Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 6 april 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/934
Economische lange termijnverkenning Overijssel 2020 (Kolpron Adviseurs).

(GS-beslissing 30/03/1999)

In opdracht van GS heeft adviesbureau Kolpron een economische lange termijnverkenning Overijssel 2020 opgesteld. In deze verkenning is de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties geprognosticeerd o.a. op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling. Deze prognoses kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de strategische plannen (streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan) het programmeringsoverleg bedrijventerreinen Overijssel en voor de herijking van het provinciaal stimuleringsbeleid op economisch gebied. Daarnaast kunnen deze als basismateriaal dienen voor onderzoek naar de effecten van de verwachte economische groei op
achterstandsgroeperingen, mobiliteit, milieu en zuinig ruimtegebruik, dit in het kader van de uitwerking van de Strategische Visie. GS vragen de Sociaal Economische Advies en Consultatiecommissie Overijssel (SEACO) op 8 april a.s. en de statencommissie Werk voor iedereen + Bereikbaar Overijssel op 28 april a.s. hierover te adviseren.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/130
Medefinanciering Project Retentie Dinkel (Dinkel-Aue).

(GS-beslissing 01/04/1999)

De provincie Overijssel is bereid 10% (DM 50.000, circa f 55.000) bij te dragen in de uitvoering van het grensoverschrijdende project "Retentie Dinkel" ("Planung Dinkel"). De overige participanten bij het project zijn Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij en Waterschap Regge en Dinkel. 50% van de projectkosten worden gedragen door Euregio in het kader van de bijdrageregeling Interreg-IIa.

Het product, een catalogus van concreet mogelijke retentiemaatregelen in het Dinkeldal, zal volgens planning in december 1999 worden opgeleverd.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1256
Besteding restantgelden Bijdrageregeling gemeentelijke verkeerveiligheidsplannen.

(GS-beslissing 01/04/1999)

Gedeputeerde Staten hebben, op basis van een advies van het ROVO, invulling gegeven aan de besteding van de in het kader van de Bijdrageregeling gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen resterende financiële middelen ad f 111.265,10 over 1997.

De middelen worden aangewend ter dekking van de tekorten op de Elektronische snelheidsbeheersingsprojecten (ESB).

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/457
N 334 provinciale weg Zwartsluis - Steenwijk (A 32). Verwijzingsbord horecabedrijf. Weigering ontheffing.

(GS-beslissing 01/04/1999)

Gedeputeerde Staten:


1. handhaven de bij hun besluit van 23 augustus 1994, kenmerk MBE 94/645, vastgestelde "Richtlijnen bewegwijzering en objectverwijzing provincie Overijssel";

2. weigeren de heer F. Vos, eigenaar/exploitant van café-restaurant "De Otterskooi", Dwarsgracht 54, 8355 CW Giethoorn, ontheffing voor het plaatsen van een verwijzingsbord langs de N 334, ten behoeve van dit café-restaurant.

Het café-restaurant komt ingevolge de "Richtlijnen bewegwijzering en objectverwijzing provincie Overijssel" niet voor de plaatsing van een verwijzingsbord in aanmerking. Het café-restaurant is gelegen binnen de bebouwde kom van Dwarsgracht, op een afstand van ongeveer 2,500 km van de N 334. Er zijn in het onderhavige geval geen redenen aanwezig die afwijking van de richtlijnen billijken.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/201
Sociaal Fonds Personeel provincie Overijssel,
subsidie 1998; voorschot 1999.

GS hebben het subsidiebedrag voor het jaar 1998 definitief vastgesteld en verlenen de stichting Sociaal Fonds personeel provincie Overijssel een voorschot op het subsidie 1999.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/215
Tijdelijke continuering diensten en verrichtingen op het gebied van arbozorg door ArboUnie Zwolle Apeldoorn Deventer.

In verband met het lopende offertetraject voor de inschakeling van een arbodienst, wordt de ArboUnie Zwolle Apeldoorn Deventer verzocht hun diensten en verrichtingen te continueren totdat een nieuw contract met een arbodienst wordt aangegaan.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1065
Vragen kamerlid Timmermans (PvdA) Europese
Structuurfondsen.

Op 23 maart jl zijn door de heer drs. F. Timmermans van de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer, vragen aan de minister van Financiën gesteld over de uitvoering van de Europese Structuurfondsen in Nederland. De vragen gaan in op het verontrustende beeld dat het Implementatie Rapport 1998 van de Europese Commissie laat zien ten aanzien van de vastleggingen van verplichtingen en betalingen in het kader van de Europese Structuurfondsen. Aangezien de geschetste problematiek niet speelt bij de programma’s die onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde staten van Overijssel vallen, informeren Gedeputeerde staten de minister over de positieve stand van zaken ten aanzien van het doelstelling-5B voor Noordwest Overijssel en de doelstelling-2 programma’s voor Twente.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/755
Terinzagelegging voorontwerp-begrenzingenplan
Noordwest-Overijssel (herziening/uitbreiding).

(GS-beslissing 07/04/99)

GS stelt het voorontwerp-begrenzingenplan Noordwest-Overijssel (herzieing.uitbreiding) voorlopig vast. Het betreft de uitwerking van de voorlopige begrenzing zoals die is opgenomen in het "Perspectief voor Noordwest-Overijssel" (gebiedsgericht beleid). In totaal betreft het plan 896 ha. natuurontwikkelingsgebied, 1229ha. reservaatsgebied (606 ha. nieuw en 623 bestaand), 525 ha. (bestaand) beheersgebied en
479 ha zoekgebied ruime jas (360 ha. weidevogels, 119 ha. botanisch). Voor 444 ha. is de status beheersgebied omgezet naar reservaats- of natuurontwikkelingsgebied. Dit betekent dat het beheersgebied netto met 35 ha. toeneemt. GS leggen dit voorontwerp-begrenzingenplan van 14 april 1999 tot en met 12 met 1999 ter inzage bij de waterschappen ,de gemeenten en in de bibliotheek van het provinciehuis te Zwolle. Tot en met uiterlijk 26 mei 1999 kan een ieder zijn zienswijze met betrekking tot het plan bij het college indienen.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/842
Herziene beschikkingen twee projecten doelstelling 5b.

(GS-beslissing 07/04/99)

Gedeputeerde Staten besluiten voor de projecten "Ombouw natuur historisch museum Schoonewelle" en "Versterking cultuur historische waarden stadswallen, gemeente Steenwijk" de eerder toegekende bijdragen te verhogen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/715
Ambtsbericht geluidssanering industrieterrein
Wilderinkshoek Hengelo.

(GS-beslissing 07/04/99)

Tegen de vaststelling van de maximaal toelaatbare grenswaarden door de minister van VROM, is door omwonenden bezwaar ingediend. In feite maken appellanten geen bezwaar tegen de vaststelling van hogere grenswaarden maar tegen de verkeerde bestemming voor de ondergrond van hun woning. In 1978 heeft die nl. de bestemming 'industrie' gekregen. Bij de weerlegging van de zienswijze tegen het betreffende saneringsprogramma, hebben wij appellanten er al op gewezen dat zij de verkeerde procedure gebruiken en dat zij in plaats van het aangrijpen van de saneringsprocedure burgemeester en wethouders van Hengelo moeten vragen om de bestemming aan te passen. Blijkbaar zonder resultaat.
In het ambtsbericht wordt de minister geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/65
aanvulling op offerte spreidingsplan ambulancezorg Twente.

Door diverse redenen kostte het vervaardigen van het advies spreidingsplan ambulancezorg Twente aanmerkelijk meer inspanningen van het extern bureau dan aanvankelijk voorzien. GS gaan akkoord met de aanvullende offerte.

Onderwerp: Kenmerk: BMO/1999/156
Agenda voor vergadering van Provinciale Staten voor
13 april 1999, aanvang 9.30 uur.

GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten van 30 maart 1999, aanvang 9.30 uur. In deze vergadering zal het Bestuursakkoord worden aangeboden en zal het college van Gedeputeerde Staten worden benoemd. In deze vergadering komen ook onder meer aan de orde statenvoorstellen over:

- wijziging Reglement adviescommissies;
samenstelling vaste commissies van advies aan Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Kenmerk: BMO/1999/157
Extra vergadering van Provinciale Staten op

28 april 1999 over de Noordoostelijke verbinding

GS hebben de agenda voor de extra vergadering van Provinciale Staten van 28 april over de Tracénota/ MER Noordoostelijke verbinding vastgesteld.

Onderwerp: Kenmerk: BMO/1999/154
Wijziging Reglement voor de adviescommissies;
statenvoorstel

Gelet op de in het kader van het Bestuursakkoord 1999-2003 gemaakte afspraken dient het Reglement voor de adviescommissies op het punt van de benaming van die commissies te worden gewijzigd. Hiertoe stelt het college een statenvoorstel vast ter behandeling in de statenvergadering van 13 april a.s. Bij instemming van de staten zal vanaf dat moment sprake zijn van een viertal adviescommissies, te weten

- een adviescommissie Meedoen aan de samenleving
- een adviescommissie Sterke steden en vitaal platteland
- een adviescommissie Werk voor iedereen + bereikbaar Overijssel, en
- een adviescommissie Strategie, bestuur en middelen.

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/249
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe - Steenwijk. Overdracht weggedeelte.

Gedeputeerde Staten vragen advies aan de Adviescommissie voor Milieu, Waterstaat en Economie over het statenvoorstel betreffende de overdracht van de N 855 provinciale
weg Gedeelte grens Drenthe - Steenwijk, tussen km 29,717 en km 29,833, over een totale lengte van 116 meter, aan de gemeente Steenwijk.

Dit stuk wordt behandeld in de vergadering van de Adviescommissie voor "werk voor iedereen en bereikbaar Overijssel"op 28 april 1999, om 09.00 uur.
Behandeling in de vergadering van Provinciale Staten op 25 mei 1999.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/395
Regiovisies verzorging en verpleging.

GS stellen de staten voor in te stemmen met de regiovisies ouderenzorg voor de drie Overijsselse regio’s Zwolle, Deventer en Twente. De regiovisies ouderenzorg zijn opgesteld door overleggroepen van zorgvragers, -aanbieders, -verzekeraars, gemeenten en provincie. De regiovisies geven aan wat in de ouderenzorg verbeterd kan en moet worden (knelpunten). De hoofdaccenten in de knelpuntenanalyse verschillen per regio: in de regio Zwolle is veel meer (flexibele) capaciteit nodig van verpleeg- en verzorgingshuizen, in de regio Deventer wil men iets doen aan de te grote wachtlijsten vooral van de verpleeghuizen, in Twente zoekt men het vooral in verbetering van de afstemming en samenwerking. De regiovisies bevatten concrete actieprogramma’s om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Behandeling in de statencie meedoen aan de samenleving op 26 april,
15.00 u, in PS op 25 mei 1999.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/387
Statenvoorstel Regiovisies geestelijke gezondheidszorg.

Op initiatief van de provincie hebben in 1998 externe overleggroepen regiovisies op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg opgesteld. Daarover heeft in januari 1999 inspraak plaatsgevonden op grond waarvan de overleggroepen advies hebben uitgebracht over de definitieve tekst van de regiovisies.
GS stellen aan PS voor in te stemmen met deze regiovisies; deze zullen vervolgens ter kennis van de minister van volksgezondheid worden gebracht.
De regiovisies geven naast een gezamenlijk visie van de participanten (zorgvragers, aanbieders, gemeenten, verzekeraars en provincie) een een overzicht van het aanbod en de vraag naar zorg in deze sector. Daarnaast bevatten de regiovisies een beschrijving van een aantal knelpunten die de basis vormen voor een concreet aktieprogramma. Behandeling in de statencommissie maadoen aan de samenleving van 26 april 1999, in provinciale staten op 25 mei 1999.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/706
Verlening mandaat aan Dienst Landelijk Gebied.

Aan de Dienst Landelijk Gebied wordt voor het jaar 1999 mandaat verleend om namens Gedeputeerde Staten van Overijssel subsidies te verlenen in het kader van natuurproductiebeloning weidevogels weidevogels en het project verzwaard randenbeheer. Deze projecten worden door de provincie gefinancierd op basis van de subsidieverordening stimulering particulier beheer van natuur, bos en landschap in Overijssel.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/836
Evaluatie Stichting Stimuland Overijssel.

GS hebben besloten de provinciale actiepunten uit de evaluatie van de Stichting Stimuland Overijssel, te weten formulering helder beleidskader voor Stimuland en herbezinning op financieringsstructuur, verder uit te werken. Zij hebben daarbij een bepaald vervolgtraject aangegeven.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/728
Intentieverklaring project Landstad Deventer.

De provincie is als uitwerking van de Strategische Visie samen met betrokkenen het project Landstad Deventer gestart. In dit project staat de relatie stad en platteland centraal. Het werkgebied omvat de gemeenten Deventer (incl. Voormalige gemeente Diepenveen), Bathmen en Olst. Voor dit gebied zal in dialoog met bewoners en gebruikers een visie op de ruimtelijke en de sociaal-economische ontwikkeling worden vervaardigd. In het project zal een koppeling met de reconstructie worden gelegd.
De Stuurcommissie van dit project heeft de partners (gemeenten, waterschap, WMO, rijk en provincie) de Intentieverklaring voor besluitvorming aangeboden. In deze Intentieverklaring zijn de ambitie, spelregels , beleidskaders en uitvoeringsintentie van het project verwoord. GS hebben voorlopig met de Intentieverklaring ingestemd en deze voor advies toegezonden aan de Adviescommissie Ruimte en Groen voor de vergadering van 26 april 1999.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/727
Onderzoek organisatie particulier beheer van natuur, bos en landschap.

De provincie heeft samen met de intermediaire organisaties voor particulier beheer van natuur, bos en landschap een onderzoek gestart naar de gewenste toekomstige organisatievorm voor Overijssel. De onderzoeksrapportage is thans beschikbaar. De rode draad in deze rapportage is een sterke intensivering van de samenwerking tussen de vier bestaande intermediaire organisaties, te weten de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Landschapsbeheer Overijssel (LBO), Bosgroep en Stimuland
Doel van deze rapportage is bestuurlijke besluitvorming over de conclusies van het onderzoek en het gezamenlijk te doorlopen vervolgtraject. GS heeft voorlopig met de conclusies ingestemd en legt deze nu voor advies voor aan de adviescommissie sterke steden en vitaal platteland van 26 april 1999.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1095
Bestuurlijk overleg met KvK’s.

Het college van gedeputeerde staten besluiten de voorzitters en de directeuren van beide Kamers van Koophandel in Overijssel uit te nodigen voor een gesprek over actuele onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, milieu en verkeer en vervoer.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/983
N.V. EDON, vaststelling profielschets voor leden van de RvC

GS verzoeken, als prioriteitsaandeelhouder van N.V. EDON, de RvC van de vennootschap om de profielschets van de Raad per 16 april a.s. vast te stellen, e.e.a. in overeenstemming met statutenwijziging zoals vastgelegd in de laatstgehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 december 1998.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1071
Milieuprogramma 2000

GS besluiten om het Milieuprogramma 2000-2002 uit te brengen als een nota van wijzigingen bij het programma 1999-2002. Voor het programma Bodemsanering, dat deel uitmaakt van het Milieuprogramma, wordt wel een volledig programma voor 2000 opgesteld. De Inspectie Milieuhygiëne wordt over dit besluit geïnformeerd.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/778
Eindafrekening IWA 1998.

(GS-beslissing 07/04/99)

In het bestuurlijk overleg met het IWA op 7 januari 1998 is afgesproken dat het IWA een urenverantwoording mocht indienen over die activiteiten die passen in het beleidskader van het BeleidskaderBanenplan Overijssel (BBO). Hierbij gold de overweging dat het IWA niet de dupe mocht worden van de toen geldende subsidiestop. Op grond van de urenverantwoording wordt aan het IWA f. 249.375,- beschikbaar gesteld.

Onderwerp: Kenmerk: PPSV/99/6
Voortgangsrapportage Programmaplan strategische visie

GS hebben kennis genomen van de voortgang van het programmaplan strategische visie ‘Vernieuwing in uitvoering’ 1998-1999 en hebben deze voortgangsrapportage aan de commissie Strategie, bestuur en middelen ter bespreking in haar vergadering op 28 april a.s. voorgelegd. Dit geldt tevens voor een overzicht waarin het effect van de maatregelen/beleidskeuzes uit de strategische visie op de hoofdkoers van de strategische visie wordt aangegeven. Geconcludeerd wordt dat vrijwel alle actiepunten momenteel in uitvoering zijn en op koers liggen.

Onderwerp: Kenmerk: PPSV/99/5
Voortgang projecten en programma's

GS hebben kennis genomen van de voortgang van de programma’s en projecten Strategische visie (programmaplan), Cultuur, Reconstructie, Plannen voor fysieke leefomgeving, Kwaliteitszorg en ICT. Geconcludeerd is dat er in het kader van de programma’s en projecten al veel is gebeurd, en dat de meeste geplande actiepunten op koers liggen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1144
Intrekking beschikking actualisering bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Bathmen

Gedeputeerde staten trekken de beschikking inzake de toekenning van f
15.000,-- voor de actualisering bestemmingsplan Buitengebied in. De reden daarvan is dat de gemeente Bathmen niet heeft voldaan aan de uitdrukkelijke voorwaarde uiterlijk voor 1 juli 1998 de overeen-gekomen uitgangspunten voor ammoniakreductieplannen in het plan Buitengebied op te nemen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1362
Bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening Nordhornsestraat 1997", gemeente Denekamp.

Door de gemeente Denekamp is het bestemmingsplan "Buitengebied, Nordhornsestraat 1997" ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.
Het bestemmingsplan regelt de planologische inpassing van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG aan de Nordhornsestraat. Tegen het plan zijn bedenkingen ingebracht door omwonenden en door een exploitant van een benzinetankstation elders in de gemeente Denekamp. Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan goed en verklaren de tegen het plan ingebrachte bedenkingen ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/552
Uitvoeringsafspraken actualisering Vinex

Gedeputeerde Staten berichten de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in te kunnen stemmen met de aangepaste versie van de uitvoeringsafspraken Actualisering Vinex. De aanpassingen betreffen enkele niet-essentiële onderdelen die zijn aangebracht naar aanleiding van de behandeling van de PKB door de Tweede Kamer.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/98/94
Bestemmingsplan "Usselo", gemeente Enschede.

Door de gemeente Enschede is het bestemmingsplan "Usselo" ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het bestemmingsplan geeft een actuele planologische regeling voor de kleine kern Usselo. Voor een belangrijk deel wordt de bestaande situatie vastgelegd. Daarnaast voorziet het plan in de bouw van ongeveer 20 woningen bedoeld om te voorzien in de woningbehoefte van Usselo in de komende
10 jaar.
Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan "Usselo" goed en verklaren de tegen het plan ingebrachte bedenkingen ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: BA/99/1504
Rapport "Herkenbaar bestuur, over dualisme in de provincies"

GS nemen kennis van het rapport "Herkenbaar bestuur, over dualisme in de provincies", welke is opgesteld door de heren Van Kemenade en Versteden (respectievelijk CvdK en griffier in Noord-Holland). Zij zijn daarin ondersteund door een werkgroep bestaande uit CvdK Hendrikx (provincie Overijssel), CvdK Jager (provincie Flevoland), en CvdK Leemhuis (provincie Zuid-Holland). In het rapport wordt gekozen voor een ontkoppeling van het lidmaatschap van PS en GS, gekoppeld aan een onderscheiding/toedeling van taken en bevoegdheden en voor een door PS gekozen en door de Kroon benoemde CvdK.
GS staan positief tegenover de suggestie van het IPO om hierover in de provincies een gedachtewisseling te bevorderen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/721
Ambtsbericht geluidssanering industrieterrein
Nijverdal-Noord en Nijverdal-Zuid te Hellendoorn

(GS-beslissing 07/04/99)

Tegen de vaststelling van de maximaal toelaatbare grenswaarden door de minister van VROM, is door een omwonende bezwaar ingediend.

Betreffende appellant geeft niet duidelijk aan waartegen hij bezwaar heeft. Afgaande op hetgeen destijds hij heeft ingebracht als zienswijze tegen het ontwerpsaneringsprogramma, heeft de afdeling ingeschat dat het gaat om de geluidssituatie als zodanig en mogelijk om de geluiden die optreden bij het lossen van bulkauto's.

Wettelijk zijn er geen mogelijkheden om de bedrijven strengere grenswaarden op te leggen dan die we hebbn opgenomen, terwijl de piekgeluiden zijn verdisconteerd in het totale geluidsbelasting vanwege het industrieterrein.

In het ambtsbericht wordt de minister dan ook geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1098
Toezending StiREA aanvragen ministerie van
Economische Zaken.

(GS-beslissing 07/04/99)

In het kader van de Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit tender 1999 heeft de provincie vier aanvragen ontvangen. Dit zijn de gemeente Brederwiede toeristisch-recreatief project voor noordelijk Overijssel, Gemeente Hardenberg Broeklanden, Gemeente Hengelo Westermaat, Gemeente Kampen Zuiderzeehaven. Het college van GS heeft deze aanvragen doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en zal het ministerie eind mei haar advies ten aanzien van de projecten kenbaar maken.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/99/820
Planuitwerking ruilverkaveling Volthe.

(GS-beslissing 07/04/99)

De landinrichtingscommissie Volthe heeft Gedeputeerde Staten ter vaststelling aangeboden de "Uitwerking van het Landinrichtingsplan Volthe". In de uitwerking zijn opgenomen de in de loop van het proces opgetreden wijzigingen. Het betreft in hoofdzaak een aanpassing van de oppervlakte te realiseren natuur en aanpassing van de taakstelling ten aanzien van de te verwerven oppervlakte gronden. Verder is de raming van kosten van het project geactualiseerd. Gedeputeerde staten hebben de uitwerking van het landinrichtingsplan vast gesteld.

Deel: ' Besluitenlijst GS Overijssel '
Lees ook