Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 25 september 2001

1. Concept statenvoordracht inzake regionale televisie 2002 t/m 2006
2. Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2001-2005

3. Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2002-2006
4. Vergadering Algemeen Bestuur IPO op 26 september 2001
5. Voorlopig standpunt Gedeputeerde Staten over de reacties op de ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord
6. Statenvoordracht Ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005

7. Ambulancezorg

8. Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland
9. Deelverordening amateur jeugdtheater Noord-Holland 2001
10. Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002

11. Het project De Vlecht en hoe nu verder

12. Tarieven nazorgheffing 2002, begroting 2002 "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland" en de overeenkomst over de nazorg met Amsterdam

13. Voordracht aan PS inzake nieuwe deelverordening bijzondere onderwijsprojecten

14. Standpuntbepaling met betrekking tot indeling gemeente Haarlemmermeer in hulpverleningsregio's

15. Wijzigingsvoorstellen dienstregeling streekvervoer concessiegebied Haarlem/IJmond

16. Parkeren op de voormalige vuilstort aan de Zeeweg te Bloemendaal
17. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
18. Onthouding van goedkeuring BP "Spoorlaan Zuid" , gemeente Haarlemmermeer

19. Aanvraag hogere waarden Wet geluidhinder Bloemendaal
20. Schadeclaim Movies Amsterdam/Haarlemmerplein
21. Stand van zaken invoering euro per 15 september 2001
22. Ondersteuning project Revalidatiecentrum ouderen Uitenhage, Zuid-Afrika

23. Ondersteuning Huisvestingsproject Haven Hills South, East London, Zuid-Afrika: elektrificatie van woningen

24. Ondersteuning project Stichting Tamara: bestrijding ondervoeding bij kinderen

25. Ondersteuning Huisvestingsproject township Sakubva, Mutare, Zimbabwe

26. Statenvoordracht aanpassing Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998

27. Cultuurhistorische Waardenkaart West-Friesland
28. Heroverweging inzake dwangsom Corus Staal BV
29. Heroverwegingsbesluit Awb (gedoogbesluit Dura Vermeer)
30. Beheer en onderhoud Zuidtangent, Gewijzigde versie
31. Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002
Concept statenvoordracht inzake regionale televisie 2002 t/m 2006 Het college besluit:


1. de conceptstatenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit inzake regionale televisie in Noord-Holland 2002-2006 voorlopig vast te stellen, inhoudende de volgende voorstellen:
- a. onder voorbehoud van volledige financiering via het Provinciefonds door de Staatssecretaris van OC en W (en in 2002 mede uit de mediabegroting van OC en W), onder voorbehoud van goedkeuring door deze Staatssecretaris en door het Commissariaat voor de Media en onder voorbehoud van de tussentijdse verlenging van de representativiteitsverklaring door de staten in principe een budgetsubsidie van f50.760.000,- (prijspeil 2001) voor de periode 2002 t/m 2006 te verlenen aan de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland, ter invulling van de functie publieke regionale televisie in Noord-Holland in genoemde periode;
- b. Gedeputeerde Staten te machtigen voor uitvoering van het bovenstaande zorg te dragen en hiertoe o.a. de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden in overleg met de Staatssecretaris van OC en W te bepalen;

- c. de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH) als zendgemachtigde voor publieke regionale televisie in Noord-Holland op te dragen, conform de bij dit voorstel behorende voordracht, om in gezamenlijke overeenstemming met Salto/AT5 vóór 1 december 2001 een Business Plan 2002-2006 voor een integraal samenwerkingsmodel te formuleren, dat eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeente Amsterdam, Salto en ons College, en daarna aan de Staatssecretaris van OC en W en het Commissariaat voor de Media;
- d. indien SRONH en Salto/AT5 geen overeenstemming kunnen bereiken over een integraal samenwerkingsmodel, of indien goedkeuring van één der partijen, zoals genoemd onder voorstel c, uitblijft, de SRONH op te dragen om in gezamenlijke overeenstemming met Salto/AT5 een Business Plan 2002-2006 voor een samenwerkingsmodel in de vorm van een gewijzigd editiestelsel, conform de bij dit voorstel behorende voordracht, te formuleren dat eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan ons College, en daarna aan de Staatssecretaris van OC en W en het Commissariaat voor de Media;

- e. indien SRONH en AT5 geen overeenstemming kunnen bereiken over een samenwerkingsmodel in de vorm van een editiestelsel of indien de goedkeuring van één der partijen, zoals genoemd onder voorstel c, uitblijft, de SRONH op te dragen een Business Plan 2002-2006 te formuleren voor een regionale televisie met een in principe gescheiden relatie met AT5, conform de bij dit voorstel behorende voordracht, en dit eerst ter goedkeuring voor te leggen aan ons College en daarna aan de Staatssecretaris van OC en W en het Commissariaat voor de Media.

2. De conceptstatenvoordracht en ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur (vergadering van 10 oktober 2001).

Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2001-20051. Kennis te nemen van de managementrapportage PMI 2001-2005 van 1 januari tot 1 juli 2001;

2. Provinciale Staten voor te stellen de volgende kredieten te verlenen als uitvloeisel van de actualisering:


* Project N201-plus f 5.800.000,-

* N201/Leendersbos en N201/ Van Heuven Goedhartlaan, gemeente Haarlemmermeer (aanpassen krediet) 5.000.000,-
* Wegvak N231/Mijnsherenweg/Bachlaan, gemeente Aalsmeer (aanpassen krediet) 1.100.000,-

* Kruispunt N231/Lakenblekerstraat, gemeente Aalsmeer 2.200.000,-
* Duurzaam Veilig' maken wegvak tussen de nieuwe rotondes en aansluiting in de N249, gemeente Anna Paulowna 600.000,-
3. Provinciale Staten voor te stellen de volgende bijdrage uit het Provinciaal Mobiliteitsfonds (PMF) te verlenen:
* Externe studiekosten projecten in de studiefase van het PMI
(verhoging) f150.000,-

4. Daartoe de ontwerp-Voordracht "Actualisering PMI 2001-2005" voorlopig vast te stellen;

5. De portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken na verwerking van het advies van de Statencommissie en deze voor te leggen aan Provinciale Staten in samenhang met de behandeling van het Najaarsbericht 2001 in november a.s.;
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2002-2006

1. Provinciale Staten voor te stellen de projectenlijsten van de studiefase, de planfase en de realisatiefase (de in uitvoering te nemen projecten) van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) vast te stellen;

2. Ten behoeve van de uitvoering van het PMI Provinciale Staten voor te stellen de volgende kredieten te verlenen: a. Voorbereidingskosten/ projectorganisatie N201-Plus euro
1.550. 000,-
b. Grondverwerving project N201-Plus 15.900.000,- c. Bijdrage Prins Clausbrug, gemeente Zaanstad 567.225,- en de volgende bijdragen uit het Provinciaal Mobiliteitsfonds (PMF) ter beschikking te stellen:
d. Externe projectkosten studiefase PMI euro 230.000,- e. Bijdrage aan de aanleg van de Beech Avenue 775.000,- f. Provinciale bijdrage Light Rail-proef Haarlem-Zandvoort
1.316.000,-

3. De uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het daarvoor bestemde budget voor de provinciale infrastructuur, met uitzondering van de bijdragen genoemd onder d, e en f die ten laste komen van het PMF;.

4. Daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2002-2006 voorlopig vast te stellen en deze voor advies voor te leggen aan de statencommissie WVV;

5. De portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken na verwerking van het advies van de Statencommissie en deze te agenderen bij de begrotingsbehandeling 2002 in november a.s.

Vergadering Algemeen Bestuur IPO op 26 september 2001

Het college neemt standpunten in over de voorstellen. Voorlopig standpunt Gedeputeerde Staten over de reacties op de ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord
1. Kennis te nemen van het voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten over de reacties op het ontwerp van de partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord;

2. Over het voorlopig standpunt de Provinciale Planologische Commissie en de statencommissie ROB te raadplegen;
3. Het voorlopig standpunt toe te zenden aan degenen die op de ontwerp partiële herziening hebben gereageerd ten behoeve van een gelijktijdig in de vergadering van de statencommissie ROB te houden hoorzitting en beraadslaging;
Statenvoordracht Ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005

Het college besluit:

a. de Inspraaknota provinciaal Beleidsplan jeugdzorg 2002 tot en met 2005 vast te stellen;
b. in te stemmen met het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005, inclusief de ontwerp-Voordracht en het ontwerp-besluit, waarin is aangegeven hoe de middelen voor de uitvoerders en samenwerkingsverbanden op het gebied van de jeugdhulpverlening worden ingezet, en
in dit kader te besluiten:


1. Van de door de rijksoverheid ter beschikking te stellen intensiveringsmiddelen van euro 589.914 (f 1,3 miljoen) voor 2002 in het ontwerp-Beleidsplan een bedrag van euro136.134 (f 300.000) in te zetten voor een gezamenlijk project van de drie Bureaus Jeugdzorg ter verbetering van de zorgtoewijzing en registratie bij de drie Bureaus Jeugdzorg, euro 79.412 (f 175.000) beschikbaar te stellen aan het AMK Alkmaar en een bedrag van euro 317.646 (f 700.000) te verdelen over de drie Bureaus Jeugdzorg volgens de ook voorafgaande jaren gehanteerde sleutel;

2. In 2002 incidenteel uit de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening een bedrag van euro 632.400 (f 1.393.600) te bestemmen voor: onderzoek naar een nieuwe
financieringssystematiek euro 45.378 (f 100.000), voorbereiding van één provinciaal Bureau Jeugdzorg euro 204.201 (f 450.000), versterking van het proces ter modularisering van de zorg euro 102.100 (f 225.000), deeltraject vraagverduidelijking euro 68.100 (f 150.000) en euro 214.100 (f 471.814) voor de dekking van (het tekort op) de structurele uitgaven in 2002;

3. Om de relatieve achterstand van de regio Noord-Holland Noord ten aanzien van de beschikbaarheid van geïndiceerde jeugdhulpverlening aan jongeren en het gezin waarin ze opgroeien te verminderen wordt voorgesteld om euro 90.756 (f 200.000) structureel toe te voegen aan het budget van Kardeel voor een intensief ambulant aanbod en euro 262.176 (f 577.762) structureel aan het budget van Vlotbrug voor hulpaanbod aan oudere jeugd.

4. Een bedrag van euro 136.134 (f 300.000) in te zetten om het werk van het Jongeren Opvangcentrum Hoorn (JOCH) te incorporeren in dat van Stichting Vlotburg en dit alleen te doen als de gemeente Hoorn besluit tot 2005 de overige gelden die voor dat werk nodig zijn bij te dragen;

5. Een budget van euro127.058 (f 280.000) voor het jaar 2002 bij Het Spalier te bestemmen als (boven)regionaal flexbudget;
6. De subsidiëring van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ) voort te zetten;

7. Per 1 januari 2003 één provinciaal Bureau Jeugdzorg te subsidiëren en de subsidierelatie met de drie regionale Bureaus Jeugdzorg en het AMK Alkmaar (Stichting Ambulante Zorg) op 31 december 2002 te beëindigen;

8. Aan provinciale staten voor te stellen om a. de uitvoering van het implementatieplan op grond van artikel 160 Provinciewet over te laten aan gedeputeerde staten, met als voorwaarde dat de middelen hiervoor gereserveerd in het plan niet mogen worden overschreden.
b. onder uitvoering mede te verstaan


1. het voeren van onderhandelingen met het rijk over de uitvoering van het implementatieplan

2. het maken van afspraken met het Rijk over de uitvoering van het implementatieplan, bijvoorbeeld het sluiten van een convenant. Indien het Rijk extra gelden ter beschikking stelt in het kader van het Implementatieplan dan mag GS daarover beschikken.


9. Aan provinciale staten voor te stellen op grond van artikel 152 van de provinciewet besluitvorming aan het college van gedeputeerde staten te delegeren met betrekking tot het verdelen en beschikbaar stellen van de middelen 2002 geraamd op de stelpost accommodaties, het budget gemoeid met de ombouw van twee gezinshuizen van OC 't Gooi en de inzet van middelen voor onvoorziene uitgaven en calamiteiten tot een maximumbedrag van euro 226.890 (f 500.000) uit de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening;

10. Aan provinciale staten voor te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te delegeren dat de gedeputeerde Jeugdzorg de bevoegdheid verkrijgt om gedurende de duur van het plan wijzigingen aan te brengen aan het plan mits de wijzigingen van eenvoudige aard zijn en de financiële gevolgen gering zijn en het totale budget niet wordt overschreden.

c. De Inspraaknota, het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005, de ontwerp Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 10 oktober 2001;
d. Bij positief advies van de commissie en/of kleine wijzigingen de portefeuillehouder Zorg te machtigen het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005 samen met de Statenvoordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en voor te leggen aan provinciale staten in zijn vergadering van 10 december 2001.

7.

Ambulancezorg.

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de uitkomst van het overleg op 13 september 2001 over de ambulancezorg tussen minister Borst en de Vaste Kamercommissie van VWS.

2. In afwachting van voldoende helderheid over de richting van de toekomstige besturingssystematiek voor de ambulancezorg geen nieuwe initiatieven te nemen ter uitvoering van de Nota Ambulancezorg Noord-Holland 2001-2004, maar wel de uitvoering van de huidige wettelijke taken op grond van de Wet ambulancevervoer voort te zetten.

3. Het besluit ter kennisneming te agenderen voor de vergadering van de Statencommissie van Zorg, Welzijn en Cultuur op
10 oktober 2001.8.


Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland

Het college besluit:


1. De deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland vast te stellen, inhoudende:

* het invoeren van een tender voor activiteiten, gericht op bovenlokale sociale vraagstukken in twee tranches;
* de ingediende aanvragen die voldoen aan de indieningscriteria op een prioriteitenlijst te rangschikken op basis van de in de deelverordening genoemde factoren;

* de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) advies te vragen over de prioriteitenlijst voorafgaand aan de toekenning van projectsubsidies.


2. De onder 1 bedoelde deelverordening voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in zijn vergadering van 10 oktober 2001.

3. Bij positief advies van de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) de onder 1 bedoelde deelverordening door te geleiden naar Provinciale Staten.

4. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) na en op grond van besluitvorming te machtigen tot: a) het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in het onder 1. bedoelde document;
b) het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze deelverordening, waaronder het opstellen van een aanvraagformulier..


9.


Deelverordening amateur jeugdtheater Noord-Holland 2001

Het college besluit:


1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudend de Deelverordening amateur jeugdtheater Noord-Holland
2001in principe vast te stellen;

2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC;

3. de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen de eventuele opmerkingen van de statencommissie ZWC te verwerken in de voordracht en in het ontwerpbesluit en deze definitief vast te stellen;

4. het besluit tot vaststelling door provinciale staten te doen publiceren in het Provinciaal Blad.


10.


Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland
2002


Het college besluit:


1. de bijgaande PS-voordracht inzake de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002 en het daarbij behorende ontwerp-besluit in principe goed te keuren en deze om advies voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 10 oktober 2001;
2. binnen de beschikbare middelen van de containermotie 55-33 (FINH-middelen) is een bedrag van euro1.360.500,- (± f
3.000.000,-) bestemd voor mantelzorg, (zie GS van 3 april 2001 en het Voorjaarsbericht 2001). Dmv. Memorie van Antwoord PS bij de ontwerpbegroting 2002 voor te stellen het beoogde bedrag voor dit doel beschikbaar te stellen en bij het Voorjaarsbericht 2002 te verwerken in de begroting

3. bij positief advies van de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur de onder 1 bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit door te geleiden naar provinciale staten voor definitieve vaststelling;
4. de portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder 1 bedoelde documenten;
5. het subsidieplafond 2002 behorend bij de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002 vast te stellen op euro 453.000,- (± f 1.000.000,-);

6. na vaststelling door provinciale staten de Deelverordening en de daarbij behorende subsidieplafonds, inclusief de wijze van verdeling, bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad


11.

Het project De Vlecht en hoe nu verder

Het college besluit:

1. Dat de provincie doorgaat met het project De Vlecht, maar op een andere wijze ingekaderd, conform optie 3 van de GS nota;
2. Dat de provincie daarbij blijft samenwerken met LNV, RWS (Centraal en Directie Noord-Holland) en Natuurmonumenten, waarbij de gemeenten betrokken zullen worden;

3. Dat gedeputeerde De Boer, als gebiedsgedeputeerde voor Zuid, project De Vlecht in zijn portefeuille krijgt.


12.

Tarieven nazorgheffing 2002, begroting 2002 "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland" en de overeenkomst over de nazorg met Amsterdam

Het college besluit:

1. in beginsel vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit met betrekking tot de tarieven nazorgheffing 2002, de begroting 2002 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland" , alsmede de overeenkomst over de nazorg met Amsterdam.

2. de ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie voor Milieu, Water en Groen;

3. bij positief advies door de statencommissie voor Financiën Strategie en Bedrijven, de ontwerpvoordracht door te geleiden naar PS.


13.

Voordracht aan PS inzake nieuwe deelverordening bijzondere onderwijsprojecten

Het college besluit:

1. De voordracht aan PS en het ontwerpbesluit in principe vast te stellen, inhoudende dat aan PS wordt voorgesteld een nieuwe deelverordening bijzondere onderwijsprojecten vast te stellen voor de jaren 2002 t/m 2006.

2. De voordracht met ontwerpbesluit ter advisering voor te leggen aan de Commissie voor Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie.


14.

Standpuntbepaling met betrekking tot indeling gemeente Haarlemmermeer in hulpverleningsregio's

1. in te stemmen met de wijziging van het voorlopig GS-standpunt om de gemeente Haarlemmermeer te voegen bij de politieregio Amsterdam-Amstelland.

2. op grond van het COT-rapport nu als definitief standpunt in te nemen om de status-quo te handhaven en te streven naar een interregionaal samenwerkingsverband voor de bestrijding van grote rampen.

3. het definitieve standpunt na behandeling in PS te melden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
15.

Wijzigingsvoorstellen dienstregeling streekvervoer concessiegebied Haarlem/IJmond

Het college besluit:

1. In te stemmen met de ingediende wijzigingsvoorstellen voor het streekvervoer van Connexxion in het concessiegebied Haarlem/IJmond per 13 januari 2002;

2. De wijzigingsvoorstellen voor Haarlem/Ijmond voor te leggen aan de Statencommissie WVV op 12 oktober a.s.;

3. Na behandeling van de voorstellen in de Statencommissie WVV de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken en er uitvoering aan te geven.


16.

Parkeren op de voormalige vuilstort aan de Zeeweg te Bloemendaal

Het college besluit het college van Bloemendaal te verzoeken met spoed een vergunning aan te vragen voor het gebruik van de voormalige vuilstort aan de Zeeweg te Bloemendaal aan Zee als parkeerterrein in noodsituaties en tevens alle medewerking te verlenen aan het oplossen van de verkeersoverlast in Bloemendaal aan Zee en Zandvoort op zomerse hoogtijdagen.


17.

* Bouw van een woning aan de Nieuwemeerdijk 299 te Badhoevedorp,
* bouw van 20 woningen op de v.m. WNK-complex aan de Jan de Heemstraat, gemeente Alkmaar

* Uitbreiding van bedrijfsruimte aan de Kromme Spieringweg 244 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw- en woonrijp maken van het terrein dat is bestemd voor de bouw van De Klampschool en twee woningen te Bovenkarspel, gemeente Stede Broec

18.

Onthouding van goedkeuring BP "Spoorlaan Zuid" , gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan "Spoorlaan Zuid" van de gemeente Haarlemmermeer.


19.

Aanvraag hogere waarden Wet geluidhinder Bloemendaal

Het college besluit:

I. de gevraagde hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai ten behoeve van de panden
(t,b,v, bestemmingsplan Landelijk gebied 2000, gem.Bloemendaal):


1. Duinlustweg 4-8 51 dB(A)
2. Duinlustweg 26 52 dB(A)
3. Duinlustweg 40 55 dB(A)
4. Duinlustweg 42 54 dB(A)
5. Elswoutslaan 3 55 dB(A)
6. Elswoutslaan 12-14 51 dB(A)
7. Vogelenzangseweg bij nr.53 59 dB(A) (nieuwbouw)
8. Vogelenzangseweg 180 61 dB(A)
9. Zilkerduinweg 373 65 dB(A)
10. Zilkerduinweg 385 68 dB(A) te weigeren;

II. de hogere waarden vanwege spoorweglawaai ten behoeve van de panden:
Spoorweglawaai (t,b,v, bestemmingsplan Landelijk gebied 2000, gem.Bloemendaal):


11. 2e Leijweg 9 58 dB(A)
12. Manpadslaan 8 61 dB(A). te verlenen.

v


20.

Schadeclaim Movies Amsterdam/Haarlemmerplein

Het college besluit de hernieuwde schadeclaim van mr J.P.P. Latour, ingediend namens The Movies Holding BV en The Movies Restaurants BV, ingediend in reactie op de afwijzing van de eerste claim inzake de uitspraak van de ABRS van 30 maart 2001, aangaande het bestemmingsplan Haarlemmerplein 1998 van de gemeente Amsterdam af te wijzen.


21.
Stand van zaken invoering euro per 15 september 2001
1. Kennis te nemen van de rapportage over de "Stand van zaken invoering euro per 15 september 2001"

2. Kennis te nemen en vaststellen van de antwoorden op de "Vragenlijst Euromonitor provincies", het autoriseren daarvan en het verzenden aan het Ministerie van Financiën.


22.
Ondersteuning project Revalidatiecentrum ouderen Uitenhage, Zuid-Afrika
Het college besluit:

1. Uit de begrotingspost Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 20.000 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het project Revalidatie-centrum voor ouderen in Uitenhage, Zuid-Afrika ;

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de Stichting Steun Uitenhage te sluiten.


23.
Ondersteuning Huisvestingsproject Haven Hills South, East London, Zuid-Afrika: elektrificatie van woningen

1. Uit de begrotingspost Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 322.150,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het elektrificatieproject voor woningen in Haven Hills South, East London, Zuid-Afrika; f
161.075,- ten laste te laten komen van het budget voor 2001; f 161.075,- ten laste van het budget voor 2002.
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de Stichting Van der Leij-Habitat te sluiten.


24.

Ondersteuning project Stichting Tamara: bestrijding ondervoeding bij kinderen
Het college besluit:

1. Uit de begrotingspost Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 100.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het project Bestrijding ondervoeding bij kinderen, Paramaribo, Suriname;
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de Stichting Tamara te sluiten.

25.
Ondersteuning Huisvestingsproject township Sakubva, Mutare, Zimbabwe Het college besluit:

1. Uit de begrotingspost Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, voor het jaar 2001 een bedrag van f
100.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het Huisvestingsproject Haarlem-Mutare (Zimbabwe).
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare te sluiten.


26.
Statenvoordracht aanpassing Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998

1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende aanpassing van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan statencommissie Zorg;

3. Bij positief advies van de statencommissie Zorg en/of kleine wijzigingen de portefeuillehouder Zorg te machtigen de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en voor te leggen aan provinciale staten in zijn vergadering van 10 december
2001.

27.

Cultuurhistorische Waardenkaart West-Friesland

Het college besluit de Cultuurhistorische Waardenkaart plus het publieksboek voor de regio West-Friesland vast te stellen.


28.

Heroverweging inzake dwangsom Corus Staal BV

Het college besluit bij Heroverwegingsbesluit (na advies Hoor- en Adviescommissie) de in eerste instantie aan Corus Staal BV gegunde begunstigingstermijn van 6 maanden te wijzigen in 12 maanden. Voor het overige blijft de dwangsombeschikking gehandhaafd.


29.
Heroverwegingsbesluit Awb (gedoogbesluit Dura Vermeer)
1. de heren van Bentem e.a. in hun bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar, voorzover gericht tegen de onzorgvuldige voorbereiding, gegrond te verklaren;

3. de bestreden beslissing van 14 februari 2001 t.a.v. de onzorgvuldige voorbereiding te herzien (en voor het overige deze in stand te laten).

30.
Beheer en onderhoud Zuidtangent, Gewijzigde versie Het college besluit:

1. Voorlopig in te stemmen met de hoofdlijnen van de verkozen eindoplossing voor de regeling van het beheer en onderhoud van de Zuidtangent, zoals aangegeven in hoofdstuk 3 van bijgaande Notitie beheer en onderhoud van de Zuidtangent, inclusief de oprichting van de beheersorganisatie Zuidtangent;

2. Het hoofd van de afdeling Beheer en Uitvoering op te dragen een bestuursovereenkomst tussen het ROA, gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland te laten voorbereiden en deze ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen, waarin o.a. worden vastgelegd:

- deze eindoplossing voor de regeling van het beheer en onderhoud.

- de bekostiging van deze regeling, waarbij geanticipeerd wordt op de rol van de
provincie in de ontwikkeling van het RegioNet;
- het bestuurlijk overleg en de aansturing van de beheersorganisatie;

3. Het feitelijk beheer en onderhoud eerst te aanvaarden nadat deze bestuursovereenkomst is gesloten;

4. Vooruitlopend op het sluiten van deze bestuursovereenkomst, toestemming te geven de functies manager infrabeheer Zuidtangent en verkeersmanager Zuidtangent te werven en voorstellen voor positionering, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de RegioNet-organisatie, af te wachten en voorlopig uit te gaan van indiensttreding bij de provinciale organisatie (afdeling Beheer en Uitvoering);

5. De statencommissie WVV over dit besluit advies te vragen;
6. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen dit besluit definitief te maken, afhankelijk van het advies van de statencommissie WVV.


31.

Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002
Het college besluit:

1. de bijgaande PS-voordracht inzake de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002 en het daarbij behorende ontwerp-besluit in principe goed te keuren en deze om advies voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 10 oktober 2001;

2. binnen de beschikbare middelen van de containermotie 55-33 (FINH-middelen) is een bedrag van euro1.360.500,- (± f
3.000.000,-) bestemd voor mantelzorg, (zie GS van 3 april 2001 en het Voorjaarsbericht 2001). Dmv. Memorie van Antwoord PS bij de ontwerpbegroting 2002 voor te stellen het beoogde bedrag voor dit doel beschikbaar te stellen en bij het Voorjaarsbericht 2002 te verwerken in de begroting

3. bij positief advies van de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur de onder 1 bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit door te geleiden naar provinciale staten voor definitieve vaststelling;
4. de portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder
1 bedoelde documenten;

5. het subsidieplafond 2002 behorend bij de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002 vast te stellen op euro 453.000,- (± f 1.000.000,-);
6. na vaststelling door provinciale staten de Deelverordening en de daarbij behorende subsidieplafonds, inclusief de wijze van verdeling, bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad.

D.Berger tel. 06.183.000.64 22 S.Boedijn tel. (023) 514 44 58
2, 3, 11, 15, 30
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
4, 14, 22, 23, 24, 25
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 13 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 17, 18, 20, 29 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 6, 7, 8, 9, 10,
26, 27, 31
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 12, 16, 19, 28

Deel: ' Besluitenlijst GS Noord-Holland '
Lees ook