en de VNHG,

* aan de gemeenten en stadsdelen waarvan tot nu toe slechts een maal een reactie is gekregen in het kader van de monitoring, te doen berichten dat deze op de nominatie staan uitgesloten te worden van toepassing van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Uitvoering Subsidieregeling kleine landschaps-elementen 2001
* het bestuur van de stichting Landschapsbeheer Noord-Holland te machtigen om uitvoering te geven aan de Subsidieregeling kleine landschapselementen 2001

* gemandateerde de bevoegdheid te geven om ondermandaat te verlenen aan de algemeen coördinator van haar stichting
* het mandaatbesluit te sturen aan gemandateerde
* het mandaatbesluit, na instemming van gemandateerde, bekend te maken.
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid ROV -Noord-Holland,verlenging decentralisatie verkeersveiligheidsbeleid

Het college besluit:

De statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit en toelichting inzake verlenging decentralisatie verkeersveiligheidsbeleid conform de regeling in de , enigszins gewijzigde , Verordening ROV-NH in principe vast te stellen en deze stukken ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissies voor wegen, verkeer & vervoer en voor Ruimtelijke Ordening & Bestuur

11.

Beschikking op bezwaarschrift WLTO namens Firma J.H. Verbeek&Zn.

Het college besluit:

1. conform het HAC-advies het bezwaar ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking, inhoudende het niet verlenen van een subsidie aan glastuinbouwer Verbeek te Aalsmeer, te handhaven;
2. de heroverwegingsbeschikking bij inliggende brief te zenden aan WLTO Advies, als vertegenwoordiger van fa J.H. Verbeek & Zn.

12.

Benoeming bestuurslid Stichting Provinciale Atlas
* kennis te nemen van het feit dat de heer R.J. de Wit per 1 januari 2002 aftreedt als voorzitter van de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland;

* mevrouw I. Günther te benoemen als bestuurslid van de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland en haar hierover schriftelijk te berichten;

* kennis te nemen van het feit dat het bestuur van de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland, conform artikel 7 van de statuten, mevrouw I. Günther uit haar midden kiest als voorzitter. D.Berger tel. 06.183.000.64
1, 3
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 10 P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 5 M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4 L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 11 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7, 8 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 12 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 9

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook