Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 18 september 2001

1. Vergadering IPO-adviescommissie ZWS op 20 september 2001
2. Vaststelling advies op het rapport Vernieuwing provinciale democratie van de commissie Bleker

3. Instemming gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen
4. Organisatie waterbeheer NH-Zuid/ZH-Noord
5. Stofhinder in de IJmond

6. Europese agenda Huis van de Nederlandse provincies 2001
7. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
8. Streekplanafwijking De President

9. Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. weigering verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg, naast nr.1466

10. Projecten "Op de burger betrokken"

11. Aanpassing subsidieplafonds openluchtrecreatie 2001
12. Tussentijdse Rapportage Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten
13. Noord-Hollandse Burgermonitor
Vergadering IPO-adviescommissie ZWS op 20 september 2001 de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken van 20 september 2001
Vaststelling advies op het rapport Vernieuwing provinciale democratie van de commissie Bleker
Het college besluit:

1. in te stemmen met het voorgelegde advies op het rapport Vernieuwing provinciale democratie van de commissie Bleker (met wijzigingen);

2. het advies aan de leden van PS te zenden ter bespreking in de vergadering van 8 oktober 2001, onder de mededeling dat de fractievoorzitters in hun vergadering van 24 september 2001 een eerste bespreking aan het Rapport Bleker en het advies wijden, en dat het verslag van deze bespreking aan de Statenleden zal worden gezonden;

3. dat het lid van het Algemeen Bestuur van het IPO uit Noord-Holland in de IPO-AB-vergadering van 26 september 2001 het GS-standpunt inbrengt en toezegt dat na de vergadering van PS van 8 oktober 2001 nader bericht over de standpunt-bepaling van PS volgt aan het IPO en de provinciebesturen.

Instemming gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerp gemeenschappelijke regeling van a. recreatieschap Spaarnwoude
b. recreatieschap Geestmerambacht
c. Landschap Waterland
d. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer e. Groengebied Amstelland
f. Recreatieschap het Twiske

2. in te stemmen met de voordracht Aanpassing gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen

3. deze voordracht ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie OOPO

4. na positief advies van de statencommissie OOPO de voordracht ter instemming voor te leggen aan Provinciale Staten
5. na instemming van Provinciale Staten de besturen van de bovenvermelde recreatieschappen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
Organisatie waterbeheer NH-Zuid/ZH-Noord
Het college besluit;

1. Opnieuw te bevestigen bij het college van G.S.van Zuid-Holland dat in beginsel kan worden ingestemd met hun beleidsvisie over de vorming van een all-in waterschap in het gebied van Rijnland dat verantwoordelijk is voor de zorg voor de waterkering, het integraal watersysteembeheer en de zorgplicht voor het zuiveringsbeheer;

2. een brief te schrijven aan het dagelijks bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer waarin in beginsel het standpunt wordt ingenomen, dat in het zuiden van de provincie tenminste op de schaal van het huidige beheersgebied van Rijnland een all-in waterschap zou moeten worden gevormd, belast met integraal watersysteembeheer, de zorg voor (primaire) waterkeringen en de zorgplicht voor de waterzuivering en waarin voorts ter bespreking van dit beginselstandpunt het waterschapsbestuur wordt uitgenodigd voor een hernieuwd bestuurlijk overleg als bedoeld in artikel 3 van de Waterschapswet (2 oktober 2001);

3. als leden van de provinciale delegatie voor bedoeld overleg aan te wijzen de gedeputeerden Meijdam, Wildekamp en Verburg;
4. afschrift van de brief aan het dagelijks bestuur van Groot-Haarlemmermeer te zenden aan G.S. van Zuid-Holland en aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland

Stofhinder in de IJmond
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de stofhinder in de IJmond;

2. Kennis te nemen van de resultaten van een enquête (Telefonisch Leefsituatie Onderzoek) naar de stofhinder in de IJmond;
3. In te stemmen met de uitwerking van de aanbevelingen van de studies in de lopende trajecten Bedrijfsmilieuplan van Corus, provinciale revisievergunning Wet milieubeheer voor Corus en provinciaal milieubeleidsplan;

4. De resultaten ter kennisname te brengen van de commissie MWG.

Europese agenda Huis van de Nederlandse provincies 2001 Het college besluit:

1. de Europese Agenda Huis van de Nederlandse provincies vast te stellen;

2. de heer J.H.J. Verburg te machtigen om tijdens de bestuursvergadering de Europese agenda, gehoord de besluiten van alle provincies, te accorderen;

3. de Europese Agenda ter kennisname toezenden aan de statencommissie Economie, Landbouw en Europa.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand aan de Hoeksteen 157, gemeente Haarlemmermeer

* Verbouw voormalige jeugdkapel aan de Meentweg 54 tot woning, gemeente Bussum

* Veranderen van perceel Prinseneiland 53-57 tot 7 woningen, bedrijfsruimte en 4 parkeerplaatsen, gemeente Amsterdam
* Aanleg van 29 parkeerplaatsen tussen Schaperstraat 1 en 5 te Bovenkarspel, gemeente Stedebroec

* Bouw van een woning aan de IJweg tussen nrs. 1644 en 1656 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een bedrijfsruimte (uitbreiding) aan de Randweg 155, gemeente Uithoorn

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Landelijk gebied Enkhuizen, gemeente Enkhuizen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Bedrijventerrein Overdie, gemeente Alkmaar Streekplanafwijking
De President

Het college besluit:

Het preadvies m.b.t. instemming met de streekplanafwijking voor de eerste fase van het bedrijventerrein De President voor regionale en Schipholgebonden bedrijven vast te stellen voor de statencommissie ruimtelijke ordening en bestuur van 11 oktober 2001. Gedeputeerde Wildekamp is het niet eens met het besluit ook regionale bedrijven toe te laten die niet Schipholgebonden zijn. Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. weigering verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg, naast nr.1466..
Het college besluit:
met betrekking tot de op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediende bezwaren tegen de weigering van verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 WRO en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de IJweg, naast nr. 1466 te Nieuw-Vennep, ten name van R. Kant:
* bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen;
* de bezwaren - anders dan de Hoor-en Adviescommissie heeft geadviseerd ongegrond te verklaren;

* een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, bezwaarden en de Hoor- en Adviescommissie.
Projecten "Op de burger betrokken"
Het college besluit kennis te nemen van de memo inzake de stand van zaken projecten "Op de burger betrokken".
Aanpassing subsidieplafonds openluchtrecreatie 2001
1. de subsidieplafonds van de beleidsonderdelen in het Fonds Openluchtrecreatie voor de rest van het jaar 2001 aan te passen overeenkomstig vermeld in deze Nota voor GS.
2. De statencie OOPO hierover om advies te vragen
3. Bij een positief advies van de statencie OOPO de subsidieplafonds dienovereenkomstig aan te passen en te publiceren in het Provinciaal Blad.
Tussentijdse Rapportage Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de tussenrapportage van arbeidsmarktprojecten over het eerste halfjaar 2001;

2. Deze tussenrapportage ter kennisname voor te leggen aan de statencommissies OOPO en FSB.

Noord-Hollandse Burgermonitor
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken wat betreft de Noord-Hollandse Burgermonitor (waarvan GS opdrachtgever is), de voorlopige uitkomsten van de telefonische enquête en de verslagen van de focusgroepen.
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 10, 13 P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18
3, 11, 12
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 6 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8, 9 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 3 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook