Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 23 februari 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/386
Subsidieverordening jeugdhulpverlening Overijssel 1999 en Uitvoeringsregeling subsidiëring jeugdhulpverlening Overijssel 1999.

(GS-beslissing 16/02/1999)

In verband met de invoering in 1999 van de bekostigingssystematiek van de Landelijke Commissie Normharmonisatie, het van kracht zijn van de
3e tranche van de Algemene wet bestuursrecht en de implementatie van de procedures van de planning- & controlcyclus moet de huidige Subsidieregeling jeugdhulpverlening Overijssel 1992 volledig worden herschreven.
GS hebben op 5 januari 1999 de concepten van een nieuwe subsidieverordening en uitvoeringsregeling vastgesteld en in de periode 8 januari t/m 5 februari 1999 voor inspraak aan het veld voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties zal op 1 maart 1999 met de werkgevers worden overlegd.
De inspraakreacties hebben tot nu toe niet tot grote wijzigingen geleid. Diverse kleinere wijzigingen zijn in de subsidieverordening en uitvoeringsregeling verwerkt.
De subsidieverordening en de uitvoeringsregeling worden aangeboden aan de Commissie ZC ter behandeling in de vergadering van 8 maart 1999 ter voorbereiding van behandeling in de staten op 30 maart 1999.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/575
Kiesreglement voor de waterschappen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.

(GS-beslissing 16/02/1999)

GS stellen het aangepaste voorstel voor het kiesreglement voor de waterschappen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, waarin wordt uitgegaan van directe schriftelijke verkiezingen voor alle categorieën in het waterschapsbestuur, definitief vast en bieden het voorstel aan de statencommissie ter bespreking op 11 maart. Het voorstel wordt op 30 maart in PS behandeld.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/467
Wijziging instellingsbesluit SEACO.

(GS-beslissing 16/02/1999)

De SEACO heeft een advies uitgebracht over het toekomstige functioneren en de werkwijze van de SEACO. GS stemmen in met het advies. Provinciale staten wordt gevraagd het instellingsbesluit SEACO d.d. 1 juli 1981 te wijzigen. In de vergadering van 11 maartl 1999 van de Adviescommissie Milieu, Waterstaat en Economie zal het wijzigingsbesluit aan de orde worden gesteld. De wijziging heeft betrekking op een aanpassing van het reglement van de SEACO.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/131
concept-visie openbbaar vervoer.

(GS-beslissing 16/02/1999)

In het kader van de decentralisatie van verkeers- en vervoerstaken is een concept-beleidsvisie openbaar vervoer voor Overijssel opgesteld. Deze is voor reactie toegezonden aan alle gemeenten in Overijssel, de Regio Twente, omliggende provincies en andere belanghebbende organisaties. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is een reactienota opgesteld en hebben aanpassingen in het concept plaatsgevonden. Thans stellen GS de concept-visie openbaar vervoer van Overijssel voorlopig vast en sturen deze voor advies naar de commissie MWE (vergadering 11-3-1999).

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/722
Verzoek toepassing buurtschappenbeleid in de
buurtschap Elshof, gemeente Wijhe.

(GS-beslissing 18/02/1999)

Op verzoek van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijhe verklaren Gedeputeerde Staten dat zij in beginsel bereid zijn medewerking te verlenen aan een woning in de buurtschap Elshof voor de heer R.D. Jalink. Wel moeten eerst alternatieven bekeken worden en moet een betere locatie voor de woning gekozen worden.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/275
zitting raad van advies zorgkantoor Zwolle.

(GS-beslissing 09/02/1999)

Gs berichten het zorgkantoor Zwolle dat zij gedeputeerde Kristen voordragen als waarnemer van de raad van advies van dit zorgkantoor.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/404
Startnota Ruimtelijke ordening.

(GS-beslissing 02/02/1999)

Naar aanleiding van de vaststelling door het kabinet van de Startnota Ruimtelijke Ordening hebben Gedeputeerde Staten een eerste voorlopige reactie geformuleerd. Zij stemmen in met de geschetste trends en dilemma’s en de algemene principes van de ruimtelijke visie in de startnota. Positief staan zij tegenover de koppeling van netwerksteden aan corridors. Hoewel het Rijk echter meer nadruk legt op de internationale component, mist het college daarin een oriëntatie op Noord-Duitsland en Oost-Europa. Voor Overijssel is dit essentieel, vanwege haar intermediaire positie tussen de Randstad en Oost-Europa. Gedeputeerde staten zullen sterk inzetten op de erkenning van het concept van de West-Oost corridor, die loopt van de Randstad over Twente naar Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Ten aanzien van de Noord-corridor tussen de Randstad en het Noorden meent het college dat deze zich primair moet ontwikkelen langs de bestaande sterke as via Amersfoort en Zwolle.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/506
Nazorgheffing stortplaatsen.

(GS-beslissing 16/02/1999)

De Leemtewet bodembescherming, die op 1 april 1998 van kracht is geworden, legt de verantwoordelijkheid voor de nazorg van gesloten stortplaatsen bij de provincies. Provinciale Staten dienen een heffing in te stellen voor bestrijding van de kosten van de nazorg. Deze heffing wordt opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen. GS hebben het statenvoorstel inzake de nazorgheffing stortplaatsen vastgesteld en zenden het voorstel ter advisering naar de vaste statencommissie voor Milieu, Waterstaat en Economie (behandeling op 11 maart 1999, om 9:00 uur). Provinciale Staten behandelen het voorstel op 30 maart 1999.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1998/541
Onderzoek duurzaam bovenlokaal bedrijventerrein Twente i.h.k.v. het Programmeringsoverleg Bedrijventerrein Twente.

(GS-beslissing 08/12/1998)

GS hebben kennis genomen van de voortgang van het Programmeringsoverleg bedrijventerrein Twente en stellen in dat kader een locatie onderzoek voor naar de mogelijkheden van een duurzaam bovenlokaal bedrijventerrein in Twente om op middellange en lange termijn voldoende ruimte te kunnen bieden aan bedrijven.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/477
Prestatieafspraak 1999 met DLG.

Gedeputeerde Staten besluiten de Prestatie-afspraak 1999 met de Dienst Landelijk Gebied voor Overijssel af te sluiten. In deze afspraak wordt vastgelegd hoe de ruim 80 miljoen gulden voor landinrichting, waterbeheersing, aankopen, beheer van natuur en landschap alsmede voor reconstructie in 1999 in Overijssel worden besteed. Daarbij worden afspraken gemaakt over de taken van de Dienst Landelijk Gebied in dit verband.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/545
Verlening TROP-subsidie in Promotieplan-1999 van het Overijssels Bureau voor Toerisme.

Gedeputeerde Staten vragen de Vaste commissie van advies voor Milieu, Waterstaat en Economie, in haar vergadering op 11 maart 1999, of zij kan instemmen met het voornemen van Gedeputeerde staten om in het Promotieplan-1999 van het Overijssels Bureau voor Toerisme een TROP-subsidie te verlenen van maximaal f 457.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/27
managementletter 1998.

GS hebben kennis genomen van de managementletter van de externe accountant en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de directie. Beide stukken worden de staten ter inzage voorgelegd, bij de behandeling van de jaarrekening 1998 in de commissies.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/713
Vergadering IPO Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 1999.

Gedeputeerde Staten nemen standpunten in ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur van het IPO van 25 februari 1999. Op de agenda staan onder meer een voorstel tot aanpassing en werkwijze bestuurlijke organisatie van het IPO, formatie IPO-secretariaat per februari 1999 en de verdeelsleutel onderhoudsgelden waterkeringen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/689
verbetering leefbaarheid buiten de ROP-gebieden.

De provincie reserveert f 160.000,-- voor het nader uit te werken project "Verbetering Communicatiestructuur op Lokaal Niveau". De middelen zijn bestemd voor vier plattelandsgemeenten, die in het kader van de gemeentelijke herindeling hun communicatiestructuur met de burgers willen aanpassen aan de nieuwe schaal. Zo wil de provincie een bijdrage leveren aan een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van de leefbaarheid op lokaal niveau, namelijk de communicatiestructuur van de gemeente met haar burgers. Hierdoor ontstaat een scherper beeld van de leefbaarheidsvraagstukken die vertaald kunnen worden in dorps- of gebiedsplannen of andersoortige afspraken met de burgers in de kernen en het buitengebied. Daarbij horen ook gemeentelijke organisatorische aanpassingen, zodat beleid en uitvoering zoveel mogelijk afgestemd zijn op de ontwikkelde dorpsplannen. Tevens zal aandacht geschonken moeten worden aan opbouw/versteviging van de organisatie en begeleiding aan de bewonerszijde. Het onderhavige project kan voor de pilotgemeenten een uitwerking zijn van de sociale component in de gemeentelijke strategische visies die in het kader van de gemeentelijke herindeling door de gemeenten opgesteld gaan worden. Opgedane ervaringen worden door een nog samen te stellen regiegroep gevolgd en overgedragen aan andere ‘nieuwe’ gemeenten. Naast het gemeentelijke herindelingsbeleid sluit het uit te werken project nauw aan bij het provinciale beleid ‘Versterking van de Sociale Infrastructuur’, waaraan de provincie ook voor de plattelandsgebieden invulling wil geven. Verwacht wordt, dat medio
1999 het definitieve projectvoorstel aan Gedeputeerde Staten kan worden voorgelegd.
De provincie gaat samen met de drie Plattelandsvrouwenorganisaties een voorstel ontwikkelen om de drie organisaties actief te kunnen betrekken bij het genereren van leefbaarheidsprojecten "van onderop". Het voorstel zal aansluiten op de nieuwe structuur en werkwijze van het gezamenlijke project van de Plattelandsvrouwenorganisaties ‘De Kracht van de Streek: Buitengewoon Leefbaar!’en geeft de vrouwenorganisaties de kans hieraan in de praktijk in samenwerking met gemeenten en andere betrokken partijen inhoud te geven. Voor de leefbaarheidsprojecten die hieruit voortkomen wordt f 113.900,-- gereserveerd, waarbij aansluiting bij gemeentelijk beleid, draagvlak bij betrokken partijen en co-financiering belangrijke criteria zijn. Verwacht wordt, dat medio 1999 het voorstel voor definitieve besluitvorming aan de provincie kan worden voorgelegd.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/735
Principeverzoek gemeente Denekamp voor het verlenen van medewerking aan het plan voor de herbouw van een burgerwoning op een andere plaats in het buitengebied, dit ten behoeve van het ontwikkelen van natuurgebied op agrarische gronden grenzend aan het natuurgebied De Bergvennen.

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben Gedeputeerde Staten verzocht of zij bereid zijn tot het verlenen van medewerking aan het plan voor de herbouw van een burgerwoning op een andere plaats in het buitengebied van Denekamp. Hierdoor is het mogelijk om een nu nog in agrarisch gebruik zijnd perceel van circa 1 ha, gelegen tussen de Vetpot en de Bergvennen, om te zetten in natuurgebied. Het betrokken gebied is in het provinciaal beleid aangewezen als prioritair natuurontwikkelingsgebied. Het plan zal gerealiseerd kunnen worden door middel van een grondruilconstructie.
Gedeputeerde Staten berichten Burgemeester en Wethouders van Denekamp dat zij in principe bereid zijn om aan het plan hun medewerking te verlenen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1998/167
Gedeelte N749 tussen grens bebouwde kom en
kruising Woestendijk.

(GS-beslissing 17/02/1999)

Langs de provinciale weg N749 tussen Wierden en Vriezenveen zal dit jaar een fietspad worden aangelegd, met uitzondering van het gedeelte tussen de grens bebouwde kom en de kruising met de Woestendijk. Dit gedeelte zal worden heringericht (fietsstroken op de rijbaan) waarna het wegvak binnen de bebouwde kom wordt gebracht en zal worden overgedragen aan de gemeente.
G.s. delen de gemeente Wierden nu mee dat de inrichting van het wegvak tussen de huidige komgrens en de Woestendijk zal worden gebaseerd op de gemeentelijke ontwerpeisen en verzoeken de gemeente om de procedure te starten voor de overdracht van het wegvak.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/89

11e wijziging van de Beleidsbegroting 1999.

(GS-beslissing 16/02/1999)

GS leggen PS de 11e wijziging van de Beleidsbegroting 1999 voor, ter vaststelling. In deze wijziging wordt voorgesteld om de Beleidsbegroting 1999 en Meerjarenramingen op enkele punten aan te passen. De wijziging sluit met een nadelig saldo hetgeen voorgesteld wordt ten laste te brengen van Onvoorzien. Voor de jaren 2000 tot en met 2002 resulteert de wijziging eveneens in nadelige saldi, hetgeen voorgesteld wordt ten laste te brengen van de algemene middelen. Het Statenvoorstel wordt geagendeerd voor de vergaderingen van de Statenadviescommissies Ruimte en Groen en Bestuur en Middelen op respectievelijk 8 en 11 maart aanstaande. De behandeling in de vergadering van Provinciale Staten vindt plaats op 30 maart aanstaande.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/859
Hanzelijn.

(GS-beslissing 24/02/1999)

Op 24 februari 1999 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen inzake de spoedige realisering van de Hanzelijn met het verzoek aan Gedeputeerde Staten om deze ter kennis te brengen aan de minister van Verkeer en Waterstaat, de Tweede Kamer en de betrokken provincie- en gemeentebesturen. Gedeputeerde Staten hebben deze motie per brief aan genoemde personen en instanties gezonden.

Deel: ' Besluitenlijst GS Overijssel '
Lees ook