Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 27 april 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/818
Beschikking met betrekking tot ingediende projectvoorstellen.

(GS-beslissing 21/04/1999)

Met betrekking tot de aanvraag van het landgoed Weldam hebben GS besloten het project "Herstel oude beekarm Poelsbeek" niet behandeling te nemen, het project "Sloop bedrijfsgebouwen te Haaksbergerweg 4, Markelo" af te wijzen en het project "Uitgeven van een boekwerkje met wandel- en fietsroutes over het landgoed Weldam" te honoreren met een maximale bijdrage van f 3.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1204
Projectplan "Bijzondere toeleiding naar vrijwilligerswerk in de regio N.O.-Overijssel.

(GS-beslissing 22/04/1999)

De stichting samenlevingsopbouw "De Stuw" heeft het projectplan "Bijzondere toeleiding naar vrijwilligerswerk in de regio Noordoost-Overijssel " ingediend. Het projectplan biedt te weinig perspectief naar toeleiding naar de arbeidsmarkt. Op grond hiervan heeft het college van Gs besloten om geen subsidie toe te kennen in het kader van het "beleidskader Banenplan Overijssel 1998-2002".

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1998/615
OOM Contractfinanciering 1999.

(GS-beslissing 22/04/1999)

GS stellen de jaarlijkse contractfinanciering ten behoeve van de OOM N.V. vast voor het verlenen van diensten in het kader van de versterking van de economische structuur in Overijssel.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1256
Besteding restantgelden Bijdrageregeling gemeentelijke verkeerveiligheidsplannen.

(GS-beslissing 22/04/1999)

Gedeputeerde Staten hebben, op basis van een advies van het ROVO, invulling gegeven aan de besteding van de in het kader van de Bijdrageregeling gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen resterende financiële middelen ad f 111.265,10 over 1997.

De middelen worden aangewend ter dekking van de tekorten op de Elektronische snelheidsbeheersingsprojecten (ESB).

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/856
Definitieve vaststelling subsidie afvalpreventieproject te Hardenberg.

(GS-beslissing 21/04/1999)

Gedeputeerde staten nemen kennis van het eindrapport van het afval- en emissiepreventieproject te Hardenberg en stellen de subsidie definitief vast op ƒ 39.036,--.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/1029
benoemen voorzitter Adviescommissie Podiumkunsten.

(GS-beslissing 21/04/1999)

Gedeputeerde staten hebben de heer C. Brekelmans benoemd tot voorzitter van de provinciale Adviescommissie Podiumkunsten.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/987
Subsidieverordening podiumkunsten, amateurkunsten en culturele projecten en manifestaties 1998;

1e verdelingsronde 1999.

(GS-beslissing 22/04/1999)

Gedeputeerde Staten besluiten conform het advies van de provinciale adviescommissie podiumkunsten voor de 1e verdelingsronde 1999 subsidie te verlenen aan Stichting Theater a/d IJssel, ‘Dubsolo’; STT Produkties, ‘Swieni’; STT Produkties, ‘De 2e viool’; Theater De Rozenfabriek, ‘De uitdaging’; Theater Gnaffel; Cétévé, ‘Fruits de Mer’; De Nieuwe Koning, ‘De herontdekking van Nederland’; Stichting Theater Twente, ‘Bagdad Café’; Zangkoor Kanaljerood, ‘Canto General’; Twents Bachkoor, ‘jubileumconcert’; Vereniging Moeders Mooiste, ‘Madame de Sade’; Provinciaal Jeugdmuziek-concours, concours 1999; Puur Sap, ‘Bruid in de morgen’; Stichting Ventura, ‘Dear Jannet’; Dagcentra Twente, ‘Troel’; Mij. Tot Nut van ‘t Algemeen, ‘Nut-muziekconcours’; Concordia Kunst & Cultuur, ‘Kunstbende’; Prinses Christina Concours, concours 1999; Stichting Blokzijl Klassiek, concertserie; Valerius Ensemble, kamermuziek-activiteiten; O.C.B.K., expositie; Stichting Muziesch Theater, ‘Herdenking Erasmus en de rechten van de mens’; Christina Deutekom Concours, concours 1999.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1099
Concept-advies StiREA aanvragen 1999.

(GS-beslissing 20/04/1999)

GS hebben vier aanvragen ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit (StiREA) en een concept-advies voor het ministerie van Economische Zaken opgesteld. GS vragen hierover op 28 april a.s. advies van de commissie Werk voor iedereen en bereikbaarheid en schriftelijk van de subcommissie RSEB van de Sociaal Economische Advies en Consultatiecommissie Overijssel. Een definitief advies stllen GS vast op 18 mei a.s.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/509
Toepassing artikel 11 WRO; bestemmingsplan
"Bedrijfsterrein Sombeekweg, 1e wijziging";
gemeente Denekamp.

Door de gemeente Denekamp is een wijziging van het bestemmingsplan Bedrijfsterrein Sombeekweg ter goedkeuring voorgelegd. Het plan voorziet in de omzetting van de bestemming "agrarisch gebied" van een perceel aan de Sombeekweg te Denekamp in de bestemming "Bedrijfsdoeleinden". Het wijzigingsplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Sombeekweg" en is als zodanig in overeenstemming met het gestelde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd. De tegen het plan ingebrachte bedenkingen achten Gedeputeerde Staten ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1998/526
Beschikking op bezwaar ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht; ernstig geval van bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 Wet bodembescherming; locatie Kanaaldijk Oost/Vliegend Hert Deventer.

Gedeputeerde Staten besluiten na heroverweging de bezwaren van de Werkgroep Behoud Natuur, Milieu en Woongenot, de heer G.C.P. Derksen en mevrouw E. Ligtenberg te Deventer wat betreft het planologische kader en de bescherming van flora en fauna niet-ontvankelijk te verklaren omdat GS niet het bevoegde gezag zijn. Voor bezwaarden is het niet verschijnen van het Go Ahead Eagles stadion op de locatie Kanaaldijk Oost/Vliegend Hert te Deventer van belang. De Wet bodembescherming biedt GS niet de ruimte het bestreden besluit aan te houden in afwachting van de gemeentelijke besluitvorming hieromtrent.

De vaststelling van een ernstig geval van bodemverontreiniging en van urgentie wordt niet betwist. De bezwaren gericht tegen de instemming met het saneringsplan verklaren GS ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/1892
PMV.

GS hebben besloten een handhavingstraject in te zetten gericht op het naleven van de (meldings-)verplichting afvalstoffen uit de Provinciale Milieu Verordening.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/656
Toepassing artikel 11 WRO; 37e uitwerking van het bestemmingsplan Windmolenbroek, vak 31,
Huttenveld Oost 3; gemeente Almelo.

Door de gemeente Almelo is de 37 uitwerking van het bestemmingsplan Winmolenbroek, vak 31, Huttenveld Oost 3 ter goedkeuring voorgelegd. Het plan voorziet in de bouw van circa 25 twee-onder een kap- en vrijstaande woningen aan De Ringmus, De Roodborst en De Rotsduif. Het uitwerkingsplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied '85" en is als zodanig in overeenstemming met het gestelde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd. De tegen het plan ingebrachte bedenkingen achten Gedeputeerde Staten ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1073
Ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening Overijssel, tranche 3A. Beantwoording van op 6 april 1999 door Gedeputeerde Staten gestelde vragen.

(GS-beslissing 20/04/1999)

Gedeputeerde Staten stellen in verband met de inspraak de ontwerp-wijziging provinciale milieuverordening, trance 3A, vast. Het ontwerp bevat de volgende onderwerpen:

1. de verplichting voor gemeenten om een depot in te richten voor het inzamelen van wit- en bruingoed en wit- en bruingoed uit te zonderen van bepaalde PMV-verplichtingen (onder andere de meldingsplicht);
2. het van toepassing verklaren van gedragsregels voor het stiltegebied Volthe;

3. met betrekking tot grondwaterbeschermingsgebieden:
a. het opheffen van de grondwaterbeschermingsgebieden Staphorst en Vasserheide;

b. het gefaseerd opheffen van het gronwaterbeschermingsgebied Oldenzaal;

c. het wijzigingen van de grondwaterbeschermingsgebieden Enschede-Losser en Rutbekerveld;

d. het opnemen van een verbod op het gebruik van zwartelijst-bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden;
e. het opnemen van nieuwe AmvB’s op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer waarvoor GS aanvullende voorschriften met het oog op de grondwaterbescherming kunnen vaststellen.
Op grond van de inspraakverordening Overijssel krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om van 3 mei 1999 tot en met 7 juni 1999 hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna zal een aangepast ontwerp waarschijnlijk in de statencommissie van 8 september 1999 en in provinciale staten van 29 september 1999 worden besproken.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/829
Subsidieverzoek Geschiedenis van Zwolle.

GS hebben besloten een projectsubsidie van f 10.000,- ten gunste van een nieuwe Geschiedenis van Zwolle toe te kennen ten laste van de regeling cultuurbehoud.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1655
Monitor "Blauw Punt, Gas Terug".

Op drie meetpunten in het provinciaal wegennet in de politieregio IJsselland wordt continu snelheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de handhavingsactie "Blauw Punt, Gas Terug". Uit de resultaten van dit onderzoek, die in een monitor worden gepresenteerd, blijkt dat het percentage snelheidsovertreders aanzienlijk is afgenomen door de actie. De doelstelling om tot maximaal 10% overtreders te komen wordt evenwel nog niet bereikt. Omdat deze resultaten slechts betrekking hebben op drie trajecten uit het project mogen de conlusies niet veralgemeniseerd worden voor het gehele project.

Gedeputeerde Staten stellen vast dat de handhavingsactie een positief effect heeft op de rijsnelheden op de drie trajecten in het project.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/1088
Afschrift brief inzake Vecht.

De Stuurgroep Velt en Vecht heeft aan Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland een brief gezonden waarin zij in overeenstemming met het standpunt van Provinciale Staten aangeven het beheer van de hele Vecht te willen overnemen. Zij hebben deze brief in afschrift aan Provinciale Staten verzonden. Provinciale Staten hebben op 30 maart
1999 besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. Gedeputeerde Staten delen dit aan de Stuurgroep mee.

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/570
Samenwerkingsovereenkomst met Letland inzake wegbeheer. Uitvoering opleidingstraject 1999 (cursus asfalttechnologie en advisering bebakening, bebording en wegmarkeringen). Bezoek opleidingsdelegatie aan Letland.

Gedeputeerde Staten stemmen in met een werkbezoek aan Letland van een ambtelijke delegatie, aangevuld met twee externe deskundigen op het gebied van wegenbeheer, in de periode van 27 april 1999 tot en met
7 mei 1999.

Tijdens dit bezoek wordt een training op het gebied van asfalttechnologie gegeven.

Tevens wordt van dit bezoek gebruik gemaakt om te adviseren over een aantal andere aspecten van wegenbeheer, zoals bebakening, bebording en markering van wegen.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1998/315
Subsidieverzoek in kader subsidieverordening
Landbouwstimulering t.b.v.het project ‘Voorlopers duurzame melkveehouderij’ (ingediend door het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden).

(GS-beslissing 28/04/1999)

GS wijst het subsidieverzoek van het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden voor het project ‘Voorlopers duurzame melkveehouderij’ af. De provincie ondersteunt reeds een vergelijkbaar project van de Stichting Stimuland.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/977
Samenstelling landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel.

Gedeputeerde Staten verzoeken KOPTOP een voordracht te doen voor een vertegenwoordiger van de recreatieondernemers in de landinrichtingscommissie Noordwest-Overijssel.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/99/1022
Afdracht convenantsmiddelen aan het Groenfonds.

(GS-beslissing 28/04/1999)

GS besluiten om de zogeheten convenantsmiddelen ad f. 3,65 mln voor subsidiëring van grondaankopen van 2e fase reservaten en natuurontwikkelingsgebieden over te dragen aan het Nationaal Groenfonds.

Een en ander is conform eerdere besluitvorming door de interprovinciale adviescommissies Sterke Steden en Vitaal Platteland en Strategie, Bestuur en Middelen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99 1292
Ondertekening bestuursovereenkomst handhaving.

Ter versterking van de handhavingssamenwerking hebben gedeputeerde staten in januari aan de handhavingspartners (gemeenten, politie, justitie, waterschappen en een aantal rijksdiensten) een concept bestuursovereenkomst voorgelegd. Gezien de positieve reactie van de handhavingspartners besluiten gedeputeerde staten hen voor 22 juni ter ondertekening van de bestuursovereenkomst "Versterking van de handhavingssamenwerking" uit te nodigen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1298
Benchmarkstudie waterleidingbedrijven.

GS nemen kennis van de benchmarkstudie waterleidingbedrijven en de opmerkingen terzake van de directie van de WMO. Zij brengen een samenvatting van de studie met daarin de presentatie van de WMO gegevens ter kennis aan de vaste commissie van advies voor Sterke steden en vitaal platteland.

Deel: ' Besluitenlijst GS Overijssel '
Lees ook