Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 12 januari 1999

nr. 1/1999

1. GS hebben besloten de verklaring van geen bezwaar, die door de gemeente De Marne is aangevraagd voor de oprichting van twee pluimveestallen te Vierhuizen, niet af te geven. De verklaring wordt niet afgegeven wegens strijd met het provinciaal beleid ten aanzien van intensieve veehouderij.

2. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 936.000,- te verlenen aan de Vereniging Natuurmonumenten voor de aankoop van ruim 68 hectare natuurterrein in het kader van de uitvoering van het Landschapsplan ruilverkaveling Hefshuizen. Aan de statencommssie Ruimte en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.

3. GS hebben het ontwerp-besluit proviciegrensoverschrijdend verkeer bedrijfsafvalstoffen vastgesteld. In het ontwerpbesluit wordt het mogelijk gemaakt vrijstelling te verlenen aan het brengen van bedrijfsafvalstoffen buiten de provinciegrens.
4. GS hebben de mutaties in de Externe Stuurgroep Blauwe Stad als gevolg van het vertrek van gedeputeerde Beukema vastgesteld. Gedeputeerde van Dijk wordt benoemd tot voorzitter, gedeputeerde Jansen wordt benoemd tot penningmeester.

5. GS hebben besloten de door B&W van Bedum gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een schuur nabij perceel Onderwierum
4 te Onderdendam niet te verlenen, conform het advies van de adviescommissie bezwaar- en beroepschriften.
6. GS hebben besloten het gehele bestemmingsplan Helpman van de gemeente Groningen goed te keuren.

7. In een brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond leggen GS nogmaals de verdeling van de schadevergoeding ten gevolge van de wateroverlast van eind 1998 uit. De twee regelingen die hierbij van toepassing zijn, zijn de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) en de Oogstschaderegeling van het ministerie van LNV.

8. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting Ondernemer van het jaar. De bijdrage is bestemd voor de prijsuitreiking in 1999.

9. In een brief aan het havenschap Delfzijl/Eemshaven, delen GS mee dat Provinciale Staten in haar vergadering van 16 december jl. besloten hebben een bijdrage van ƒ 4.5 miljoen gulden beschikbaar te stellen aan het project Oostlob Eemshaven fase 1. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarden dat de overige financiering is zeker gesteld en er zekerheid bestaat over de beoogde "pioniersvestiging".

10. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.625,- beschikbaar te stellen aan Groninger Audio Visueel Archief (GAVA) voor de uitvoering van hun rol als regionaal steunpunt voor de provincie Groningen in het landelijk project "Nationale Inventarisatie Audiovisuele Collecties".

11. GS hebben besloten ƒ 5202,90,- over te boeken naar de rekening van het Vervoerscoordinatiecentrum Groningen. In het kader van de fietsactie van het VCC "Fiets energie(k) voor Bhutan" hebben de provinciale medewerkers ruim 104.000 kilometer fietsend in het woon- werkverkeer gereden. De provincie sponsort de actie met 5 cent per kilometer. De opbrengst komt ten goede aan een duurzaam energieproject in Bhutan.

12. In een brief aan de Ziekenfondsraad geven GS een positief advies voor nieuwbouw van het verzorgingstehuis Viskenij te Baflo. Het verzoek van Viskenij voldoet zowel inhoudelijk als financieel aan de voorwaarden in de provinciale regiovisie ouderenzorg.
13. GS hebben ingestemd met een doorgeleidend verzoek om een EFRO- (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en ISP- (Integraal Structuurplan Noorden des Lands) van de gemeente Winschoten voor het project "Rosarium". Het project behelst de vergroting van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het bestaande rosarium, door middel van de aanpassing van de infrastructuur, de plaatsing van een multifunctioneel gebouw en promotionele activiteiten. Er wordt een bijdrage gevraagd van ƒ 2.237.124,-, 60% van de totale kosten.

14. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting Noorderslag voor de Noorderslag Seminar (de ontvangst en het verblijf van buitenlandse gasten).

Deel: ' Besluitenlijst GS provincie Groningen - 4453 '
Lees ook