Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST

Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 16 februari 1999

Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: PPPL/1999/9 Statenvoorstel Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu,
advies van Statencommissie Ruimte en Groenen nota van wijziging

(GS-beslissing 09/02/99)

Naar aanleiding van de behandeling van het Statenvoorstel Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu in de adviescommissie Ruimte en Groen stuurt GS het verslag van die commissie en een nota van wijziging m.b.t. 3 richtinggevende uitspraken naar Provinciale Staten. Statenbehandeling vindt plaats op 24 februari 1999.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1998/438 Voorbereiding Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN) 2000.

(GS-beslissing 10/02/99)

De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) bereidt een actualisering en vernieuwing van de Beleidsvisie RecreatieToervaart Nederland (BRTN)
1990/1997 voor (de BRTN 2000). Voor de vaarroute tussen Beukers-Steenwijk-Ossenzijl (nu BRTNroute categorie B) stelt de BRTN voor om de route op te waarderen naar BRTNroute categorie A met de daaraan gekoppelde hogere eisen ten aanzien van diepgang en bedieningstijden. Gedeputeerde Staten achten deze route niet geschikt voor diepstekende zeiljachten en zal samen met de SRN naar andere oplossingen zoeken.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1998/503 Evaluatierapport effecten rijsnelheden bij snelheidsremmende verkeersgeleiders.

(GS-beslissing 10/02/99)

In januari 1999 hebben GS vastgesteld dat de aanleg van snelheidsremmende verkeersgeleiders op provinciale wegen nabij bebouwde kom grenzen een positief effect heeft op de verlaging van de rijsnelheden van motorvoertuigen. Weliswaar wordt de maximum snelheid nog steeds overtreden, maar de zware overtredingen komen niet of nauwelijks meer voor.
GS doen de resultaten van het onderzoek ter kennisneming toekomen aan de Adviescommissie voor Milieu, Waterstaat en Economie.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/34 Provinciale weg N 343, traverse Weerselo.

(GS-beslissing 10/02/98)

GS informeren de gemeente Weerselo dat binnenkort zal worden gestart met de verkennende fase verbetering provinciale weg N 343, traverse Weerselo.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1998/361 Sponsoring 1999

(GS-beslissing 09/02/99)

GS besluiten in 1999 te sponsoren:

1. Amerika-tournee Orkest vh Oosten f. 25.000,-- (+ f. 12.500,-- uit Verst. Cult.
Infrastrucuur)

2. Kiek’n waj zegt RTV-Oost f. 15.000,--
3. Triathlon Holten f. 12.500,--
4. CSI Twente f. 12.500,--
5. Openluchtspel Midden Twente f. 10.000,--
6. Batavierenrace f. 02.500,--
7. Intercultureel Sportfestival f. 02.500,--
8. Stoomfestival Haaksbergen f. 02.500,--
9. APM (via Club van 83) f. 05.000,--
10.Ov. Dialecten songfestival f. 05.000,--

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/655 Vaarweg Almelo - Coevorden.

(GS-beslissing 11/02/99)

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om de uitbouw van de vaarweg Almelo-Coevorden op te nemen in het planstudie-programma van het MIT. Voor de uitbouw de vaarweg naar 800/1000 ton betekend dit dat de MIT-systematiek wordt gevolgd. Gedeputeerde Staten stemmmen hiermee in.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/174 Advies VMBO 1999 (statenvoorstel.)

(GS-beslissing 09/02/99)

In augustus 2001 moeten de vernieuwingen in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs en het MAVO worden ingevoerd: de leerwegen starten dan voor de derdeklassers. Om te zorgen voor de voorwaarden waarbinnen scholen op een verantwoorde manier deze leerwegenstructuur kunnen invullen en vormgeven, vindt een herschikking van afdelingen in het VMBO plaats. De provincie heeft tot taak om de keuzes en aanvragen van scholen te beoordelen en daarover te adviseren, enerzijds aan de scholen , en anderzijds aan de staatssecretaris van OCenW en de minister van LNV. Het voorstel voor deze beoordeling is nu door GS vastgesteld. Het stuk wordt nu naar provinciale staten en naar de scholen, gemeenten, brancheorganisaties en andere belanghebbenden toegezonden.

GS stellen voor om 1 fusie-aanvraag van een positief advies te voorzien (AOC Twente te Almelo/Enschede en Dinkel College te Denekamp), en de aanvraag voor een nieuwe nevenvestiging van de Kamper Scholengemeenschap Pieter Zandt op Urk van een negatief advies te voorzien. GS stellen een positief advies voor over de aanvraag voor een nieuwe afdeling consumptief voor het Vechtdal College te Hardenberg.

Een tiental scholen heeft aanvragen ingediend voor het invoeren van intrasectorale programma’s (programma’s met onderdelen van verschillende afdelingen). GS stellen voor om negen scholen, voor 21 intrasectorale programma’s, een positief advies te geven. Veel van de andere aanvragen kunnen volgend jaar opnieuw bekeken worden.

Aan de statencommissie voor zorg en cultuur wordt gevraagd dit voorstel op 8 maart 1999 van een advies te voorzien. Het zal geagendeerd worden voor de vergadering van Provinciale Staten op 30 maart 1999.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/581 verweerschrift beroepen tegen de partiele streekplanherziening
combiterminal Twente.

(GS-beslissing 11/02/1999)

De Raad van State stelt de provincie in de gelegenheid om een verweerschrift toe te zenden inzake de beroepschriften tegen het besluit van Provinciale Staten van 27 mei 1998 over de partiële herziening van het streekplan Twente 1990 inzake de combiterminal Twente.

Het betreft hier beroepen tegen een nieuwe beslissing naar aanleiding van de vernietiging van een eerdere beslissing van de bestuurscommissie voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten van provinciale staten van Overijssel. De Raad van State heeft op 13 februari
1998 het besluit van de bestuurscommissie vernietigd. Reden hiervoor was dat de bestuurscommissie niet bevoegd was om op de bezwaarschriften tegen besluiten van Provinciale Staten te beslissen. Voor het grootste deel zijn de beroepschriften herhalingen van de eerdere beroep- en bezwaarschriften, hetgeen gezien de voorgeschiedenis begrijpelijk is.

Gedeputeerde staten verwijzen in het verweerschrift in hoofdzaak naar het reeds eerder toegezonden verweerschrift en de daarbij gevoegde stukken. Wel gaan zij kort in op de laatste ontwikkelingen. Daartoe behoort de correspondentie die met de minister van Verkeer en waterstaat is gevoerd. Hoewel het perspectief voor realisering op korte termijn is vervallen, blijft de provincie uitgaan van het langere termijn-perspectief en blijft vasthouden aan de ruimtelijke reservering in het streekplan.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/268 afweging interne bezwarenprocedure - behandeling bezwaren door externe (advies)commissie.

(GS-beslissing 02/02/1999)

Op dit moment kent de provincie Overijssel een interne bezwarenprocedure. De Algemene wet Bestuursrecht maakt het mogelijk dat bezwaren worden behandeld door een externe (advies)commissie. In de onderhavige notitie worden voor- en nadelen van de inrichting van de procedure besproken. De notitie zal worden aangeboden aan de college-onderhandelaars en ter kennisneming worden toegezonden aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Middelen.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1998/722 Beschikking op bezwaar ex artikel 7:1 van de Algemene

wet bestuursrecht van de gezamenlijke bewoners van de

Bakkerskamp 26 tot en met 46 te Losser tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten van 2 september 1998 waarbij hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld voor woningen aan de
Oldenzaalsestraat
en de Bakkerskamp.

(GS-beslissing 02/02/1999)

Gedeputeerde Staten besluiten, na heroverweging, de bewoners van de Bakkerskamp 26 tot en met 36, 44 en 46 niet ontvankelijk te verklaren omdat zij niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt en de bezwaren van de bewoners van de Bakkerskamp 38, 40 en 42 ongegrond te verklaren omdat deze zich niet richten tegen het verlenen van de hogere grenswaarde maar gericht zijn op het verkrijgen van aanvullende voorzieningen.

Onderwerp: Kenmerk: BMO/1999/10 PS agenda voor vergadering van 24 februari 1999.

(GS-beslissing 09/02/1999)

GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten van 24 februari 1999, aanvang 9.30 uur. In deze vergadering komen onder meer aan de orde statenvoorstellen over:
- Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu, op basis van het discussiestuk "Ontwikkelen en koesteren";
- Kadernota Regiovisie Jeugdzorg Overijssel "Bouw aan de samenleving, investeer in de jeugd";

- Regiovisie gehandicaptenzorg;

- 10e wijziging van de Beleidsbegroting 1999.

Onderwerp: Kenmerk: PPPL/1999/9 Statenvoorstel Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu,
advies van Statencommissie Ruimte en Groenen nota van

wijziging.

(GS-beslissing 09/02/1999)

Naar aanleiding van de behandeling van het Statenvoorstel Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu in de adviescommissie Ruimte en Groen stuurt GS het verslag van die commissie en een nota van wijziging m.b.t. 3 richtinggevende uitspraken naar Provinciale Staten. Statenbehandeling vindt plaats op 24 februari 1999.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/301 Verzoek om schadevergoeding in verband met het Kroonbesluit inzake bestemmingsplan "De Haar" van de gemeente Avereest.

(GS-beslissing 09/02/1999)

De heer Brugman heeft een schadevergoeding geclaimd omdat de Kroon het besluit waarbij Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedkeuring hebben onthouden aan het bestemmingsplan "De Haar", heeft vernietigd. Gedeputeerde Staten besluiten het verzoek om schadevergoeding af te wijzen omdat ze niet onrechtmatig hebben gehandeld.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/434 Bijdrage provincie Overijssel aan het onderzoek "Ruimte voor de Rivier".

(GS-beslissing 12/02/1999)

Naar aanleiding van de hoogwaterstanden uit 1993 en 1995 hebben de ministers van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat in april 1997 de nota beleidslijn Ruimte voor de rivier opgesteld. In de nota wordt aangegeven dat buitendijks en in de uiterwaarden van de rivieren geen nieuwe bouwmogelijkheden meer worden toegestaan voor niet-riviergebonden functies.

Het Ministerie van Economische Zaken-regio Oost, de provincies Gelderland en Overijssel en de Kamers van Koophandel in Arnhem, Zwolle, Deventer en Tiel laten gezamenlijk een onderzoek uitvoeren naar de economische en ruimtelijk-economische effecten van deze beleidslijn. De kosten van het onderzoek bedragen f. 80.000,00. Op grond van in 1998, door afdeling WSE, gemaakte afspraken draagt provincie Overijssel f. 15.000,00 ten laste van het budget industrie 1999, produktnummer 240005 voor de uitvoering van het onderzoek "Ruimte voor de Rivier".

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/175 Westerweg. Sanering tankstation. Kosten herstel bestrating.

(GS-beslissing 15/02/1999)

Gedeputeerde Staten delen de heer Evers te Hellendoorn mede, dat de provincie te zijner tijd, na instemming van de gemeente Ommen met de wegsituatie, alleen de overeenkomsten kosten van herstel van het fietspad ter plaatse van het gesaneerde tankstation te Beerzerveld voor haar rekening zal nemen.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/461 Rapportage Toetsing op veiligheid dijkringgebieden 9 en 53.

(GS-beslissing 15/02/1999)

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage aan de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen en de dijkringgebieden Volllenhove en Salland vastgesteld. Deze rapportage is gebaseerd op de verslagen van de waterschappen Wold en Wieden en Groot Salland. De dijkringgebieden maken deel uit van de eerste groep van de eerste ronde van de toetsing zoals is voorgeschreven in getoetste op kruinhoogte en het gebied van het project "Dijkverbetering achter Ramspol" is buiten beschouwing gelaten. In de tweede toetsingsronde dient een volledige toetsing plaats te vinden door de beheerder.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/642 Subsidie aan Stichting Heino/Sabile-Abavas.

(GS-beslissing 12/02/1999)

GS besluiten de Stichting Heino/Sabile-Abavas een subsidie van f.
2.000,00 toe te kennen ten behoeve van de samenwerking met de Letse partnergemeente Sabile en Abavas.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/389 Programma beheer en rol statencommissie Ruimte en Groen bij vaststelling natuurgebiedsplannen.

De bestaande regelingen rond de begrenzing van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden zullen als gevolg van het Programma Beheer wijzigen. Gedeputeerde Staten geven de adviescommissie Ruimte en Groen informatie over het Programma Beheer en doen een voorstel over de rol van de Statencommissie bij de vaststelling van Natuurgebiedsplannen. De Adviescommissie Ruimte en Groen zal dit bespreken in haar vergadering van
8 maart 1999.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/514 Ontwerp- Landelijk Stortplan.

Gedeputeerde staten van Overijssel vragen aan het Afval Overleg Orgaan (AOO) het Ontwerp-Landelijk Stortplan zodanig aan te passen dat een financiële bijdrageregeling voorbereid gaat worden. De bijdrageregeling dient zodanig te zijn dat de Regio Stedendriehoek voor een rijksbijdrage in aanmerking komt vanwege hun besluit tot het niet aanleggen van de Afvalberging Midden IJssel.

Voorts delen Gedeputeerde staten het AOO mee van plan te zijn het stortplan van het Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO) vast te stellen als Overijssels stortplan en samen met de Overijsselse stortplaatsexploitanten te werken aan een gezamenlijk gedragen exploitatieplan. Het NAO-stortplan zal hiervoor een basis vormen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/430 Bestuursovereenkomst Versterking samenwerking Handhaving milieurecht.

Gedeputeerde staten stellen een notitie vast met achtergrondinformatie over de concept bestuursovereenkomst Verbetering van de samenwerking in de handhaving van het milieurecht voor een informatieve bespreking in de statencommissie waterstaat, milieu en economie op 11 maart 1999 en zenden deze tezamen met de concept bestuursovereenkomst en het bijbehorende uitvoeringsprogramma aan de commissie ter bespreking toe.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/350 Nota Vernieuwing Geluidhinderbeleid.

Gedeputeerde staten nemen kennis van de Nota Vernieuwing Geluidhinderbeleid. Deze Nota is door het Kabinet vastgesteld en heeft instemming van de Tweede Kamer gekregen. In de Nota worden voorstellen gedaan om de huidige Wet geluidhinder te vervangen en het geluidbeleid onder te brengen in de Wet milieubeheer. Naar verwachting zal dit wetgevingsproces in 2003 afgerond worden. Vooruitlopend daarop moeten de verschillende overheden eigen doel- en normstellingen ontwikkelen. In een brief aan de gemeenten in Overijssel wordt aandacht gevraagd voor dit nieuwe beleid en voor de gewenste afstemming.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/613 IPO-vergadering Milieu en Waterstaat op 18 februari
1999.

Gedeputeerde staten bepalen hun standpunt over de punten die geagendeerd zijn voor de vergadering van IPO-milieu en waterstaat op 18 februari.. Aan de orde komen de werkwijze en structuur van het Landelijk meldpunt afvalstoffen, het werkplan Europees milieubeleid 1999, de bestuursovereenkomst milieuhandhaving, milieumonitoring, de jaarrapportage 1998 IPO-project Implementatie VERDI en de interprovinciale organisatie van het NVVP-proces. Zij kunnen met een enkele kanttekening instemmen met de voorstellen die het IPO-secretariaat doet.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/593 IPO-vergadering Ruimte & Groen d.d. 18 februari 1999.

Op 18 februari 1999 vergadert de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen. Op de agenda staan onder meer:

IPO-inzet Nieuwe Nota Natuur, Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1999 - 2003, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Profiel voor de provinciale rol in het Investerings-budget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en ontwerp DI-wet: financierings- en programmeringsstructuur.

Gedeputeerde Staten stemmen in beginsel in met de adviezen van het IPO-secretariaat.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/637 Bestemmingsplan "Cornelis Troostlaan", gemeente Enschede.

Door de gemente Enschede is het bestemmingsplan "Cornelis Troostlaan" ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het plan heeft betrekking op een inbreidingslocatie in de wijk Stadsveld. De locatie was tot voor kort in gebruik als sportveld. Het plan voorziet in de bouw van circa 47 woningen alsmede in de aanleg van enkele ontsluitingswegen. Tegen het plan zijn bedenkingen ingediend door de Stichting Wijkorgaan Stadsveld Pathmos.

Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan goed en verklaren de tegen het plan ingebrachte bedenkingen ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/251 Vastgesteld bestemmingsplan "Het Raan II", gemeente Raalte.

Het bestemmingsplan "Het Raan II" van de gemeente Raalte is ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het plan heeft betrekking op het gebied boven rijksweg 35 en westelijk van de wijk "het Raan I". Het voorziet in de bouw van circa 350 woningen ineens, circa 250 woningen na uitwerking en nog 300 woningen na planwijziging. Tevens bevat het plan een gebied voor bedrijvigheid, "De Sallandse Poort", gelegen in de strook langs de Rijksweg 35. Tegen het plan zijn bedenkingen ingebracht door een aantal bewoners van Raalte. Deze bedenkingen richten zich tegen door hen verwachte overlast ten gevolge van realisering van het plan. Gedeputeerde Staten verklaren deze bedenkingen ongegrond en keuren het plan goed, met uitzondering van het westelijk deel van de bedrijfsbestemming.

Onderwerp: Kenmerk: Toepassing artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening, RWB/1998/652 RWB/1998/654 artikel 50 Woningwet ten behoeve van kampeerbedrijven RWB/1998/655

A.Lok, D.J. Spans en J Winters, gemeente Brederwiede.

Bij Gedeputeerde Staten zijn drie verzoeken ingekomen om mee te werken aan de realisering van kampeerbedrijven op bestaande agrarische bedrijfspercelen. Gedeputeerde Staten stellen zich op het standpunt dat de samenvoeging van een recreatiebedrijf met een agrarisch bedrijf uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening en milieubeheer slechts aanvaardbaar is indien wordt voldaan aan de ministeriële "Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996". Deze schrijft een onderlinge afstand van tenminste 100 meter voor. Aan die norm wordt niet voldaan. Gedeputeerde Staten weigeren de gevraagde verklaringen van geen bezwaar. Daarbij geven zij aan bereid te zijn de vestiging van de recreatie bedrijven opnieuw te overwegen indien er voldoende garanties worden gegeven dat agrarische bedrijfsonderdelen op afzienbare termijn worden beëindigd.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/555 Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing.

De minister en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben bij brief van 29 januari 1999 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking en het invoeringstraject van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). In deze brief, die niet is ondertekend door de minister voor het grotestedenbeleid maar wel in nauwe samenspraak met hem tot stand is gekomen, gaan zij uitgebreid in op de relatie met het rijksgrotestedenbeleid.

Ook binnen het ISV wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse gemeenten en niet-rechtstreekse gemeenten. Voor Overijssel worden de vijf grote steden aangemerkt als rechtstreekse gemeenten. Voor de overige 39 gemeenten is de provincie opnieuw als budgethouder aangewezen.

Gedeputeerde Staten besluiten voor de niet-rechtstreekse gemeenten het jaar 2000 als een overgangsjaar te beschouwen en de aanvragen op grond van de huidige verdelingsverordening nog te beoordelen. Tevens besluiten Gedeputeerde Staten een plan van aanpak op te stellen waarin de provinciale rol inzake de stedelijke vernieuwing wordt uitgewerkt.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/611 Beschikking inzake toepassing voorschriften bestemmingsplan
Buitengebied ten behoeve van de bouw van een woning, ligboxenstal en werktuigenberging, gemeente Gramsbergen.

Burgemeester en Wethouders van Gramsbergen hebben gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven ten behoeve van de nieuwvestiging van een melkveehouderij aan de Rudolf van Coevordenweg 1 te Holthone. De tegen het bouwplan bij de gemeente ingediende bedenkingen wijzen op aantasting van natuur- en landschapswaarden. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat natuur en landschap in het grotere geheel van het landgoed Groote Scheere er per saldo beter van worden als de bouwaanvraag gehonoreerd wordt. Daarom besluiten Gedeputeerde Staten de gevraagde verklaring af te geven.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/612 Verzoeken om principeverklaring tot woonwagenbewoner.

Gedeputeerde Staten besluiten tot het afgeven van een principeverklaring tot woonwagenbewoner aan F. Bakker.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/171 Dijken Achter Ramspol; rapportage Tussenfase Zwolle/ Sallandse Wetering.

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van een rapportage van het Waterschap Groot Salland over mogelijke maatregelen om de waterkering in Zwolle en Salland te verbeteren. Gedeputeerde Staten stemmen er mee in dat slechts twee typen maatregelen worden uitgewerkt:
1. de conventionele dijkversterking en;
2. de bouw van een keersluis bij Zwolle in combinatie met retentie in Salland.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/728 Wet openbaarheid van bestuur/Wet milieubeheer. Holland Compost. Verzoek om toezending
bezoekrapporten.

Gedeputeerde Staten besluiten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur stukken toe te zenden aan de directie van Holland Compost.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/427 Gromes-Plender, gedogen opslag.

GS hebben besloten de opslag door Gromes-Plender Beheer BV van magnesiumsulfaatoplossing in drie mestzakken (winbags) tot uiterlijk 1 mei 1999 te gedogen.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/600 Wet milieubeheer. Gedoogbeschikking.

Gedeputeerde Staten besluiten ten aanzien van Bentum Recycling Centrale te Steenwijk tot uiterlijk 1 juli 1999 af te zien van handhavend optreden zolang zij niet hebben beslist op haar aanvraag om een milieuvergunning voor haar inrichting voor de op- en overslag van bouw- en sloopafval en primaire en secundaire grondstoffen alsmede het be- en verwerken van bouw- en sloopafval (gedogen).

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/755 Verslag college-overleg met VNG-afdeling Overijssel d.d. 29-10-98.

G.s. hebben ingestemd met het verslag van het overleg van het college met de VNG-afdeling Overijssel d.d. 29 oktober 1998. In het overleg zijn afspraken gemaakt over o.a. ondersteuning bij effectuering van gemeentelijke herindeling, financieel-bestuurlijk toezicht en (DECOMP)spelregels tussen VNG-leden en provincie.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/187 waterkering Ramspol: beantwoording schriftelijke vragen
statenfractie RPF.

GS stellen de antwoorden op staten vragen van de statenleden De Boer en Lingeman, beiden RPF, vast. GS stellen in de beantwoording ondermeer dat binnen zes maanden volstrekte duidelijheid moet bestaan over het ontwerp en de bouw van de balgstuw.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/6 Bezwaar rijksbijdrage openbaar vervoer 1999 in Overijssel.

GS hebben in 1998 bezwaar gemaakt tegen de door de minister van Verkeer en Waterstaat aan Overijssel verleende rijksbijdrage voor het openbaar vervoer. Dat bezwaar is gedeeltelijk gegrond verklaard en daarbij is door Verkeer en Waterstaat toegezegd dat dit in de bijdrage voor 1999 zou worden verwerkt.

GS constateren dat dit niet heeft plaatsgevonden.

Hierdoor ontstaat enerzijds onduidelijkheid over de financiële aanspraken van het openbaar vervoer op deze bijdrage, anderzijds ontbreken voldoende middelen om volledig aan deze aanspraken te kunnen voldoen.

GS maken om die redenen opnieuw bezwaar tegen de rijksbijdrage openbaar vervoer voor 1999.

Deel: ' Besluitenlijst GS Overijssel '
Lees ook